รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540901101 นางสาวกนกกาญนจ์ ซาบำเหน็จ รปศ.10
2 6540901102 นางสาวกัญญารัตน์ ปูประโคน รปศ.10
3 6540901103 นางสาวกุลปรียา พาละพล รปศ.10
4 6540901104 นางสาวจิรชยา โดนโคกสูง รปศ.10
5 6540901105 นางสาวชุดาภา สุดสะอาด รปศ.10
6 6540901106 นางสาวฐิติมา จันทร์ดิษฐ์ รปศ.10
7 6540901107 นางสาวณัฏฐิกา วนพฤกษาศิลป์ รปศ.10
8 6540901108 นางสาวธัญญารัตน์ ด้วงกลาง รปศ.10
9 6540901110 นางสาวนิรุชา เอื้อสันเทียะ รปศ.10
10 6540901111 นางสาวปยุดา สิงห์ใหม่ รปศ.10
11 6540901112 นางสาวปูระดา หมอกขุนทด รปศ.10
12 6540901113 นางสาวพรทิวา แจ่มทองหลาง รปศ.10
13 6540901114 นางสาวพัชรพร อินไกร รปศ.10
14 6540901115 นางสาวพิริยาพร หง่อยกระโทก รปศ.10
15 6540901116 นางสาวมณฑิชา ไชยสิทธิ์ รปศ.10
16 6540901117 นางสาวรชดา เปลื้องกระโทก รปศ.10
17 6540901118 นางสาวริญญารัตน์ ศศิธีรธรณ์กุล รปศ.10
18 6540901119 นางสาววรรณภา เอี้ยงไธสง รปศ.10
19 6540901120 นางสาววริษา บูชา รปศ.10
20 6540901121 นางสาววิศรุตา ชัยน้ำอ้อม รปศ.10
21 6540901122 นางสาวศุภานัน สอาดรัมย์ รปศ.10
22 6540901123 นางสาวสิรินทรา สมนึก รปศ.10
23 6540901124 นางสาวสุดารัตน์ ศรีรักษ์ รปศ.10
24 6540901125 นางสาวสุภาวณี ทีเกาะ รปศ.10
25 6540901126 นางสาวอนงนาฏ ชนขุนทด รปศ.10
26 6540901127 นางสาวอัญญาพัชร ศรีชมภู รปศ.10
27 6540901128 นางสาวอิสราลักษณ์ พี่พิมาย รปศ.10
28 6540901129 นายกิตติธัช ยั่งยืน รปศ.10
29 6540901130 นายคณนาถ ศรีชำนาญ รปศ.10
30 6540901131 นายเจษฎาวุฒิ มหานารี รปศ.10
31 6540901132 นายฐิติพงศ์ เลือดกระโทก รปศ.10
32 6540901133 นายณัฐพนธ์ มุ่งเตย รปศ.10
33 6540901134 นายต่อสกุล ขวัญมา รปศ.10
34 6540901135 นายธนัช อิ่มชัย รปศ.10
35 6540901136 นายธีรภัทร์ คงแสนคำ รปศ.60
36 6540901137 นายพัชรพฤถ จันทร์พรม รปศ.10
37 6540901139 นายวรรณชาติ ไชยสิงห์ รปศ.10
38 6540901140 นายศรัณ อินทร์คำ รปศ.10
39 6540901141 นายศุภวัฒน์ โสนรินทร์ รปศ.10
40 6540901142 นายอรรถพล พุทธคุณ รปศ.10
41 6540901201 นางสาวกมลลักษณ์ การบรรจง รปศ.10
42 6540901202 นางสาวกัลยกร โจมกลาง รปศ.10
43 6540901203 นางสาวขวัญข้าว ทองประดิษฐ รปศ.10
44 6540901205 นางสาวชุติมา กุนอก รปศ.10
45 6540901206 นางสาวฐิติรัตน์ จันทอง รปศ.10
46 6540901207 นางสาวณัฐฐินันท์ มีชำนาญ รปศ.10
47 6540901208 นางสาวธันย์ชนก มณีศรี รปศ.10
48 6540901209 นางสาวนริศรา เปลี้ยจันทึก รปศ.10
49 6540901210 นางสาวบลิรัตน์ เกวียนสำโรง รปศ.10
50 6540901211 นางสาวประวีณา ภมรฤทธิชัย รปศ.10
51 6540901212 นางสาวพรชนก ฟ้าคุ้ม รปศ.10
52 6540901213 นางสาวพรพรหม สุวรรณภูมิ รปศ.10
53 6540901214 นางสาวพิชญ์สินี ศรีสูงเนิน รปศ.10
54 6540901215 นางสาวเพชรสลักหงส์ ดวงนิล รปศ.10
55 6540901216 นางสาวมินตรา เก่าพิมาย รปศ.10
56 6540901217 นางสาวรัตนา ลายนอก รปศ.10
57 6540901218 นางสาวรุ่งนภา โสวาที รปศ.10
58 6540901219 นางสาววรัชยา หารขุนทด รปศ.10
59 6540901220 นางสาววันวิษา วงค์จันทร์ รปศ.10
60 6540901221 นางสาวศรพิณ สุทินรัมย์ รปศ.10
61 6540901222 นางสาวศุภิสรา เทพกระโทก รปศ.10
62 6540901223 นางสาวสุขภาดา เหมะธุลิน รปศ.10
63 6540901224 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชาติ รปศ.10
64 6540901225 นางสาวสุภาวดี เทียนแสง รปศ.10
65 6540901226 นางสาวอมรวลี ดำริรัมย์ รปศ.10
66 6540901227 นางสาวอาจาริยา ด้วงกลาง รปศ.10
67 6540901228 นาย ฉันทวัฒน์ ปิ่นตา รปศ.10
68 6540901229 นายกิตติพงษ์ กอบัวแก้ว รปศ.10
69 6540901230 นายคมกริช อินทร์จอหอ รปศ.10
70 6540901231 นายชัชพิสิฐ ดอกสูงเนิน รปศ.10
71 6540901232 นายฑศญะชัย พลีขันธ์ รปศ.10
72 6540901233 นายณัฐภณ มนต์ทิพย์วรรณ รปศ.10
73 6540901234 นายทักษิไณย ตั้งสุจริต รปศ.10
74 6540901235 นายธนาคาร ทากระโทก รปศ.10
75 6540901236 นายปรมัตย์ เปียทอง รปศ.10
76 6540901237 นายพุทธิพงศ์ จันทร์ดวง รปศ.10
77 6540901238 นายยศกฤต บุญผา รปศ.10
78 6540901239 นายวศิน บุญเต็ม รปศ.10
79 6540901240 นายศรัณยู จิตต์จันทร์ รปศ.10
80 6540901241 นายสุพวัชร์ พลานิวัติ รปศ.10
81 6540901242 นางสาวอาภัสรา จันทา รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123