รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540901301 นางสาวกวินทรา นนทะชัย รปศ.10
2 6540901302 นางสาวกัลยกร ศรีไตรรัตน์ รปศ.10
3 6540901303 นางสาวจรุวรรณ พันเนียม รปศ.10
4 6540901304 นางสาวชฎาภรณ์ แบนกระโทก รปศ.10
5 6540901305 นางสาวโชติกานต์ ห้วยหงษ์ทอง รปศ.10
6 6540901306 นางสาวฐิติวรรณ ไพราม รปศ.10
7 6540901307 นางสาวทิพวรรณ อาจวีระกุล รปศ.10
8 6540901308 นางสาวธารีวรรณ ทาอ้อ รปศ.10
9 6540901309 นางสาวนันทิชา ประจิตร รปศ.10
10 6540901310 นางสาวบุษบาวรรณ อินโคตร รปศ.10
11 6540901311 นางสาวปิยธิดา นพคุณ รปศ.10
12 6540901312 นางสาวพรชิตา คือพันดุง รปศ.10
13 6540901313 นางสาวพรสวรรค์ กลั่นขุนทด รปศ.10
14 6540901314 นางสาวพิมพ์พา สาสุนันท์ รปศ.10
15 6540901315 นางสาวเพ็ญนภา น้อมจันทึก รปศ.10
16 6540901316 นางสาวมุกรินทร์ ตรีเมฆ รปศ.10
17 6540901317 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลชิงชัย รปศ.10
18 6540901318 นางสาวลักษิกา แก้วพะไล รปศ.10
19 6540901319 นางสาววรัญญา โภคาเทพ รปศ.10
20 6540901320 นางสาววิรากานต์ กัลยาณพันธ์ รปศ.10
21 6540901321 นางสาวศศิธร เกิดแก่น รปศ.10
22 6540901322 นางสาวสาวิตรี รุ่งสูงเนิน รปศ.10
23 6540901323 นางสาวสุชาดา ศรีบรม รปศ.10
24 6540901324 นางสาวสุภนิดา แสงภารา รปศ.10
25 6540901325 นางสาวสุวิมล แทนรินทร์ รปศ.10
26 6540901326 นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ รปศ.10
27 6540901327 นางสาวอารียา มุ่งปั่นกลาง รปศ.10
28 6540901328 นายกฤตภาส ใช้คง รปศ.10
29 6540901329 นายกิตติศักดิ์ นาคพานิช รปศ.10
30 6540901330 นายจักรภัทร สุปิรัยธร รปศ.10
31 6540901331 นายชาคริต กินขุนทด รปศ.10
32 6540901332 นายณัชพล ประมัดสระน้อย รปศ.10
33 6540901333 นายณัฐภูมิ จันต๊ะวงศ์ รปศ.10
34 6540901334 นายธนดล ภูมิโคกรักษ์ รปศ.72
35 6540901335 นายธารทอง เสาะขุนทด รปศ.10
36 6540901336 นายพงศธร ยศปราณี รปศ.10
37 6540901337 นายภคพล สุภาพวิบูลย์ รปศ.10
38 6540901338 นายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด รปศ.10
39 6540901339 นายวิษณุ นนกระโทก รปศ.10
40 6540901340 นายศรันย์ แก้วพิลา รปศ.10
41 6540901341 นายอดิรุจ เดชสำโรง รปศ.10
42 6540901401 นางสาวกัญญารัตน์ กองทุ่งมน รปศ.10
43 6540901402 นางสาวกุลกานต์ ศรีอัคฮาด รปศ.10
44 6540901403 นางสาวจารุวรรณ จัดจอหอ รปศ.10
45 6540901404 นางสาวชมพูนุช ชื่นชม รปศ.10
46 6540901405 นางสาวญาณิกา พุทธา รปศ.10
47 6540901406 นางสาวณัชชนันน์ บัวลา รปศ.10
48 6540901407 นางสาวธัญญพิมพ์ พัฒนสารโชติ รปศ.10
49 6540901408 นางสาวนนลณี ทองนอก รปศ.10
50 6540901409 นางสาวนิตยา ธุระพระ รปศ.10
51 6540901410 นางสาวปนิตา ปัตติธรรมกุล รปศ.10
52 6540901411 นางสาวปิยะนุช บุตรศิริ รปศ.10
53 6540901412 นางสาวพรทิพย์ ตั้งไพบูลย์กิจ รปศ.10
54 6540901413 นางสาวพรหมพร พรหมภักดี รปศ.10
55 6540901414 นางสาวพิยมล อังขุนทด รปศ.10
56 6540901415 นางสาวภัทรศยา ปลิงกระโทก รปศ.10
57 6540901416 นางสาวยุภา กรมนวล รปศ.10
58 6540901417 นางสาวราตรี ทวีพงษ์ รปศ.10
59 6540901418 นางสาววนัญธิชา เค้านาวัง รปศ.10
60 6540901419 นางสาววริศรา แคะสูงเนิน รปศ.10
61 6540901421 นางสาวศศินา เกิดแก่น รปศ.10
62 6540901422 นางสาวสิริกร คำบาง รปศ.10
63 6540901423 นางสาวสุดารัตน์ เปลี่ยนโพธิ์ รปศ.10
64 6540901424 นางสาวสุภาภรณ์ อัศวภูมิ รปศ.10
65 6540901425 นางสาวอนงค์ กอสูงเนิน รปศ.10
66 6540901426 นางสาวอโรชา แก้วสาคร รปศ.10
67 6540901427 นางสาวอินทิรา น้อยกลาง รปศ.10
68 6540901428 นายกำพล โคระดา รปศ.10
69 6540901429 นายคชาภา ไชยดิษย์ รปศ.10
70 6540901430 นายจิรภาส ทบมาตร รปศ.10
71 6540901431 นายโชคชัย กันหา รปศ.10
72 6540901432 นายณัฐกร จันนอก รปศ.10
73 6540901433 นายณัฐวุฒิ ศรีสว่าง รปศ.10
74 6540901434 นายธนวัฒน์ หมอสัมฤทธิ์ รปศ.10
75 6540901435 นายธีรภัทร ก้อกระโทก รปศ.10
76 6540901436 นายพงศภัค สนพะเนาว์ รปศ.10
77 6540901437 นายภูมิลักษณ์ มาดี รปศ.10
78 6540901438 นายวรภัทร เถาว์ทุมมา รปศ.10
79 6540901440 นายศุภกฤต ทองจันทร์ รปศ.10
80 6540901441 นายอภิชัย จีนกลาง รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123