รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP18
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501101 นางสาวกมลวรรณ โคตรคำ นิติ10
2 6540501102 นางสาวกันยาลัดย์ คำใจ นิติ10
3 6540501104 นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ นิติ10
4 6540501105 นางสาวชรินรัตน์ พลอยตะขบ นิติ10
5 6540501106 นางสาวฐิติรัตน์ นพวรรณ นิติ10
6 6540501107 นางสาวณัฐธิดา ชินาการ นิติ10
7 6540501108 นางสาวทัดดาว เต็มหัตถ์ นิติ10
8 6540501109 นางสาวธิดารัตน์ เข็มทอง นิติ10
9 6540501110 นางสาวนชา จี่พิมาย นิติ10
10 6540501111 นางสาวเนตรดาว เนื้อกระโทก นิติ10
11 6540501112 นางสาวปภาดา วรรณสังข์ นิติ10
12 6540501113 นางสาวปิ่นมณี ศรีโสดา นิติ10
13 6540501114 นางสาวพรพิมล สนาคินิตร นิติ10
14 6540501115 นางสาวพัชรินทร์ เข็มนาค นิติ10
15 6540501116 นางสาวภัทราวดี พรมวงษ์ นิติ10
16 6540501117 นางสาวรัญชิตา กลิ่นวิชัย นิติ10
17 6540501118 นางสาวรุจิรา อยู่สันเทียะ นิติ10
18 6540501119 นางสาววรัทยา น้อยม่วง นิติ10
19 6540501120 นางสาววารุณี ประจันทัง นิติ10
20 6540501121 นางสาววิลัยวรรณ วิจิตศรี นิติ10
21 6540501122 นางสาวศศิมา เจนปรุ นิติ10
22 6540501123 นางสาวสมฤดี มีพวงผล นิติ10
23 6540501124 นางสาวสุชาดา ฤทธิไธสง นิติ10
24 6540501125 นางสาวสุภาวดี ลู่กระโทก นิติ10
25 6540501126 นางสาวอาทิตยา วรรณจรูญ นิติ10
26 6540501127 นางสาวเอมมิกา ปรังประโคน นิติ10
27 6540501128 นายคุณานนท์ วิชาเกวียน นิติ10
28 6540501129 นายณัฐชนน เชิงเขา นิติ10
29 6540501131 นายนันทิพัฒน์ ติจันทึก นิติ10
30 6540501132 นายบดินทร์ แก้วอินตา นิติ10
31 6540501133 นายพรนิมิต ปรักเอโก นิติ10
32 6540501134 นายยงยุทธ กมลคร นิติ10
33 6540501135 นายวันทยาวุธ กินขุนทด นิติ10
34 6540501136 นายอดิศักดิ์ จันทร์ไตร นิติ10
35 6540501137 นายอัษฎาวุธ เคยการ นิติ10
36 6540501138 นายพุฒิพงศ์ นากลาง นิติ10
37 6540501201 นางสาวกลรัตน์ งามจันอัด นิติ10
38 6540501202 นางสาวกัลยา อาสาวงษ์ นิติ10
39 6540501203 นางสาวจิราภา ยิ่งคิด นิติ10
40 6540501204 นางสาวชนกานต์ พิมพ์จันทร์ นิติ10
41 6540501205 นางสาวช่อชมพู จันทีนอก นิติ10
42 6540501206 นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์นอก นิติ10
43 6540501207 นางสาวณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย นิติ10
44 6540501208 นางสาวทิชากร นาเจริญ นิติ10
45 6540501209 นางสาวธิดารัตน์ ศรีสอง นิติ10
46 6540501210 นางสาวนภัสสร คุ้มสะอาด นิติ10
47 6540501211 นางสาวบุษกร คำภาคง นิติ10
48 6540501212 นางสาวปริญสิริ ประภัสสรมนู นิติ10
49 6540501213 นางสาวปิยนุช สมบูรณ์ นิติ10
50 6540501214 นางสาวพรรณิดา อาษามนต์ นิติ10
51 6540501215 นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ นิติ10
52 6540501216 นางสาวมณฑิรา ขาวจันทร์แย้ม นิติ10
53 6540501217 นางสาวรัตนวารี คูณแก้ว นิติ10
54 6540501218 นางสาวฤทัยวรรณ์ รอดอารีย์ นิติ10
55 6540501219 นางสาววราภรณ์ เกียรติขุนคีรี นิติ10
56 6540501220 นางสาววิจิตรตรี ขึ้นโพธิ์ นิติ10
57 6540501221 นางสาวศรสวรรค์ กล่ำพิมาย นิติ10
58 6540501222 นางสาวศิริมาญา โถเล็ก นิติ10
59 6540501223 นางสาวสริตา หาดขุนทด  นิติ10
60 6540501224 นางสาวสุธิมา ดุลกลาง นิติ10
61 6540501225 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ภิรมย์ นิติ10
62 6540501226 นางสาวอาทิตยา อุดมดัน นิติ60
63 6540501227 นายกิตติพศ พรหมสิงห์ นิติ10
64 6540501228 นายเจษฎาภรณ์ นาดี นิติ10
65 6540501229 นายณัฐชนน ภูคำศักดิ์ นิติ10
66 6540501230 นายธนายุทธ กิ่งนอก นิติ10
67 6540501231 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย นิติ10
68 6540501232 นายปรีชา ผลิพล นิติ10
69 6540501233 นายพานเพชร พิพัฒน์ธนสาร นิติ10
70 6540501234 นายรณัญชัย บุญตาม นิติ10
71 6540501235 นายวีรภัทร ใจจินา นิติ10
72 6540501236 นายอนันยช เปี่ยมถาวรสวัสดิ์ นิติ10
73 6540501237 นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข นิติ10
74 6540501238 นายญาณวรุตต์ สายสมบูรณ์ นิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123