รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP19
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501301 นางสาวกษมา สิมพะราช นิติ10
2 6540501302 นางสาวกุลสตรี สีดำ นิติ10
3 6540501303 นางสาวเจนจิรา รานอก นิติ10
4 6540501304 นางสาวชนาพร ทองแม้น นิติ10
5 6540501305 นางสาวฐิติชญา อัครอุดมโชติ นิติ10
6 6540501306 นางสาวณัชชา ถนนกลาง นิติ10
7 6540501307 นางสาวดวงกมล หมอแพทย์ นิติ10
8 6540501308 นางสาวธารารัตน์ กระหล่ำผัก นิติ10
9 6540501309 นางสาวธิดารัตน์ เหล็กจีน นิติ10
10 6540501310 นางสาวนฤมล บำรุงนา นิติ10
11 6540501311 นางสาวบุษกร เจิงสูงเนิน นิติ10
12 6540501312 นางสาวปวริศา ภัณฑะประทีป นิติ72
13 6540501313 นางสาวไปรยา บุตรละคร นิติ10
14 6540501314 นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ นิติ10
15 6540501315 นางสาวพิชญ์สินี พร้อมกระโทก นิติ10
16 6540501316 นางสาวมารียา ใจอุ่น นิติ10
17 6540501317 นางสาวรินรดา บุตรศรี นิติ10
18 6540501318 นางสาววรัญญา เกียรติบุญญากร นิติ10
19 6540501319 นางสาววลัยพรรณ เจริญพรลภัส นิติ10
20 6540501320 นางสาววิภาดา กองกระโทก นิติ10
21 6540501321 นางสาวศศิกานต์ ศิริรังษี นิติ10
22 6540501322 นางสาวศิริรัตร์ อิ่มจันทึก นิติ10
23 6540501323 นางสาวสายธาร จ่าชัยภูมิ นิติ10
24 6540501324 นางสาวสุพัตรา พาทอง นิติ10
25 6540501325 นางสาวอพัฒสร พงษ์สมร นิติ10
26 6540501326 นางสาวอารียา เฉลิมพล นิติ10
27 6540501327 นายเกรียงไกร น้อยลา นิติ10
28 6540501328 นายชนนน พันธ์สวัสดิ์ นิติ10
29 6540501329 นายต้นตระกูล คุ้มสุวรรณ นิติ10
30 6540501330 นายธนิสร อนันฤทธิ์ นิติ10
31 6540501331 นายเนติพงษ์ หล่มเหลา นิติ10
32 6540501332 นายปิยะภัทร จามน้อยพรม นิติ13
33 6540501333 นายภาคิน ป้องเรือ นิติ10
34 6540501334 นายวงศพัทธ์ บุราคร นิติ10
35 6540501335 นายศุภณัฏฐ์ โพธิ์บุดดี นิติ10
36 6540501336 นายอภิรัตน์ โสดกำปัง นิติ10
37 6540501337 นายอิทธิพงษ์ บุตรโคตร นิติ10
38 6540501401 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ช้าง นิติ10
39 6540501402 นางสาวกุลสตรี ทานสุวรรณ์ นิติ10
40 6540501403 นางสาวฉัตรวิไล ช่องงาม นิติ10
41 6540501404 นางสาวชนิสรา วังนาค นิติ10
42 6540501405 นางสาวฐิติมา ลมกิ่ง นิติ10
43 6540501406 นางสาวณัชชา เลิศสกุล นิติ10
44 6540501407 นางสาวทักษภรณ์ อินกกผึ้ง นิติ10
45 6540501408 นางสาวธิดาพร เมืองนาค นิติ10
46 6540501409 นางสาวธีราพร เพราะกระโทก นิติ10
47 6540501410 นางสาวนัทนรินทร์ สิริเจริญมิตร นิติ10
48 6540501411 นางสาวเบญญาภา นนทะคำจันทร์ นิติ10
49 6540501412 นางสาวปาณิสรา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
50 6540501413 นางสาวพรนัชชา พูนสำลี นิติ10
51 6540501414 นางสาวพัชริดา จงจัดกลาง นิติ10
52 6540501415 นางสาวแพรวา จำปากุล นิติ10
53 6540501416 นางสาวรวิวัณ โอนสันเทียะ นิติ10
54 6540501417 นางสาวรุ่งทิวา ช่วยรัมย์ นิติ10
55 6540501418 นางสาววรัญทยา จันทร์ทอง นิติ10
56 6540501419 นางสาววารุณี ตาลสิทธิ์ นิติ10
57 6540501420 นางสาววิภาวัลคุ์ โพธิ์นอก นิติ10
58 6540501421 นางสาวศศิประภา นพคุณ นิติ10
59 6540501422 นางสาวศิริลักษณ์ บุตรนิตย์ นิติ10
60 6540501423 นางสาวสุกัญญาภา สุขขา นิติ10
61 6540501424 นางสาวสุพิชฌา เชื้อชำนาญ นิติ10
62 6540501425 นางสาวอรณิชา อุ่นเมือง นิติ10
63 6540501426 นางสาวอุรชา โพธิ์เอม นิติ10
64 6540501427 นายเกียรติศักดิ์ ลำมะนา นิติ10
65 6540501428 นายฐาปะนัฎ ยอดรัก นิติ10
66 6540501429 นายธนกร ลันวงษา นิติ10
67 6540501430 นายธีระภัทร์ เดชวงศ์ นิติ10
68 6540501431 นายบดิณเดชา ปลั่งกลาง นิติ10
69 6540501433 นายภานุวัฒน์ ทองวิเศษ นิติ10
70 6540501434 นายวรวุฒิ ศรีสงคราม นิติ10
71 6540501435 นายสุรวุฒิ ถิ่นโคกสูง นิติ10
72 6540501436 นายออมทรัพย์ เย็นใจ นิติ10
73 6540501437 นายณัฐพล มันสามุข นิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123