รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP22
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540702101 นางสาวกมนนุช ปะละฤทธิ์ โลจิสติกส์10
2 6540702102 นางสาวณัชชา เปรียงกระโทก โลจิสติกส์10
3 6540702103 นางสาวณัฐจารี จันทร์กลาง โลจิสติกส์10
4 6540702104 นางสาวณิชกานต์ ฉิมพะเนา โลจิสติกส์10
5 6540702105 นางสาวธัญชนก สันทอง โลจิสติกส์10
6 6540702106 นางสาวนันชรีรัตน์ เพ็งรอด โลจิสติกส์10
7 6540702107 นางสาวประภาภัทร แยบสูงเนิน โลจิสติกส์10
8 6540702108 นางสาวปวันรัตน์ ราวพิมาย โลจิสติกส์10
9 6540702109 นางสาวปัญญาพร ปานชาติ โลจิสติกส์10
10 6540702110 นางสาวพรนภัส ไชยวงศ์ โลจิสติกส์10
11 6540702111 นางสาวพรรณพษา แหล่แก่น โลจิสติกส์10
12 6540702112 นางสาวพิยดา อ่อนสีมา โลจิสติกส์10
13 6540702113 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มทอง โลจิสติกส์10
14 6540702114 นางสาวรัตนา อสิพงษ์ โลจิสติกส์10
15 6540702115 นางสาววรรณิดา พันชุมภู โลจิสติกส์10
16 6540702116 นางสาววราภรณ์ ภู่ภูเขียว โลจิสติกส์10
17 6540702117 นางสาววิภาดา จำปาวะดี โลจิสติกส์10
18 6540702118 นางสาวศศิวิมล บัญชา โลจิสติกส์10
19 6540702119 นางสาวศิริวรรณ รอดนอก โลจิสติกส์10
20 6540702120 นางสาวสุชัญญา ระแวกกลาง โลจิสติกส์10
21 6540702121 นางสาวสุรีย์พร โลสันเทียะ โลจิสติกส์10
22 6540702122 นางสาวโสภิตา แคล้วภัย โลจิสติกส์10
23 6540702123 นางสาวอนุธิดา ปานดอกสร้อย โลจิสติกส์10
24 6540702124 นางสาวอลิชา แก้วจอหอ โลจิสติกส์10
25 6540702125 นางสาวอาทิตติยา แสงวิเชียร โลจิสติกส์10
26 6540702126 นายชยธร พลหาญ โลจิสติกส์10
27 6540702127 นายชัยบัญชา ชาลี โลจิสติกส์10
28 6540702128 นายธนการ แชงขุนทด โลจิสติกส์10
29 6540702129 นายธนภัทร พวงสันเทียะ โลจิสติกส์10
30 6540702130 นายธนวรรธณ์ ประวันนา โลจิสติกส์10
31 6540702131 นายธีรภัทร มโนรัตน์ โลจิสติกส์10
32 6540702132 นายพีรภัทร์ สวัสดีลาภา โลจิสติกส์10
33 6540702133 นายสุวิทย์ ขำจรครบุรี โลจิสติกส์10
34 6540702134 นายอภิวัฒน์ สายศรี โลจิสติกส์10
35 6540702201 นางสาวจันทกานต์ หวังเติมกลาง โลจิสติกส์10
36 6540702202 นางสาวณัฏฐณิชา ราชสมบัติ โลจิสติกส์10
37 6540702203 นางสาวณัฐฐินันท์ จันโทวาท โลจิสติกส์10
38 6540702204 นางสาวต้นข้าว วงจันทร์ โลจิสติกส์10
39 6540702205 นางสาวนภัสษร ส่วนบุญ โลจิสติกส์10
40 6540702206 นางสาวนันทพร เต้ากลาง โลจิสติกส์10
41 6540702207 นางสาวนีรชา ศูนย์ดำ โลจิสติกส์10
42 6540702208 นางสาวปลายนภา ศรีสกุล โลจิสติกส์10
43 6540702209 นางสาวปิยดา สังทองหลาง โลจิสติกส์10
44 6540702210 นางสาวพรยุพา วิเชียร โลจิสติกส์10
45 6540702211 นางสาวพลอยชมภู สระทองหลาง โลจิสติกส์10
46 6540702212 นางสาวเพชรนรินทร์ แสงเพชร โลจิสติกส์10
47 6540702213 นางสาวรสริน จันทร์ศรี โลจิสติกส์10
48 6540702214 นางสาวลลิตา จันทะดวง โลจิสติกส์10
49 6540702215 นางสาววรัญญา ชัยสงค์ โลจิสติกส์10
50 6540702216 นางสาววันวิสาข์ ฟุ้งสันเทียะ โลจิสติกส์10
51 6540702217 นางสาววิศรุตา คุ้มวงศ์ โลจิสติกส์10
52 6540702218 นางสาวศิราพร สุขประดิษฐ์ โลจิสติกส์10
53 6540702219 นางสาวสิรินาถ สายชุมดี โลจิสติกส์10
54 6540702220 นางสาวสุรัสวดี กันรัมย์ โลจิสติกส์10
55 6540702221 นางสาวสุวิมล เพียรการ โลจิสติกส์10
56 6540702222 นางสาวอติกานต์ ใสศรัทธา โลจิสติกส์10
57 6540702223 นางสาวอรัญญา จันทรักษ์ โลจิสติกส์10
58 6540702224 นางสาวอัญชิสา ทองอินทร์ โลจิสติกส์10
59 6540702225 นายชยธร จันทองสา โลจิสติกส์10
60 6540702226 นายชลากร แก้วชู โลจิสติกส์10
61 6540702227 นายณัฐวุฒิ ชื่นบุญ โลจิสติกส์10
62 6540702228 นายธนพล สมพงษ์ โลจิสติกส์10
63 6540702229 นายธนภัทร พึ่งไป โลจิสติกส์10
64 6540702230 นายธวัชชัย บุญมีมา โลจิสติกส์10
65 6540702231 นายพงศ์พัฒน์ พวงกระโทก โลจิสติกส์10
66 6540702232 นายเศรษฐพงศ์ บุตรยุทธ โลจิสติกส์10
67 6540702233 นายอภิวัฒน์ มากทองหลาง โลจิสติกส์10
68 6540702234 นางสาวกรกนก จรัสประโคน โลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123