รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP23
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540704101 นางสาวกนกกาณฑ์ มรกต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6540704102 นางสาวจันทิมา อิ่มร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6540704103 นางสาวชลธิชา รวมสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6540704104 นางสาวณัทภรณ์ มิตรชอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6540704105 นางสาวธัญญารัตน์ ฉลูพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6540704106 นางสาวธันยธรณ์ ยอดสง่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6540704107 นางสาวเบญจพร จงกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6540704108 นางสาวปณิตา เอี่ยมภูเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6540704109 นางสาวปภานัน พาสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6540704110 นางสาวประภัสสร วิเซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6540704112 นางสาวสิริประภา งานโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6540704113 นางสาวสิรีธร แป้สูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6540704114 นางสาวสุพรรษา น้อยมะโน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6540704115 นางสาวหทัยรัตน์ ด่านลำมะจาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6540704116 นางสาวอรพิณ ชอบเรียบร้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6540704117 นายกรกฤษณ์ สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6540704118 นายคุนากร สุขกำเนิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6540704119 นายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6540704120 นายชยณัฐ สิทธิขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540704121 นายชาญวิทย์ เรืองมะเริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6540704122 นายณภัทร บุญญาพิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540704123 นายณัฐปคัลภ์ เทอดไพรสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704124 นายธนดล ยอดพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6540704125 นายธนวัฒน์ บำรุงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6540704126 นายธิติ บุญเเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6540704127 นายปกรณ์ โรพันดุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6540704128 นายเปรมศักดิ์ กันจู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6540704129 นายพีรพัฒน์ กล้าหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6540704130 นายวิศรุต บรรณประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6540704131 นายศุภณัฐ บรรยงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6540704132 นายสาโรจน์ กรุกลางดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6540704133 นายอภิวิชญ์ อาจคงหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6540704134 นายฉัตรนรินทร์ ชำกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6540704201 นางสาวกัญยารัตน์ พึมขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6540704202 นางสาวจุฬารัตน์ ม่วงรอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6540704203 นางสาวณัฐกานต์ รอดกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6540704204 นางสาวธฤษฏา จุ้ยทะเล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6540704205 นางสาวธัญสุดา ด้วงทะเล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6540704206 นางสาวนันทวรรณ โตอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6540704207 นางสาวเบญจวรรณ ยิ่งแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6540704208 นางสาวปพิชญา หงษ์สูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6540704209 นางสาวประภัสสร ดีหมื่นไวย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6540704210 นางสาวพัชราภา เปลี่ยนกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6540704211 นางสาวรัตนาภรณ์ ด่านเจริญจิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 6540704212 นางสาวสิริยากร จัตุภัทรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
46 6540704213 นางสาวสุชาดา ทนงใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
47 6540704214 นางสาวสุรินทร พูลโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6540704215 นางสาวอภิญญา มินขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 6540704216 นางสาวอัจฉรา ปากกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
50 6540704217 นายกิตติพงษ์ ปะธิปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
51 6540704218 นายจิรพัฒน์ หาญบุญพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
52 6540704219 นายเจษฎา หมอนพังเทียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
53 6540704220 นายชยพล กรอบทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
54 6540704221 นายฐาปนพงศ์ เล็กกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
55 6540704222 นายณัฐดนัย พงศ์กฤษกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
56 6540704223 นายทักษิณ พิมโกทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
57 6540704224 นายธนภัทร เมลานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
58 6540704225 นายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
59 6540704226 นายนราวิชญ์ สุขพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
60 6540704227 นายปารมีย์ เจียมสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
61 6540704228 นายพงศพัฒน์ โค่นดอนขวาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
62 6540704229 นายวชิรวิชญ์ บุญเรืองเศรษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
63 6540704230 นายศุภกฤต แก้วสิมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
64 6540704231 นายสหรัฐ จันทร์ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
65 6540704232 นายสิทรภัทร สีสด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
66 6540704233 นายอรรถพล โนนคำพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
67 6541901101 นางสาวกัญญารัตน์ รักจันทึก ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
68 6541901102 นายเมฆินทร์ ฟุงสูงเนิน ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123