รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP24
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540705101 นางสาวกนกวรรณ พื้นทะเล การตลาด10
2 6540705102 นางสาวกนกวรรณ โพธิหล้า การตลาด10
3 6540705103 นางสาวกสินา เพ็ชรกล้า การตลาด10
4 6540705104 นางสาวกัญญาณัฐ จันภูงา การตลาด10
5 6540705105 นางสาวกานต์ชนก สุวิชา การตลาด10
6 6540705106 นางสาวเกวลิน เพชรเล็ก การตลาด10
7 6540705107 นางสาวจรรยารัตน์ จามตุรี การตลาด10
8 6540705108 นางสาวจิดาภา เมยขุนทด การตลาด10
9 6540705109 นางสาวชญาณินท์ กลั่นกระโทก การตลาด10
10 6540705110 นางสาวชลิตา ปัจจัยยัง การตลาด10
11 6540705111 นางสาวชุติมา จารุบูรณ์ การตลาด10
12 6540705112 นางสาวฐิติมา ชาววาปี การตลาด10
13 6540705113 นางสาวณัฐฑิชา เชียรชัยศรี การตลาด10
14 6540705114 นางสาวณัฐธยาน์ ชาวสวน การตลาด10
15 6540705115 นางสาวณัฐนรี เจริญศิริ การตลาด10
16 6540705116 นางสาวนลินี บุญประสาท การตลาด10
17 6540705117 นางสาวบัวสวรรค์ สันติชัยรัตน์ การตลาด10
18 6540705118 นางสาวประภาพร สุ่มมาตย์ การตลาด10
19 6540705119 นางสาวพรกิตติมา พิริยะตระกูล การตลาด10
20 6540705120 นางสาวพรชิตา พงษะพัง การตลาด10
21 6540705121 นางสาวเพชรรัตน์ เชิบรัมย์ การตลาด10
22 6540705122 นางสาวแพรวัลย์ ถูระพี การตลาด10
23 6540705123 นางสาวยุภารัตน์ อุ่นผ่อง การตลาด10
24 6540705124 นางสาวระวีวรรณ ฝาดสูงเนิน การตลาด10
25 6540705125 นางสาววรรณิดา หลงทะเล การตลาด10
26 6540705126 นางสาวศศินิภา อินอ่อน การตลาด10
27 6540705127 นางสาวสวรรยา อรัญตะวา การตลาด10
28 6540705128 นางสาวสุพิชา วงษ์ภูเย็น การตลาด10
29 6540705129 นางสาวอรณิชา แต๊ะอินรัมย์ การตลาด10
30 6540705130 นายณัฐวุฒิ นาคหนองหาร การตลาด10
31 6540705131 นายธนาศักดิ์ สบายดี การตลาด10
32 6540705132 นายเพชรรัตน์ ยอดมีศรี การตลาด10
33 6540705133 นายสิรวิชญ์ จรูญทรัพย์วัฒนะ การตลาด10
34 6540705134 นายอนาวิล เถาว์วัลย์ การตลาด10
35 6540705135 นายอภิวิชย์ พานิชนอก การตลาด10
36 6540705136 นางสาวนารินทร์ หมื่นบุญมี การตลาด10
37 6540705201 นางสาวกนกวรรณ กระจ่าง การตลาด10
38 6540705202 นางสาวกฤติยาภรณ์ คงทะเล การตลาด10
39 6540705203 นางสาวกัญญ์วรัตน์ ขอพลกลาง การตลาด10
40 6540705204 นางสาวกันติชา วาปีเท การตลาด10
41 6540705205 นางสาวกุลจิรา สิงโห การตลาด10
42 6540705206 นางสาวขวัญจิรา แก้ววังปา การตลาด10
43 6540705207 นางสาวจริยา ธีรวัฒนางกูร การตลาด10
44 6540705208 นางสาวจอมขวัญ หวังฟังกลาง การตลาด10
45 6540705209 นางสาวจิราวรรณ ลังตา การตลาด10
46 6540705210 นางสาวชญาดา ลาภเจริญ การตลาด10
47 6540705211 นางสาวชิติญญา ดีขุนทด การตลาด10
48 6540705212 นางสาวญาดา ธนาวัฒนกุล การตลาด10
49 6540705213 นางสาวณัฏฐ์กฤตา เงินโพธิ์ การตลาด10
50 6540705214 นางสาวณัฐณิชา ศรีล้อม การตลาด10
51 6540705215 นางสาวณิชานันท์ ศรีสุพงษ์ การตลาด10
52 6540705216 นางสาวนิศารัตน์ พาตา การตลาด10
53 6540705217 นางสาวปณิตา นันทอนันต์ การตลาด10
54 6540705218 นางสาวปิยธิดา เสือพันธุ์ การตลาด10
55 6540705219 นางสาวพรชนก พิรุณไพสิฐ การตลาด10
56 6540705220 นางสาวพัชราภา อบอุ่น การตลาด10
57 6540705221 นางสาวมุฑิตา สมมิตร การตลาด10
58 6540705222 นางสาวรสนันท์ นางสูงเนิน การตลาด10
59 6540705223 นางสาวรักษณาลี อุปถัมภ์ การตลาด10
60 6540705224 นางสาวลักขณา ขุนการินทร์ การตลาด10
61 6540705225 นางสาววิไลลักษณ์ แก่นมาลี การตลาด10
62 6540705226 นางสาวศิริฉัตร โหมกศาลา การตลาด10
63 6540705227 นางสาวสุชัญญา เลียบกระโทก การตลาด10
64 6540705228 นางสาวสุภาวดี ศรียะลา การตลาด10
65 6540705229 นางสาวอชิรญาณ์ จำปาเทศ การตลาด10
66 6540705230 นายพิสิษฐ์ นาคา การตลาด10
67 6540705231 นายณัฐพงษ์ พิรุณ การตลาด10
68 6540705232 นายธนากร บุตะเขียว การตลาด10
69 6540705233 นายธรณินทร์ มาศรัตน์ การตลาด10
70 6540705234 นายภูริภัทร บุญโต การตลาด10
71 6540705235 นายอนันตวัฒน์ ขนันไทย การตลาด10
72 6540705236 นายอภิชัย ชุ่มคำ การตลาด10
73 6540705237 นางสาวปวันรัตน์ แก้วเหล็กไหล การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123