รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP26
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6541001101 นางสาวกนกกร นาสกาศ นิเทศศาสตร์10
2 6541001102 นางสาวกัญญาวีร์ ละเอียด นิเทศศาสตร์10
3 6541001103 นางสาวกุลนิดา แก้ววิลัย นิเทศศาสตร์10
4 6541001104 นางสาวชาลินี สินสวัสดิ์ นิเทศศาสตร์10
5 6541001106 นางสาวณัฐชยา เก่งนอก นิเทศศาสตร์10
6 6541001107 นางสาวณัฐวดี วัฒนกุล นิเทศศาสตร์10
7 6541001108 นางสาวเตชินี เสวิกุล นิเทศศาสตร์10
8 6541001110 นางสาวปิยะนุช เจิมขุนทด นิเทศศาสตร์10
9 6541001111 นางสาวพรรณษา ฉลาดคิด นิเทศศาสตร์10
10 6541001112 นางสาวพัชราภา ศิริบรรจง นิเทศศาสตร์10
11 6541001113 นางสาวพิชชาพร โพธิ์ทอง นิเทศศาสตร์10
12 6541001114 นางสาวเพชรประภา นิตยสุทธิ์ นิเทศศาสตร์10
13 6541001115 นางสาวฟ้าชนิญา เจพันดุง นิเทศศาสตร์10
14 6541001116 นางสาวราชาวดี มิกขุนทด นิเทศศาสตร์10
15 6541001117 นางสาวศุภมาศ จงห่อกลาง นิเทศศาสตร์10
16 6541001118 นางสาวอภิญญา แพงแก้ว นิเทศศาสตร์10
17 6541001119 นางสาวอภิสรา ศรีดาพล นิเทศศาสตร์10
18 6541001120 นายกกุสนธ์ อุ่นสา นิเทศศาสตร์10
19 6541001121 นายกันตภณ แสนศรี นิเทศศาสตร์10
20 6541001122 นายจักริน สมพงษ์ นิเทศศาสตร์10
21 6541001123 นายณภัทร จันทะเลิศ นิเทศศาสตร์10
22 6541001124 นายณัฐพล มนตรี นิเทศศาสตร์72
23 6541001125 นายธนกร ต้นจอหอ นิเทศศาสตร์10
24 6541001126 นายธนภัทร์ ไทยภักดี นิเทศศาสตร์10
25 6541001127 นายธันวา เดินสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
26 6541001128 นายธีรพล แฝงสระ นิเทศศาสตร์10
27 6541001129 นายปฏิภาณ นิยมพงษ์ นิเทศศาสตร์10
28 6541001130 นายพงศกร ขอพลกลาง นิเทศศาสตร์10
29 6541001131 นายพีรพล มะลิใหม่ นิเทศศาสตร์10
30 6541001132 นายภักดิพงศ์ วังสำเภา นิเทศศาสตร์10
31 6541001133 นายมงคล พึ่งทอง นิเทศศาสตร์10
32 6541001134 นายวงศกร แซ่อึง นิเทศศาสตร์10
33 6541001135 นายวิสิฐ ฤทธิเดช นิเทศศาสตร์10
34 6541001137 นายอิทธิพัทธ์ ขำศิริ นิเทศศาสตร์10
35 6541001201 นางสาวกรรณิการ์ ทองสอาด นิเทศศาสตร์10
36 6541001202 นางสาวกิตติยา เทียมทอง นิเทศศาสตร์10
37 6541001203 นางสาวจุฑาพัชร เก่งนอก นิเทศศาสตร์10
38 6541001205 นางสาวณัชชา รจนาสม นิเทศศาสตร์10
39 6541001206 นางสาวณัฐชยา ศรีภาชน์ นิเทศศาสตร์10
40 6541001207 นางสาวกานต์พิชชา จับกลาง นิเทศศาสตร์10
41 6541001208 นางสาวทัศนนันท์ หอมทองธนพัฒ นิเทศศาสตร์10
42 6541001210 นางสาวปุณณภา ราชเสนา นิเทศศาสตร์10
43 6541001211 นางสาวพัชราพร ศิริบรรจง นิเทศศาสตร์10
44 6541001212 นางสาวพิชชา หวังชนะ นิเทศศาสตร์10
45 6541001213 นางสาวพิชญา ผลห้า นิเทศศาสตร์10
46 6541001214 นางสาวแพรวา ชิดนอก นิเทศศาสตร์10
47 6541001215 นางสาวมัณฑนา ทาวะรัตน์ นิเทศศาสตร์10
48 6541001216 นางสาววีรลักษณ์ รูปขาว นิเทศศาสตร์10
49 6541001217 นางสาวสุทธาทิพย์ อรรคพงษ์ นิเทศศาสตร์10
50 6541001218 นางสาวอภินทร์พร กิจกังวล นิเทศศาสตร์10
51 6541001219 นางสาวอริษา ภูมิโคกรักษ์ นิเทศศาสตร์10
52 6541001220 นายกฤษฎา ปั้นสกุล นิเทศศาสตร์10
53 6541001221 นายจักรพรรดิ์ พิพวนนอก นิเทศศาสตร์10
54 6541001222 นายจิรกิตติ์ ล้อมจังหรีด นิเทศศาสตร์10
55 6541001223 นายณัฐกิตติ์ สวยโสภา นิเทศศาสตร์10
56 6541001224 นายตะวัน อุ่นเวียง นิเทศศาสตร์10
57 6541001225 นายธนภัทร อุดมผล นิเทศศาสตร์10
58 6541001226 นายธนากร บุญแต่ง นิเทศศาสตร์10
59 6541001227 นายธีรพงศ์ ร่าเริง นิเทศศาสตร์10
60 6541001228 นายนรวิชญ์ วิชาธรรม นิเทศศาสตร์10
61 6541001229 นายปุณณรัตน์ มิมขุนทด นิเทศศาสตร์10
62 6541001230 นายพงศ์ศุลี วงศรี นิเทศศาสตร์10
63 6541001232 นายภานุพงศ์ คำภาบุตร นิเทศศาสตร์10
64 6541001233 นายรฐนนท์ เครือณรงค์ นิเทศศาสตร์10
65 6541001234 นายวัชรากร สินครบุรี นิเทศศาสตร์10
66 6541001235 นายศิริศักดิ์ สุขประเสริฐ นิเทศศาสตร์10
67 6541001236 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
68 6541001237 นายณัฐสิทธิ์ ฝุ่นเงิน นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123