รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP27
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6541101201 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก เศรษฐศาสตร์10
2 6541101202 นางสาวธินัฎฎา ยิ้มมา เศรษฐศาสตร์10
3 6541101203 นางสาวนันท์นภัส ใจหนึ่ง เศรษฐศาสตร์10
4 6541101204 นางสาวปรียานุช พิมประสาร เศรษฐศาสตร์10
5 6541101205 นางสาวพิชชาภรณ์ นามกระโทก เศรษฐศาสตร์10
6 6541101206 นางสาวมุธิตา จันทาสี เศรษฐศาสตร์10
7 6541101207 นายฐาปกรณ์ กุลบุตร เศรษฐศาสตร์10
8 6541101208 นายภัคนันท์ นนท์ภักดี เศรษฐศาสตร์10
9 6541101209 นายรัฐนกร ภูมิมะนาว เศรษฐศาสตร์10
10 6541601101 นางสาวกนกกร สิงห์รัมย์ บัญชี10
11 6541601102 นางสาวกนกวรรณ สิมาจารย์ บัญชี10
12 6541601103 นางสาวกัญญารัตน์ ส่งสูงเนิน บัญชี10
13 6541601104 นางสาวจารุวรรณ จี่กลาง บัญชี10
14 6541601105 นางสาวชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก บัญชี10
15 6541601106 นางสาวฐิติพร บุญสุวรรณ บัญชี10
16 6541601107 นางสาวธนภรณ์ พลงาม บัญชี10
17 6541601108 นางสาวธัญชนก ทาสี บัญชี10
18 6541601109 นางสาวธิดารัตน์ ศรีโฉม บัญชี10
19 6541601110 นางสาวนิจฉรา ชลากรโกศล บัญชี10
20 6541601111 นางสาวเนตรดาว สะทุมรัมย์ บัญชี10
21 6541601112 นางสาวปนัดดา โพธิ์สุวรรณ บัญชี10
22 6541601113 นางสาวปภัสรา สว่างจิตร บัญชี10
23 6541601114 นางสาวพรรณษา เกนขุนทด บัญชี10
24 6541601115 นางสาวพิมพ์ชนก ลิ่งไธสง บัญชี10
25 6541601116 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ บัญชี10
26 6541601117 นางสาวภานรินทร์ หนูหล้า บัญชี10
27 6541601118 นางสาวรัตนติมา วงศ์ฬา บัญชี10
28 6541601119 นางสาววรัญญา รสน้อย บัญชี10
29 6541601120 นางสาววาสนา อ่อนเสมอ บัญชี10
30 6541601121 นางสาวศศิธร แก้วคอน บัญชี10
31 6541601122 นางสาวศศินิภา นามไธสง บัญชี10
32 6541601123 นางสาวสโรชา กลพิมาย บัญชี10
33 6541601124 นางสาวสุดารัตน์ จำปี บัญชี10
34 6541601125 นางสาวอัญญารัตน์ ศรีสุข บัญชี10
35 6541601126 นางสาวอุรัสยา กระจ่างรัตน์ บัญชี10
36 6541601127 นายจีรภัทร ลาคำ บัญชี10
37 6541601128 นายณัฐพล บุญประเสริฐ บัญชี60
38 6541601129 นายบัญญวิต เกิดแก้ว บัญชี10
39 6541601130 นายพงศกร รอสูงเนิน บัญชี10
40 6541601131 นายศรัณย์ น้อยพิมาย บัญชี10
41 6541601201 นางสาวกนกพร ลึ่มนอก บัญชี10
42 6541601202 นางสาวกรกนก บุตรโคตร บัญชี10
43 6541601203 นางสาวเกศรินทร์ ทุมมา บัญชี10
44 6541601204 นางสาวชนัษฎา โตมา บัญชี10
45 6541601205 นางสาวชลิตา วิงสันเทียะ บัญชี10
46 6541601206 นางสาวดวงกมล โคกขุนทด บัญชี10
47 6541601207 นางสาวธนัชชา สำราญ บัญชี10
48 6541601208 นางสาวธันญาภร เพ็ชรกระโทก บัญชี10
49 6541601209 นางสาวนัฐฐินันท์ จันนอ บัญชี10
50 6541601210 นางสาวนิลาวัลย์ สีคำแท้ บัญชี10
51 6541601211 นางสาวบุณยกร บอบสันเทียะ บัญชี10
52 6541601212 นางสาวปนัดดา ศรีเมือง บัญชี10
53 6541601213 นางสาวพรไพลิน แป้นทะเล บัญชี10
54 6541601214 นางสาวพันพัสสา พลจันทึก บัญชี10
55 6541601215 นางสาวพิมพ์วิภา ค้าขาย บัญชี10
56 6541601216 นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลศิริธนบูลย์ บัญชี10
57 6541601217 นางสาวมณีรัตน์ พวงมาลัย บัญชี10
58 6541601218 นางสาวรุจีรัตน์ ศรีแก้ว บัญชี10
59 6541601219 นางสาววาริศา สมอาจ บัญชี10
60 6541601220 นางสาววิชญาพร สามิภักดิ์ บัญชี10
61 6541601221 นางสาวศศิธร ผลช่วย บัญชี10
62 6541601222 นางสาวศานันทินี วรทมลกุล บัญชี10
63 6541601223 นางสาวสุชาดา ทนครบุรี บัญชี10
64 6541601224 นางสาวอมรกานต์ เทศเขียว บัญชี10
65 6541601225 นางสาวอารีย์พร ไชยวุฒิ บัญชี10
66 6541601226 นายจิฑานนท์ สุปรีไพบูลย์ บัญชี10
67 6541601227 นายณรงเดช ไกรราช บัญชี10
68 6541601228 นายนราเทพ นอสูงเนิน บัญชี10
69 6541601229 นายปฏิพัทธ์ ด่านกระโทก บัญชี10
70 6541601230 นายวิทยา เขื่อนเก้า บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123