รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540306101 นางสาว ปาริชาติ ยมนา ญี่ปุ่น10
2 6540306102 นางสาวกนกกาญจน์ พรมชาติ ญี่ปุ่น10
3 6540306103 นางสาวคีตภัทร จับปินครบุรี ญี่ปุ่น10
4 6540306104 นางสาวจุฑาภัทร์ สิงห์ธวัช ญี่ปุ่น10
5 6540306105 นางสาวจุฑามาศ เขียมสันเทียะ ญี่ปุ่น10
6 6540306106 นางสาวฐาปานี ฦาชา ญี่ปุ่น10
7 6540306107 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์เขียว ญี่ปุ่น10
8 6540306108 นางสาวธนพร บุญทศ ญี่ปุ่น10
9 6540306109 นางสาวเบญญาภา หอมจะบก ญี่ปุ่น10
10 6540306110 นางสาวปวีณ์ธิดา นานา ญี่ปุ่น10
11 6540306111 นางสาวปัญจรีภรณ์ ยินดี ญี่ปุ่น10
12 6540306112 นางสาวปาริชาติ พิเศษชีพ ญี่ปุ่น10
13 6540306113 นางสาวพรรพฤกษา หวานขม ญี่ปุ่น10
14 6540306114 นางสาวพัทธนันท์ ช่วยกลาง ญี่ปุ่น10
15 6540306115 นางสาวเพชรลดา ตรัยศิลานันท์ ญี่ปุ่น10
16 6540306116 นางสาวภัทิรา มั่นจิตร ญี่ปุ่น10
17 6540306117 นางสาวภาวินี เสือวงษ์ ญี่ปุ่น10
18 6540306118 นางสาวรัตนาวดี จงแจ้งกลาง ญี่ปุ่น10
19 6540306119 นางสาวลดาวัลย์ อินชำนาญ ญี่ปุ่น10
20 6540306120 นางสาวสิริมา จันทร์กลาง ญี่ปุ่น10
21 6540306121 นางสาวสุภาภรณ์ บุญอาจ ญี่ปุ่น10
22 6540306122 นางสาวสุมิตรา นนท์ขุนทด ญี่ปุ่น10
23 6540306123 นางสาวอโณทิยา อินทร์ใหม่ ญี่ปุ่น10
24 6540306124 นางสาวอนุธิดา ไพบูลย์ ญี่ปุ่น10
25 6540306125 นางสาวอภัสรา เฝ้าหนองดู่ ญี่ปุ่น10
26 6540306126 นางสาวอรพินท์ คะสูงเนิน ญี่ปุ่น10
27 6540306127 นายกิตติภพ มุ่งชอบกลาง ญี่ปุ่น10
28 6540306128 นายโชติ ลีลาเจริญพร ญี่ปุ่น10
29 6540306129 นายธงชัย เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ ญี่ปุ่น10
30 6540306130 นายธนดล ดวงศรี ญี่ปุ่น10
31 6540306131 นายนรพนธ์ ประพาสพงษ์ ญี่ปุ่น10
32 6540306132 นายนาธาน มิ่งไธสง ญี่ปุ่น10
33 6540306133 นายปรมี เหมือนนาดอน ญี่ปุ่น10
34 6540306134 นายปาลิน รมยาคม ญี่ปุ่น10
35 6540306135 นายพลวัฒน์ จีนมะเริง ญี่ปุ่น10
36 6540306136 นายรชต เศษโคกสูง ญี่ปุ่น60
37 6540306137 นายวรเมธ ศรีสวัสดิ์ ญี่ปุ่น10
38 6540306138 นายวรานนทร์ เกลากลาง ญี่ปุ่น10
39 6540306139 นายวีรภัทร สุภาพ ญี่ปุ่น10
40 6540306140 นายโศภฌ จารุจิตร ญี่ปุ่น10
41 6540306141 นายสิทธวีร์ มีนิสสัย ญี่ปุ่น10
42 6540306142 นายสุพรรณภูมิ นามจันทึก ญี่ปุ่น10
43 6540306143 นายอัษฎาวุธ ทองแก้ว ญี่ปุ่น10
44 6540307301 นางสาวกัญญารัตน์ หมีดงนอก อังกฤษธุรกิจ10
45 6540307302 นางสาวจตุพร กุยแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
46 6540307303 นางสาวชนิกานต์ กลั่นมา อังกฤษธุรกิจ10
47 6540307304 นางสาวชาลิสา พิมพ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
48 6540307305 นางสาวฐิศิรักน์ แผลงนอก อังกฤษธุรกิจ10
49 6540307306 นางสาวณัฐธิดา แดนงูเหลือม อังกฤษธุรกิจ10
50 6540307307 นางสาวดลยา มุ่งเย็นกลาง อังกฤษธุรกิจ10
51 6540307308 นางสาวธิดา ศรีสมมาตย์ อังกฤษธุรกิจ72
52 6540307309 นางสาวนันทนัช ศรีวัง อังกฤษธุรกิจ10
53 6540307310 นางสาวเบญจมาภรณ์ เกี้ยวกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
54 6540307311 นางสาวปภาวี เกิดกล้า อังกฤษธุรกิจ10
55 6540307312 นางสาวปัณฑิตา กิ่งนอก อังกฤษธุรกิจ10
56 6540307313 นางสาวพชรพร พุทธบุรี อังกฤษธุรกิจ10
57 6540307314 นางสาวพลอยทับทิม สุระพินิจ อังกฤษธุรกิจ10
58 6540307315 นางสาวพิชญารัตน์ นาบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
59 6540307316 นางสาวภัคจิรา พัดพรม อังกฤษธุรกิจ10
60 6540307317 นางสาวเมศิญาภรณ์ พัฒนวิบูลย์ อังกฤษธุรกิจ10
61 6540307318 นางสาวลักษิกา ศอกจะบก อังกฤษธุรกิจ10
62 6540307319 นางสาววิลาลักษณ์ กรุงสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
63 6540307320 นางสาวสมิตานัน ประกิจรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
64 6540307321 นางสาวสุชานาถ ม่วงโสภา อังกฤษธุรกิจ10
65 6540307322 นางสาวอมรศิริ โคตรโสภา อังกฤษธุรกิจ10
66 6540307323 นางสาวอุษณิษา ศิลปสิทธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
67 6540307324 นายจารุวัฒน์ ประสมทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
68 6540307325 นายชัยธรณ์ สำเร็จงาน อังกฤษธุรกิจ10
69 6540307326 นายธันยธรณ์ ดาปาน อังกฤษธุรกิจ10
70 6540307327 นายนันทกานท์ เคลื่อนเมืองปัก อังกฤษธุรกิจ10
71 6540307328 นายศรัณย์ คัมภิรานนท์ อังกฤษธุรกิจ10
72 6540307329 นายสรยุทธ ใต้สันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123