รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301101 นางสาวกัญญารัตน์ นาชัยคำ ไทย10
2 6540301102 นางสาวกัญญารัตน์ อุดหนุน ไทย60
3 6540301103 นางสาวกุลภัสสร์ กิตติสากล ไทย10
4 6540301104 นางสาวเกศรินทร์ เทศนอก ไทย10
5 6540301105 นางสาวขวัญหทัย ปะติคำ ไทย10
6 6540301106 นางสาวจรรยพร จำพิมาย ไทย10
7 6540301107 นางสาวจิรประภา แสงงาม ไทย10
8 6540301108 นางสาวณัฐณิชา กาบสันเทียะ ไทย10
9 6540301109 นางสาวณัฐริกา แย้มชัยภูมิ ไทย10
10 6540301110 นางสาวธารวิมล สร้อยนาค ไทย10
11 6540301111 นางสาวนันทิชา สนโสม ไทย10
12 6540301112 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ไทย10
13 6540301113 นางสาวพรทิพย์ ลูกชัยสง ไทย10
14 6540301114 นางสาวพัชรพร ต่อชาติ ไทย10
15 6540301115 นางสาวพิยดา พรมภักดี ไทย10
16 6540301116 นางสาวพิยาดา ชุ่มพิมาย ไทย10
17 6540301117 นางสาวมนัสนันท์ เมาไธสง ไทย10
18 6540301118 นางสาวรัญชิดา สิมสาโรจน์ ไทย10
19 6540301119 นางสาวรุ่งฝน วงศ์แก้ว ไทย10
20 6540301120 นางสาวศรินยา นวลกระโทก ไทย10
21 6540301121 นางสาวศศิรดา สิ่วไธสง ไทย10
22 6540301122 นางสาวศิริเขตต์ หมอประคำ ไทย10
23 6540301123 นางสาวศุภลักษณ์ พลโดด ไทย10
24 6540301124 นางสาวษศิปัญจา ศรีนนทา ไทย10
25 6540301125 นางสาวสโรชา จันดาจารย์ ไทย10
26 6540301126 นางสาวสิริกาญณ์ พูนดี ไทย10
27 6540301127 นางสาวสิริยากร เพียงแก้ว ไทย10
28 6540301128 นางสาวสุชาดา อินทร์เสนา ไทย10
29 6540301129 นางสาวอารียา พันธ์สวัสดิ์ ไทย10
30 6540301130 นายธนภัทร นวนกลาง ไทย10
31 6540301131 นายปิยเมศร์ ภิพัฒน์กิตติชัย ไทย10
32 6540301132 นายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ ไทย10
33 6540301133 นางสาวกชพร แปกระโทก ไทย10
34 6541801301 นางสาวกัญญาวีร์ ใจชุ่ม ร.บ.10
35 6541801302 นางสาวกานดามณี พ่วงกลาง ร.บ.10
36 6541801303 นางสาวคณิตา แสนสิงห์ ร.บ.10
37 6541801304 นางสาวจินนารี ตันเฮงฮวด ร.บ.10
38 6541801305 นางสาวชนิกานต์ แกล้วกล้า ร.บ.10
39 6541801306 นางสาวฐิติมา ทับทิมศรี ร.บ.10
40 6541801307 นางสาวณัฐณิชา สุขกระโทก ร.บ.10
41 6541801308 นางสาวณัฐนิชา บรรเทาญาติ ร.บ.10
42 6541801309 นางสาวดาหวัน บุตราศรี ร.บ.10
43 6541801310 นางสาวธันยพร ทวีเปล่ง ร.บ.10
44 6541801311 นางสาวนราภรณ์ แผ้วครบุรี ร.บ.10
45 6541801312 นางสาวนันทนา จงอ้อมกลาง ร.บ.10
46 6541801313 นางสาวนันทิศา แทนจะโปะ ร.บ.10
47 6541801314 นางสาวเบญจมาส ศุภอุดร ร.บ.10
48 6541801315 นางสาวปริยากร เดชสูงเนิน ร.บ.10
49 6541801316 นางสาวพรนิภา ชาติชาย ร.บ.10
50 6541801317 นางสาวพาสิตา พึ่งสุข ร.บ.10
51 6541801318 นางสาวพิมวิภา ทศน้อย ร.บ.10
52 6541801319 นางสาวภิญญดา อ่อนทะเล ร.บ.10
53 6541801320 นางสาวรมย์รุจี ชอบสุข ร.บ.10
54 6541801321 นางสาววรกาญจน์ ไกรกูล ร.บ.10
55 6541801322 นางสาววรัญญา บุญมาใส ร.บ.10
56 6541801323 นางสาววัศยา มณีทัพ ร.บ.10
57 6541801324 นางสาวศศิกมล พลผู้ช่วย ร.บ.10
58 6541801325 นางสาวศิรประภา เสิดเกลือ ร.บ.10
59 6541801326 นางสาวศุภกานต์ แสนเดช ร.บ.10
60 6541801327 นางสาวสุกัญญา บุราคร ร.บ.10
61 6541801328 นางสาวสุทธิศา แก้วปรือ ร.บ.10
62 6541801330 นางสาวสุวนีย์ เบี้ยกระโทก ร.บ.10
63 6541801331 นางสาวหนึ่งฤทัย เฉลิมผล ร.บ.10
64 6541801332 นางสาวอังควิภา อัมมฤก ร.บ.10
65 6541801333 นายฉลองรัฐ นาคมณี ร.บ.10
66 6541801334 นายชวัลกร ดาบพิมพ์ศรี ร.บ.10
67 6541801335 นายณัฐภัทร เนาว์ประเสริฐ ร.บ.10
68 6541801336 นายนราธิป ชาญศิริ ร.บ.10
69 6541801337 นายปฏิภาณ แส่กระโทก ร.บ.10
70 6541801338 นายปุนร์วสุ สมพงษ์ ร.บ.10
71 6541801339 นายภูริณัฐ ตาลชัย ร.บ.10
72 6541801340 นายศรัญย์ ชินนอก ร.บ.10
73 6541801341 นายสัจบรรณ ร้อยแก่นจันทร์ ร.บ.10
74 6541801342 นายองศา ดังกลาง ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123