รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303101 นางสาวกนกกร เล่าวจีศาสตร์ จีน10
2 6540303102 นางสาวกนกภรณ์ ทองคลี่ จีน10
3 6540303103 นางสาวเกวลิน กลิ่นจันทร์ จีน10
4 6540303104 นางสาวจีรนันท์ คำกลาง จีน10
5 6540303105 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขิมกระโทก จีน10
6 6540303106 นางสาวชนพร ศรีสวัสดิ์ จีน10
7 6540303107 นางสาวชนาภา นุ้ยเย็น จีน10
8 6540303108 นางสาวชลิษา มุ่งพูนกลาง จีน10
9 6540303109 นางสาวฐิติยา พิมพ์เเพทย์ จีน10
10 6540303110 นางสาวณัฏฐณิชา ประทานทรัพย์ จีน10
11 6540303111 นางสาวณัฐริกา ชะวาลา จีน60
12 6540303112 นางสาวณัฐสุพา วงษ์ศักดิ์ จีน10
13 6540303113 นางสาวธวัลฤทัย สุดสันเทียะ จีน10
14 6540303114 นางสาวนรีกานต์ ประริเวสูง จีน10
15 6540303115 นางสาวนัฐกาญจน์ คณหปุญญาพัฒน์ จีน10
16 6540303116 นางสาวนีรนุช ศาลากลาง จีน10
17 6540303117 นางสาวปรีณาพรรณ คำโพธิ์แสง จีน10
18 6540303118 นางสาวปัทมา เกษียร จีน10
19 6540303119 นางสาวปิยฉัตร สาตะสิน จีน10
20 6540303120 นางสาวพรไพลิน สายจะบก จีน10
21 6540303121 นางสาวพวงชมพู เทียมเลิศ จีน10
22 6540303122 นางสาวพิมพ์รภัทร ศรีสมุทร จีน10
23 6540303123 นางสาวพิสุทธิ์ศิลป์ ทิศกระโทก จีน10
24 6540303124 นางสาวเพชรลดา สุขเกษม จีน10
25 6540303125 นางสาวภรณ์ธิญา อกแฮ จีน10
26 6540303126 นางสาวมนัสนันท์ เลพิมาย จีน10
27 6540303127 นางสาวมาลินี ลมพิมาย จีน10
28 6540303128 นางสาวลลิตา ผลพานิช จีน10
29 6540303129 นางสาววนิดา เดชมะเริง จีน10
30 6540303130 นางสาววรัญญา วรดิษฐวงษ์ จีน10
31 6540303131 นางสาวศิรวดี มิตรจันทึก จีน10
32 6540303132 นางสาวสิริยากร มังตะกรรณ์ จีน10
33 6540303133 นางสาวสุภาพร แพนดี จีน10
34 6540303134 นางสาวสุวิษา เศษสูงเนิน จีน10
35 6540303135 นางสาวอริสราภรณ์ แก้วสีใส จีน10
36 6540303136 นางสาวอุไรพร หันขุนทด จีน10
37 6540303137 นายจิณณวัตร ตุ้มเมืองโดน จีน10
38 6540303138 นายนิธิกร เนาวรัตน์ จีน10
39 6540303139 นายศิวกร เพชร์เกษม จีน10
40 6540303201 นางสาวกนกพร เพ็ชรศิริ จีน10
41 6540303202 นางสาวกนกวรรณ อินทร์กลาง จีน10
42 6540303203 นางสาวจันทร์ธิมา ใจน่าน จีน10
43 6540303204 นางสาวจีรนันท์ อิ่มนาง  จีน10
44 6540303205 นางสาวเจนจิรา ท่าพิมาย จีน10
45 6540303206 นางสาวชนากานต์ ศรีมารักษ์ จีน10
46 6540303207 นางสาวชมพูนุช พรมนิกร จีน10
47 6540303208 นางสาวญาดารัตน์ บุญประชม จีน10
48 6540303209 นางสาวณัชชา ทองยา จีน10
49 6540303210 นางสาวณัฐธิยาน์ ศรีวาโย จีน10
50 6540303211 นางสาวณัฐรุจา แลบัว จีน10
51 6540303212 นางสาวตริตาภรณ์ พิมพ์พงษ์พัฒน์ จีน10
52 6540303213 นางสาวนงนภัส มีพวงผล จีน10
53 6540303214 นางสาวนัชชา พูนวิลัย จีน10
54 6540303215 นางสาวนิศารัตน์ แถมเกษม จีน10
55 6540303216 นางสาวเบญจมาภรณ์ สวนหนองปริง จีน10
56 6540303217 นางสาวปลื้มกมล ฉิมงาม จีน10
57 6540303218 นางสาวปาริชาต หาญกล้า จีน10
58 6540303219 นางสาวพรพรรณ เกียรติวราภรณ์ จีน10
59 6540303220 นางสาวพรฤดี บุญหลาย จีน10
60 6540303221 นางสาวพัทธมน หวังสิวกลาง จีน10
61 6540303222 นางสาวพิศุทธิภา หวังหมู่กลาง จีน10
62 6540303223 นางสาวพุทธชาติ ภูมิคอนสาน จีน10
63 6540303224 นางสาวเพ็ญนภา แสนหิน จีน10
64 6540303225 นางสาวภัทรานิษฐ์ สายประสาท จีน10
65 6540303226 นางสาวมัลลิกา หมู่ไพบูลย์ จีน10
66 6540303227 นางสาวรุ่งทิวา ประสมพันธ์ จีน10
67 6540303228 นางสาวลักษณ์นารา พูลสุวรรณ์ จีน10
68 6540303229 นางสาววรรณา วรศิลป์ จีน10
69 6540303230 นางสาววริษา คุณภู่ จีน10
70 6540303231 นางสาวสตรีรัตน์ ชุมสงค์ จีน10
71 6540303232 นางสาวสุธิดา ศาลางาม จีน10
72 6540303233 นางสาวสุรีย์รัตน์ กาฬสินธุ์สระน้อย จีน10
73 6540303234 นางสาวอธิพร หนองเหล็ก จีน10
74 6540303235 นางสาวอัญชิสา นนกระโทก จีน10
75 6540303236 นายกิตติพงษ์ เกิดอุลิต จีน10
76 6540303237 นายณัฐวัตร โจมกลาง จีน10
77 6540303238 นายรพีวิทย์ บินสุขฤทธิ์ จีน10
78 6540303239 นางสาวปวริศา ไตรเวท จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123