รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP17
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6541801101 นางสาวกชพร หอมนาน ร.บ.10
2 6541801102 นางสาวกัลยกร ทันใจ ร.บ.10
3 6541801103 นางสาวกุลญาดา วัฒนสินชัย ร.บ.10
4 6541801104 นางสาวจันทกานติ์ ขมสันเทียะ ร.บ.10
5 6541801105 นางสาวจุฑาธิบดิ์ ไพเราะ ร.บ.10
6 6541801106 นางสาวโญฐกานต์ จงห่อกลาง ร.บ.10
7 6541801107 นางสาวฐิติมา ถอยกระโทก ร.บ.10
8 6541801108 นางสาวณัฐธิชา เอี่ยมศิริ ร.บ.10
9 6541801109 นางสาวณัฐพร จิตรครบุรี ร.บ.10
10 6541801110 นางสาวธนชพร ชาลีสงค์ ร.บ.10
11 6541801111 นางสาวธิตา เครือนา ร.บ.10
12 6541801112 นางสาวนรินรัตน์ บัวศรี ร.บ.10
13 6541801113 นางสาวนันทพร ขอยวนกลาง ร.บ.10
14 6541801114 นางสาวบุญสิตา เหล็กหมื่นไวย์ ร.บ.10
15 6541801116 นางสาวปิยสุดา กรงนอก ร.บ.10
16 6541801117 นางสาวพรศิริ พักกระโทก ร.บ.10
17 6541801118 นางสาวพิชชาพร เลิศแก้วศรี ร.บ.10
18 6541801119 นางสาวแพรพลอย หมื่นฤทธิ์ ร.บ.10
19 6541801120 นางสาวมินตรา พัดทะเล ร.บ.10
20 6541801121 นางสาวรัชฎากรณ์ พรหมภักดิ์ ร.บ.60
21 6541801122 นางสาววรรณพร ดิษฐ์ขุนทด ร.บ.10
22 6541801123 นางสาววันทนีย์ ปราณีตพลกรัง ร.บ.10
23 6541801124 นางสาววิชญาดา สินปรุ ร.บ.10
24 6541801125 นางสาวศศิกานต์ บัวครบุรี ร.บ.10
25 6541801126 นางสาวศิรารัตน์ รอดนอก ร.บ.10
26 6541801127 นางสาวสวรส จันทร์หอม ร.บ.10
27 6541801128 นางสาวสุดารัตน์ ทวยไธสง ร.บ.10
28 6541801129 นางสาวสุนัญญา เดชนา ร.บ.10
29 6541801130 นางสาวสุภัทรศยา เชิญกลาง ร.บ.10
30 6541801131 นางสาวเสาวลักษ์ อุ่นทรัพย์ ร.บ.10
31 6541801132 นางสาวอนงค์รักษ์ กำภูชาติ ร.บ.10
32 6541801133 นางสาวอัญชลี อ่ำภูสูงเนิน ร.บ.10
33 6541801134 นายชโนดม ทันนา ร.บ.10
34 6541801135 นายชัยภัทร ฉ่างกระโทก ร.บ.10
35 6541801136 นายธรรณธร สิทธิสุธี ร.บ.10
36 6541801137 นายนิติภูมิ ขวัญมา ร.บ.10
37 6541801138 นายปวริศฐ์ สุทธิภัคบริพัชร์ ร.บ.10
38 6541801139 นายภัคพล ปู่ช่วย ร.บ.10
39 6541801140 นายรัชพล เดชพลกรัง ร.บ.10
40 6541801141 นายศรายุทธ สืบกระโทก ร.บ.10
41 6541801142 นายสุทธินันท์ โพธิ์นาม ร.บ.10
42 6541801143 นายอนุชา วังแก ร.บ.10
43 6541801201 นางสาวกชรัต สายพลกลาง ร.บ.10
44 6541801202 นางสาวกาญจนา ชินโคตร ร.บ.10
45 6541801203 นางสาวเกวลี สันมะโน ร.บ.10
46 6541801204 นางสาวจินตนา ฮาสูงเนิน ร.บ.10
47 6541801205 นางสาวชนัญชิดา สันกลาง ร.บ.10
48 6541801206 นางสาวฐิติพร พงษ์เจริญ ร.บ.10
49 6541801207 นางสาวณัฐชา สุขจันทึก ร.บ.10
50 6541801208 นางสาวณัฐนรี โลหากาศ ร.บ.10
51 6541801209 นางสาวณัฐิดา แสนบุญศิริ ร.บ.10
52 6541801210 นางสาวธนภรณ์ เรียงทอง ร.บ.10
53 6541801211 นางสาวนพมาศ วรธงไชย ร.บ.10
54 6541801212 นางสาวนลลยา อัครพรชัย ร.บ.10
55 6541801213 นางสาวนันทิพร กลิ่นขจร ร.บ.10
56 6541801214 นางสาวบุตรสตรี อิเคะมะสึ ร.บ.10
57 6541801215 นางสาวประกายดาว ดุขุนทด ร.บ.10
58 6541801216 นางสาวปิยะดา เชิญขุนทด ร.บ.10
59 6541801217 นางสาวพรสรัญ เสมอใจ  ร.บ.10
60 6541801218 นางสาวพิมพ์มาดา พลจังหรีด ร.บ.10
61 6541801219 นางสาวภัศรา อาจโยธา ร.บ.10
62 6541801220 นางสาวเมธาวดี เศรษฐ์กระโทก ร.บ.10
63 6541801221 นางสาวลักษิกา ไพรงาม ร.บ.10
64 6541801222 นางสาววรรณอนงค์ ศรีคำ ร.บ.10
65 6541801223 นางสาววัลคณา ด้วงสีม่วง ร.บ.10
66 6541801224 นางสาวศรีสุดา กลอนโคกกรวด ร.บ.10
67 6541801225 นางสาวศิญาภรณ์ ขุนทอง ร.บ.10
68 6541801226 นางสาวศิริรัตน์ ผายวัฒน์ ร.บ.10
69 6541801227 นางสาวสิริวิมล มหาทัน ร.บ.10
70 6541801228 นางสาวสุดารัตน์ กุนอก ร.บ.10
71 6541801229 นางสาวสุพรรณี ศรีรักษา ร.บ.10
72 6541801230 นางสาวสุวนันท์ พรมฉายา ร.บ.10
73 6541801231 นางสาวแสงดาว ทองดี ร.บ.10
74 6541801232 นางสาวอภิชญา ปลั่งกลาง ร.บ.10
75 6541801233 นายเกริกพล สมานวงค์ ร.บ.60
76 6541801234 นายชวฤธิ์ ภูรีโรจนวงศ์ ร.บ.10
77 6541801235 นายชุติพันธ์ ทับกระโซ่ ร.บ.10
78 6541801236 นายนนทกร นพสันเทียะ ร.บ.10
79 6541801237 นายนิติภูมิ พือขุนทด ร.บ.10
80 6541801238 นายปัญญา ซึมกระโทก ร.บ.10
81 6541801239 นายภัทรกร ฤกษ์จันทร์ ร.บ.10
82 6541801240 นายฤทธิเดช มีนาม ร.บ.10
83 6541801241 นายสมบูรณ์เกียรติ ทิพยชยางกุล ร.บ.10
84 6541801242 นายสุธาวัฒน์ โอวาทสุวรรณ ร.บ.10
85 6541801243 นายอนุวัฒน์ ปริเตนัง ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123