รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP29
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540308101 นางสาวเจียฉี หลี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
2 6540308102 นางสาวเจี้ยนถิง โจว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
3 6540308103 นางสาวจู ฟ่าน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
4 6540308104 นางสาวชาชา หลิว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
5 6540308105 นางสาวช่าวหลิน เหวย์ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
6 6540308106 นางสาวชิวเยว่ เฉิน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
7 6540308107 นางสาวชุนยั่น หยาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
8 6540308108 นางสาวเชียงเฉียน หยาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
9 6540308109 นางสาวซิ้งหยู่ หวาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
10 6540308110 นางสาวตงเสว่ โจว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
11 6540308111 นางสาวเทียนผิง หลี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
12 6540308112 นางสาวฝานถิง ข่ง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
13 6540308113 นางสาวเฟย์หยู่ ยี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
14 6540308114 นางสาวยี่หง ชือ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
15 6540308115 นางสาวเว่ย์ตัว หยู ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
16 6540308116 นางสาวเสวฉิน ซุน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
17 6540308117 นางสาวเสีย เซียว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
18 6540308118 นางสาวหยี หยาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
19 6540308119 นางสาวหยู่ จาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
20 6540308120 นางสาวหลิงเซียน หลี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
21 6540308121 นางสาวเหวินเจิ่น หลี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
22 6540308122 นางสาวอันหลิง เหริน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
23 6540308123 นางสาวเอ้าชวาง เฉิน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
24 6540308124 นายเจิ้งหยาง หู ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
25 6540308125 นายเทียน หลี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
26 6540601138 นางสาวลี่หม่าน หวง นิเทศศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123