รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP21
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540701134 นางสาวศิโรรัตน์ ไทยป้อม การจัดการ10
2 6540701201 นางสาวกมลภรณ์ ป้อมกลาง การจัดการ10
3 6540701202 นางสาวกัญญากร เปรี่ยมพิมาย การจัดการ10
4 6540701203 นางสาวกัตติกา หีบไธสง การจัดการ10
5 6540701204 นางสาวกุลยา จาง การจัดการ10
6 6540701205 นางสาวขวัญเเก้ว ศรีสมภาร การจัดการ10
7 6540701206 นางสาวจินต์จุฑา สินปรุ การจัดการ10
8 6540701207 นางสาวจีระวรรณ มนตรีพิลา การจัดการ60
9 6540701209 นางสาวฐิตาพร โคสมบูรณ์ การจัดการ10
10 6540701210 นางสาวณัฏฐณิชา โนมขุนทด การจัดการ10
11 6540701211 นางสาวณัฐฌญา ลำพาย การจัดการ10
12 6540701212 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมอยู่แท้ การจัดการ10
13 6540701213 นางสาวธนัตดา ทานกิ่ง การจัดการ10
14 6540701214 นางสาวธิดารัตน์ พรมลา การจัดการ10
15 6540701215 นางสาวนันท์นภัส ชัยสิทธิ์ การจัดการ10
16 6540701216 นางสาวเนตรนภา แผ่แสงจันทร์ การจัดการ10
17 6540701217 นางสาวบุญศิตา ศิริบุตร การจัดการ10
18 6540701218 นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์สมบัติ การจัดการ10
19 6540701219 นางสาวปรียากร ประกอบธรรม การจัดการ10
20 6540701220 นางสาวปอแก้ว ลาภขุนทด การจัดการ10
21 6540701221 นางสาวปาริตา เจิมจอหอ การจัดการ10
22 6540701222 นางสาวปาลินี ช่างแก้ว การจัดการ10
23 6540701223 นางสาวพรชิตา เศษดา การจัดการ10
24 6540701224 นางสาวพัชรภรณ์ แซ่ลิ้ม การจัดการ10
25 6540701225 นางสาวพัชรินทร์ เยาว์ไธสง การจัดการ10
26 6540701226 นางสาวพิมพ์ประภา หาจัตุรัส การจัดการ10
27 6540701227 นางสาวพีรดา จิระวัฒนภิญโญ การจัดการ10
28 6540701228 นางสาวมณิตา หวังเจิมกลาง การจัดการ10
29 6540701229 นางสาวเมธิยา เอี่ยมอยู่แท้ การจัดการ60
30 6540701230 นางสาวรพีพรรณ วัฒนารุ่งเรืองดี การจัดการ10
31 6540701231 นางสาววรกมล ยังดี การจัดการ10
32 6540701232 นางสาววิจิตรา แซ่หนึง การจัดการ10
33 6540701234 นางสาวสิดาพร ริยะป่า การจัดการ10
34 6540701235 นางสาวสุชานาฏ ยะโสธร การจัดการ10
35 6540701236 นางสาวโสภิตา พูนขุนทด การจัดการ10
36 6540701237 นางสาวพรรณธนภัก วงศ์รัตนจิรากุล การจัดการ10
37 6540701238 นางสาวฮาริตรา กองใหญ่กลาง การจัดการ10
38 6540701239 นายกรนนท์ คงทนไพศาล การจัดการ10
39 6540701240 นายชุติวัต ล้อมสระน้อย การจัดการ10
40 6540701241 นายทิณวัต แลไธสง การจัดการ10
41 6540701242 นายบุณยกร เกลียววงศ์ การจัดการ10
42 6540701243 นายพศวัตร พลดอน  การจัดการ10
43 6540701244 นายพีรชัช นาคเครือ การจัดการ10
44 6540701245 นายรุจิกร คงศักดิ์ตระกูล การจัดการ10
45 6540701246 นายหรรษา กิสูงเนิน การจัดการ10
46 6540701247 นางสาวศุภรัตน์ ชีโพธิ์ การจัดการ10
47 6540701301 นางสาวกนกวรรณ ย่อมกระโทก การจัดการ10
48 6540701302 นางสาวกิตติยาภา ไทยพุทรา การจัดการ10
49 6540701303 นางสาวเกศกนก แก้วพาลึก การจัดการ10
50 6540701304 นางสาวชลธิชา วิทยกิตติกุล การจัดการ10
51 6540701305 นางสาวฉัตรชนก ขันสาลี การจัดการ10
52 6540701306 นางสาวธนัชพร พิมพ์ครบุรี การจัดการ10
53 6540701307 นางสาวนันธวดี เกี้ยวสันเทียะ การจัดการ10
54 6540701308 นางสาวภูริชญา ศรีบุญเพ็ง การจัดการ10
55 6540701309 นางสาวมนัญชยา เพื่อนค้า การจัดการ10
56 6540701310 นางสาวมะลิลิน หมื่นจิตร การจัดการ10
57 6540701311 นางสาววารีน กอร์ สัจเดว์ การจัดการ10
58 6540701312 นางสาวศุทธินี สมดี การจัดการ10
59 6540701313 นายกานต์กวี ยุทธศักดิ์ การจัดการ10
60 6540701314 นายฐิติวิชญ์ อินทรกำแหง การจัดการ10
61 6540701315 นายณัฐกิตต์ เหง้าพรหมมินทร์ การจัดการ10
62 6540701316 นายณัฐพัฒน์ วชิรพันธุ์ การจัดการ10
63 6540701317 นายทิรวุฒิ พึ่งดอน การจัดการ10
64 6540701318 นายปรเมศวร์ สมบูรณ์ การจัดการ10
65 6540701319 นายปิฏิพงษ์ คำนวน การจัดการ10
66 6540701320 นายพีรณัฐ มุ่งแฝงกลาง การจัดการ10
67 6540701321 นายพีรพัฒน์ พยัคมะเริง การจัดการ10
68 6540701322 นายพีรพัฒน์ มุ่งแฝงกลาง การจัดการ10
69 6540701323 นายภานุวัตร ดีโสภามาส การจัดการ10
70 6540701324 นายภูธเนศ ทุมจำนงค์ การจัดการ10
71 6540701325 นายสุรเดช กลิ่นจันทร์ การจัดการ10
72 6540701326 นายอนรรฆวี หวังผล การจัดการ10
73 6540701327 นางสาวขนิษฐา เซี่ยงหวอง การจัดการ10
74 6540701328 นางสาวลักษิกา พะยอมใหม่ การจัดการ10
75 6560701101 นางสาวกรุสุมากร เฝ้าไธสงค์ การจัดการ10
76 6560701102 นางสาวกิตติยาภรณ์ หงวนกระโทก การจัดการ10
77 6560701103 นางสาวโชติกา โยลัย การจัดการ10
78 6560701104 นางสาวญาดา ชิตทอง การจัดการ10
79 6560701105 นางสาวณัชชานันท์ คุ้มปรุ การจัดการ10
80 6560701106 นางสาวณัฐกานต์ พานงูเหลือม การจัดการ10
81 6560701107 นางสาวดรุณี พลครบุรี การจัดการ10
82 6560701108 นางสาวธนพร โปร่งสันเทียะ การจัดการ10
83 6560701109 นางสาวนวรัตน์ นานอก การจัดการ10
84 6560701110 นางสาวปณิตา ปลื้มใจ การจัดการ10
85 6560701111 นางสาวพัทชนินทร์ คำปลิว การจัดการ10
86 6560701112 นางสาวพิมพ์ลดา ครเกษม การจัดการ10
87 6560701113 นางสาววัชรีพร ทอนกระโทก การจัดการ10
88 6560701114 นางสาวศิรินภา ประโมทาติ การจัดการ10
89 6560701115 นางสาวสุดารัตน์ ทองสุทธ์ การจัดการ10
90 6560701116 นางสาวมนัสนันท์ พ่อขุนทด การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123