รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP20
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540310101 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ การโรงแรม10
2 6540310102 นางสาวกัลยภร เถาพุทรา การโรงแรม10
3 6540310103 นางสาวเจกิตาน์ สียางนอก การโรงแรม10
4 6540310104 นางสาวชนาพร เกตุจังหาร การโรงแรม10
5 6540310105 นางสาวฐิติกา โพธิ์สีตา การโรงแรม10
6 6540310106 นางสาวณัฐณิชา ซ้ายจันทึก การโรงแรม10
7 6540310107 นางสาวทิพย์นารี ศิริสุข การโรงแรม10
8 6540310108 นางสาวนันทการณ์ แสงพุฒ การโรงแรม10
9 6540310109 นางสาวนันทิชา ขอพืชกลาง การโรงแรม10
10 6540310110 นางสาวเนธิชา ดังชัยภูมิ การโรงแรม10
11 6540310111 นางสาวปนัดดา จันทร์ศรี การโรงแรม10
12 6540310112 นางสาวผณิตา กระจ่างโพธิ์ การโรงแรม10
13 6540310113 นางสาวพรพรรณ มูลสิน การโรงแรม10
14 6540310114 นางสาวพลอยชมพู พรหมสวัสดิ์ การโรงแรม10
15 6540310115 นางสาวพิมพ์ชนก บูระพา การโรงแรม10
16 6540310116 นางสาวภูริชญา ด่ำกระโทก การโรงแรม10
17 6540310117 นางสาวยูกิ ยินดีรัมย์ การโรงแรม10
18 6540310118 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์เรือง การโรงแรม10
19 6540310119 นางสาววรันดา ดอนผา การโรงแรม10
20 6540310120 นางสาววศินี เห็นจงชม การโรงแรม10
21 6540310121 นางสาววิภาดา น้อยสำราญ การโรงแรม60
22 6540310122 นางสาวศศิวิมล ชิ้นจอหอ การโรงแรม10
23 6540310123 นางสาวสมฤทัย พลอยพยัฆค์ การโรงแรม10
24 6540310124 นางสาวสิริยากร จริงประโคน การโรงแรม10
25 6540310125 นางสาวสุภาวดี คมเฉลียว การโรงแรม10
26 6540310126 นางสาวสุมินตรา ซ้อนกระโทก การโรงแรม10
27 6540310127 นางสาวสุวิชาดา เหลาคม การโรงแรม10
28 6540310128 นางสาวอารียา วาปีเน การโรงแรม10
29 6540310129 นายกฤตพัฒน์ ชัชวาลศิลาชัย การโรงแรม10
30 6540310130 นายฌาณุพัฒน์ หวะสุวรรณ การโรงแรม10
31 6540310131 นายธนวรรธก์ ขอพิมาย การโรงแรม10
32 6540310132 นายธิติพัฒน์ หงษ์เปล่ง การโรงแรม10
33 6540310133 นายนนทวุฒิ สนพิมาย การโรงแรม10
34 6540310134 นายนพสินธุ์ แก้วเล็ก การโรงแรม10
35 6540310135 นายศักดิ์สิทธิ์ เสริฐศรี การโรงแรม10
36 6540310136 นายหริรักษ์ สิงหศิวานนท์ การโรงแรม10
37 6540701101 นางสาวกชพรรณ แปรงกระโทก การจัดการ10
38 6540701102 นางสาวกมลรัตน์ เนียนพลกรัง การจัดการ10
39 6540701103 นางสาวกัญรัชณ์ ป้อมกลาง การจัดการ10
40 6540701104 นางสาวณัฏฐณิชา สุรีย์พิศาล การจัดการ10
41 6540701105 นางสาวเกศราวรรณ วรศร การจัดการ10
42 6540701106 นางสาวจารุวรรณ เงินพลับพลา การจัดการ10
43 6540701107 นางสาวจิรัฏติกาล แป้นกระโทก การจัดการ10
44 6540701108 นางสาวฉัตรชฎา แจ่มแจ้ง การจัดการ10
45 6540701109 นางสาวฐานิดา อารยะสิทธิ์ การจัดการ10
46 6540701110 นางสาวณปภัช เปลี่ยนกระโทก การจัดการ10
47 6540701111 นางสาวณัฐกานต์ พลทัศ การจัดการ10
48 6540701112 นางสาวณัฐพร ก่ำโพธิ์ การจัดการ10
49 6540701113 นางสาวณิชาภัทร ชัยบำรุง การจัดการ10
50 6540701114 นางสาวธมลวรรณ ศิริมาตย์ การจัดการ10
51 6540701115 นางสาวนถชนก ลิ้มพศวัต การจัดการ10
52 6540701116 นางสาวนิศิตา ชงชิด การจัดการ10
53 6540701117 นางสาวบุญญารัตน์ ยวงยิ้ม การจัดการ10
54 6540701118 นางสาวบุษดี ชัยมงคล การจัดการ10
55 6540701120 นางสาวปรียานุช งามขุนทด การจัดการ10
56 6540701121 นางสาวปัญญวรรตน์ แซงทะเล การจัดการ10
57 6540701122 นางสาวปาลิดา ภายไธสง การจัดการ10
58 6540701123 นางสาวปิยารัตน์ บุญมา การจัดการ10
59 6540701124 นางสาวพลอยชมพู อ่อนโคกสูง การจัดการ10
60 6540701125 นางสาวพัชราภรณ์ มินขุนทด การจัดการ10
61 6540701126 นางสาวพิชชา ปลั่งกลาง การจัดการ10
62 6540701127 นางสาวพิมพ์พิศา สิทธิประเสริฐ การจัดการ10
63 6540701128 นางสาวภควดี คุ้มกระโทก การจัดการ10
64 6540701129 นางสาวมณิสรา วังคีรี การจัดการ10
65 6540701130 นางสาวเมษินี นรเพชร การจัดการ10
66 6540701131 นางสาวรัชฎาพร จรพินิจ การจัดการ10
67 6540701132 นางสาววรัมพร สายสมบัติ การจัดการ10
68 6540701133 นางสาวศลิษา แซ่หนึง การจัดการ10
69 6540701135 นางสาวสุกรรณิกา เปลื่องโนนสูง การจัดการ10
70 6540701136 นางสาวสุธาศินี ดีแท้ การจัดการ10
71 6540701137 นางสาวอนัญญา สุวรรณดี การจัดการ10
72 6540701138 นางสาวอุไรวรรณ ชาญกระโทก การจัดการ10
73 6540701139 นายกรกฤษณ์ รสจันทร์ การจัดการ72
74 6540701140 นายคณิศร คำเกษ การจัดการ10
75 6540701141 นายณัฐพล เลากลาง การจัดการ10
76 6540701142 นายธาดา สุวรรณประทีป การจัดการ10
77 6540701143 นายปิติพรรดิ สุระเสียง การจัดการ10
78 6540701144 นายพิชญากรณ์ ดอกพุดซา การจัดการ10
79 6540701145 นายยุรนันท์ ศรีธรณ์ การจัดการ10
80 6540701146 นายสรวิชญ์ วัจนศิริเสถียร การจัดการ10
81 6540701147 นายอภิสิทธิ์ สอนอินทร์ การจัดการ10
82 6540701208 นางสาวชลธิชา โปร่งจันทึก การจัดการ10
83 6540701233 นางสาวศินากานต์ ด่านกระโทก การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123