รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP25
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540706101 นางสาวเขมิกา บุระดา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
2 6540706102 นางสาวจินดาหรา วรรณพราหมณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
3 6540706103 นางสาวจุฑารัตน์ แสวขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
4 6540706104 นางสาวณัชชา พูลเพิ่ม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
5 6540706105 นางสาวดวงกมล บุญแก้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
6 6540706106 นางสาวดารารัตน์ มีคุณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
7 6540706107 นางสาวทิฆัมพร ถึงจันทึก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
8 6540706108 นางสาวธนวรรณ รากกระโทก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
9 6540706109 นางสาวธิดารัตน์ มีคุณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
10 6540706110 นางสาวเบญญทิพย์ วัชรวิศิษฏ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
11 6540706111 นางสาวปนัสยา วังมูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
12 6540706112 นางสาวพิมพิศา โททอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
13 6540706113 นางสาวพิยดา มีเมล์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
14 6540706114 นางสาวลลิตา สุขจรัส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
15 6540706115 นางสาวศิริลักษณ์ ไลไธสง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
16 6540706116 นายณัฏฐวัฒน์ ไพรวิจารณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
17 6540706117 นายธนบัตร แซ่ตั้ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
18 6540706118 นายธีรภัทร สืบเกิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
19 6540706119 นายนพรัตน์ อินทร์สูงเนิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
20 6540706120 นายนฤสรณ์ ล้ำเลิศธรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
21 6540706121 นายนิธิกร หมั่นกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
22 6540706122 นายบวรเดช อินทรกำแหง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
23 6540706123 นายบัณฑิต วงค์หิรัญ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
24 6540706124 นายบุณยวีร์ พิรินทร์ยวง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
25 6540706125 นายภัทรายุทธ บุญทรัพย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
26 6540706126 นายวราวิชญ์ จอกจอหอ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
27 6540706127 นางสาวชนกานต์ สืบอ้าย การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
28 6540707101 นางสาวขวัญจิรา ศรีแย้ม การเงิน10
29 6540707102 นางสาวจิตสุภา ห้อยไธสง การเงิน10
30 6540707103 นางสาวดวงกมล มาตรโคกสูง การเงิน10
31 6540707104 นางสาวถาวรีย์ วัดพิมาย การเงิน10
32 6540707105 นางสาวธนภร วรรณปะเก การเงิน10
33 6540707106 นางสาวธัญญรัตน์ ระงับโจร การเงิน10
34 6540707107 นางสาวนภสร ฟ้าคุ้ม การเงิน10
35 6540707108 นางสาวนริศรา ไปแดน การเงิน10
36 6540707109 นางสาวนัทธิญาภรณ์ น้อยหา การเงิน10
37 6540707110 นางสาวเปมิกา ปานคง การเงิน10
38 6540707112 นางสาววัชราพร หึกขุนทด การเงิน10
39 6540707113 นางสาวภิริญาพร อักษาษร การเงิน10
40 6540707114 นางสาวสุวนันท์ ชื่นกระโทก การเงิน10
41 6540707115 นางสาวอภิสรา น้อมพุดซา การเงิน10
42 6540707116 นายกฤตนัย สุวรรณนาค การเงิน10
43 6540707117 นายสกุลกาญจน์ ใจชอบงาม การเงิน10
44 6540707118 นายธีรภัทร อุษยาพร การเงิน10
45 6540707119 นายวาณุภัส เฮนพิมาย การเงิน10
46 6540707120 นายสิทธิภาค ระยาย้อย การเงิน10
47 6540707121 นายอาทิตย์ อ่อนนิ่ม การเงิน10
48 6541101101 นางสาวกาญจนา มิตกระโทก เศรษฐศาสตร์10
49 6541101102 นางสาวชามาวีร์ แสงเจริญ เศรษฐศาสตร์10
50 6541101103 นางสาวชาลิสา ชูสำโรง เศรษฐศาสตร์10
51 6541101104 นางสาวฐิติรัตน์ สันติเมธานนท์ เศรษฐศาสตร์10
52 6541101105 นางสาวดวงกมล หมายรอกลาง เศรษฐศาสตร์10
53 6541101106 นางสาวทัศนีย์ เขียนโคกกรวด เศรษฐศาสตร์10
54 6541101107 นางสาวธียาพร ตากระโทก เศรษฐศาสตร์10
55 6541101108 นางสาวนรินทรา วิพรรณะ เศรษฐศาสตร์10
56 6541101109 นางสาวนันทวรรณ ศรีเงิน เศรษฐศาสตร์10
57 6541101110 นางสาวนิรมล มุขพิมาย เศรษฐศาสตร์10
58 6541101111 นางสาวเป็นหนึ่ง สะเทินรัมย์ เศรษฐศาสตร์10
59 6541101112 นางสาวพรพรหม แก้วทองหลาง เศรษฐศาสตร์10
60 6541101113 นางสาวพลอยไพลิน ทองงาม เศรษฐศาสตร์10
61 6541101114 นางสาวพลอยไพลิน นนทสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์10
62 6541101115 นางสาววัชราภรณ์ เรืองศิริ เศรษฐศาสตร์10
63 6541101116 นายกฤษกร แว่นไธสง เศรษฐศาสตร์10
64 6541101117 นายธนภัทร จานแก้ว เศรษฐศาสตร์10
65 6541101118 นายธนวัฒน์ กล้าหาญ เศรษฐศาสตร์10
66 6541101119 นายสิทธา แก้วอำไพ เศรษฐศาสตร์10
67 6541101120 นางสาวณัชนิดา อาสากลาง เศรษฐศาสตร์10
68 6541101121 นางสาวอังคณา สนองคุณ เศรษฐศาสตร์10
69 6541101122 นางสาวอริญาภรณ์ จะรอนรัมย์ เศรษฐศาสตร์72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123