รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207001 : ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6541101101 นางสาวกาญจนา มิตกระโทก เศรษฐศาสตร์10
2 6541101102 นางสาวชามาวีร์ แสงเจริญ เศรษฐศาสตร์10
3 6541101103 นางสาวชาลิสา ชูสำโรง เศรษฐศาสตร์10
4 6541101104 นางสาวฐิติรัตน์ สันติเมธานนท์ เศรษฐศาสตร์10
5 6541101105 นางสาวดวงกมล หมายรอกลาง เศรษฐศาสตร์10
6 6541101106 นางสาวทัศนีย์ เขียนโคกกรวด เศรษฐศาสตร์10
7 6541101107 นางสาวธียาพร ตากระโทก เศรษฐศาสตร์10
8 6541101108 นางสาวนรินทรา วิพรรณะ เศรษฐศาสตร์10
9 6541101109 นางสาวนันทวรรณ ศรีเงิน เศรษฐศาสตร์10
10 6541101110 นางสาวนิรมล มุขพิมาย เศรษฐศาสตร์10
11 6541101111 นางสาวเป็นหนึ่ง สะเทินรัมย์ เศรษฐศาสตร์10
12 6541101112 นางสาวพรพรหม แก้วทองหลาง เศรษฐศาสตร์10
13 6541101113 นางสาวพลอยไพลิน ทองงาม เศรษฐศาสตร์10
14 6541101114 นางสาวพลอยไพลิน นนทสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์10
15 6541101115 นางสาววัชราภรณ์ เรืองศิริ เศรษฐศาสตร์10
16 6541101116 นายกฤษกร แว่นไธสง เศรษฐศาสตร์10
17 6541101117 นายธนภัทร จานแก้ว เศรษฐศาสตร์10
18 6541101118 นายธนวัฒน์ กล้าหาญ เศรษฐศาสตร์10
19 6541101119 นายสิทธา แก้วอำไพ เศรษฐศาสตร์10
20 6541101120 นางสาวณัชนิดา อาสากลาง เศรษฐศาสตร์10
21 6541101121 นางสาวอังคณา สนองคุณ เศรษฐศาสตร์10
22 6541101122 นางสาวอริญาภรณ์ จะรอนรัมย์ เศรษฐศาสตร์72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123