รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306364 : การสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6330505101 นางสาวกชกานต์ เพชรกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6330505102 นางสาวกมลชนก ต่อมกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6330505103 นางสาวชนิดา เพ็ชรจำนงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6330505105 นางสาวปฏิมากร ชายคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6330505108 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยตัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6330505113 นายชลภัทร์ ทิพย์สันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6330505117 นายเอนก จงพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6330505120 นายพุฒิพงศ์ รักษาทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6450704103 นางสาวจีระนันท์ ศิริการ คอมธุรกิจ10
10 6450704105 นางสาวดารินทร์ จำรัสประเสริฐ คอมธุรกิจ10
11 6450704107 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พันวษา คลังกูล คอมธุรกิจ10
12 6450704108 นางสาวเพชรดา หมายส่องกลาง คอมธุรกิจ10
13 6450704110 นางสาวสุภาพร พูนดี คอมธุรกิจ10
14 6450704115 นายเชาวลิต บวกไธสง คอมธุรกิจ10
15 6450704116 นายณัฐนันทน์ หันวิสัย คอมธุรกิจ10
16 6450704117 นายณัฐวัฒน์ พลเลื่อย คอมธุรกิจ10
17 6450704120 นายนัทธพงศ์ คอกกลาง คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123