รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มK3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6430704101 นางสาวกรรณิการ์ ศรีนาคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6430704102 นางสาวณัฐมน มรกฎ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6430704103 นางสาวบุษกร โนนสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6430704104 นางสาวภัศพร คลองผักแว่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6430704105 นางสาววรรัตน์ ดีลิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6430704107 นางสาวอรวรรณ จันละออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6430704108 นายณัฐพงษ์ บวงขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6430705106 นางสาวนิพาวรรรณ ชาญสูงเนิน การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 6430213101 นางสาวทิฆัมพร จันทร์กระจ่าง วิทย์คอม72
10 6430213102 นางสาวภิญญาพัชญ์ ช่วยค้ำชู วิทย์คอม10
11 6430213107 นายกิตตินันท์ พันชนะชญานันท์ วิทย์คอม72
12 6430213110 นายเกริกจักรี โชติจันทึก วิทย์คอม10
13 6430213117 สิบเอก ประชารัฐ ใจกว้าง วิทย์คอม10
14 6430213122 สิบเอก สุรธัช แสงโทโพธิ์ วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123