รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061103 : ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มK4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6430207103 นายดนัย กองโพธิ์ วิทย์กีฬา10
2 6430207104 นายธนากร เหินชัย วิทย์กีฬา10
3 6430207105 นายเนติพัฒน์ แสงสมบัติ วิทย์กีฬา10
4 6430207108 นายพงษ์พิสิทธิ์ นามวิจิตร วิทย์กีฬา72
5 6430207109 นายวรเมธ แซ่จิว วิทย์กีฬา10
6 6430207110 นายวุฒิภัทร ปัญญา วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 6431402102 นายจิรยุทธ ยินขุนทด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
8 6431402103 นายธนากร โอฐงาม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
9 6431402105 นายพันกร วงษ์ศักดา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
10 6431402106 สิบตรี ภาราดล ภูตะลา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
11 6431402107 นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
12 6431402108 สิบตรี วัศพล ภักดีไชโย วิศวกรรมการก่อสร้าง10
13 6431403101 นายกษาปณ์ สิริสมพิศ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
14 6431403106 นายฉัตรชัย เศรษฐวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
15 6431403110 นายปราโมทย์ ทองสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
16 6431403112 นายพงศ์พิสุทธิ์ ศาร์ทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
17 6431403113 นายวิทวัส พันฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
18 6431403114 นายสิรวิชญ์ สังสีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
19 6431403115 สิบเอก อนุพงษ์ ประภาสโนบล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123