รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6430207103 นายดนัย กองโพธิ์ วิทย์กีฬา10
2 6430207104 นายธนากร เหินชัย วิทย์กีฬา10
3 6430207105 นายเนติพัฒน์ แสงสมบัติ วิทย์กีฬา10
4 6430207108 นายพงษ์พิสิทธิ์ นามวิจิตร วิทย์กีฬา72
5 6430207109 นายวรเมธ แซ่จิว วิทย์กีฬา10
6 6430207110 นายวุฒิภัทร ปัญญา วิทย์กีฬา10
7 6430213101 นางสาวทิฆัมพร จันทร์กระจ่าง วิทย์คอม72
8 6430213102 นางสาวภิญญาพัชญ์ ช่วยค้ำชู วิทย์คอม10
9 6430213107 นายกิตตินันท์ พันชนะชญานันท์ วิทย์คอม72
10 6430213108 จ่าอากาศตรี กิตติศักดิ์ คำกิ่ง วิทย์คอม10
11 6430213110 นายเกริกจักรี โชติจันทึก วิทย์คอม10
12 6430213117 สิบเอก ประชารัฐ ใจกว้าง วิทย์คอม10
13 6430213118 จ่าอากาศโท พงศ์ธวัช พันธ์ธันยพร วิทย์คอม10
14 6430213122 สิบเอก สุรธัช แสงโทโพธิ์ วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 6431402102 นายจิรยุทธ ยินขุนทด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
16 6431402103 นายธนากร โอฐงาม วิศวกรรมการก่อสร้าง10
17 6431402105 นายพันกร วงษ์ศักดา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
18 6431402106 สิบตรี ภาราดล ภูตะลา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
19 6431402107 นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
20 6431402108 สิบตรี วัศพล ภักดีไชโย วิศวกรรมการก่อสร้าง10
21 6431402110 นายจิรวัฒน์ วงศ์สูงเนิน วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123