รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6430701101 นางสาวกรกฎ ย่านงูเหลือม การจัดการ10
2 6430701102 นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งน้ำ การจัดการ10
3 6430701105 นางสาวธวัลรัตน์ บุบผาชาติ การจัดการ10
4 6430701107 นางสาวปณรัฐ ษรพรรณพร การจัดการ10
5 6430701108 นางสาวปิยนันท์ โกรกกลาง การจัดการ10
6 6430701110 นางสาวพิมพ์พจี จริยกมลฉัตร การจัดการ10
7 6430701114 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง การจัดการ10
8 6430701115 นางสาววิภาวดี เจริญ การจัดการ10
9 6430701116 นางสาวศิริวรรณ จิตรนอก การจัดการ10
10 6430701117 นางสาวสมิตา ฟูตระกูล การจัดการ10
11 6430701119 นางสาวสุกฤตา ดอกดวง การจัดการ10
12 6430701120 นางสาวเสาวคนธ์ น้อยมา การจัดการ10
13 6430701121 นางสาวเสาวรส เหลาเคน การจัดการ10
14 6430701123 นางสาวอมรวรรณ์ โคสินทร์ การจัดการ10
15 6430701125 นายกฤษณ์ มิตรขุนทด การจัดการ10
16 6430701127 นายเฉลิมวุฒิ ไชยวงษ์ การจัดการ10
17 6430701128 นายชยพล ปิติธรรมาโชค การจัดการ10
18 6430701130 นายณัฐพล สิงห์พยัคเดช การจัดการ10
19 6430701131 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร การจัดการ10
20 6430701132 นายทศพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล การจัดการ10
21 6430701134 นายนิธิศ มงคุดครบุรี การจัดการ10
22 6430701135 นายพงศธร จ่าทอง การจัดการ10
23 6430701137 นายวิทยา อุ่นกาย การจัดการ72
24 6430701138 นายหรรษธร ดินแดง การจัดการ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 6330703101 นางสาวนันทิญา ทับอุไร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
26 6330703102 นางสาวสุทธิดา บัวอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
27 6330703103 นายชัยพร วิชาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
28 6330703105 พันจ่าอากาศตรี ณัฐภัทร บุญมาศ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123