รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มK3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6430704101 นางสาวกรรณิการ์ ศรีนาคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6430704102 นางสาวณัฐมน มรกฎ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6430704103 นางสาวบุษกร โนนสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6430704104 นางสาวภัศพร คลองผักแว่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6430704105 นางสาววรรัตน์ ดีลิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6430704107 นางสาวอรวรรณ จันละออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6430704108 นายณัฐพงษ์ บวงขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6430705101 นางสาวกมลชนก พงษ์วาปี การตลาด10
9 6430705102 นางสาวกิ่งดาว พุ่มพฤกษ์ การตลาด10
10 6430705104 นางสาวธันยพร ศรีสมบูรณ์ การตลาด10
11 6430705108 นางสาวปราณี ต่วนกระโทก การตลาด10
12 6430705111 นางสาวระพีพรรณ สายสิงห์ การตลาด10
13 6430705112 นางสาวรัตนวรรณ สัญญากูล การตลาด10
14 6430705113 นางสาววาสนา บัวกลาง การตลาด10
15 6430705115 นางสาวสุวนันท์ ชอบสว่าง การตลาด10
16 6430705116 นางสาวอริสา ตอสูงเนิน การตลาด10
17 6430705117 นางสาวอริสา อุตริ การตลาด10
18 6430705118 นายกมล ศรีจันทร์ การตลาด10
19 6430705119 นายเกษมสันต์ ลิปิเลิศ การตลาด10
20 6430705121 นายธนกฤต พุดลา การตลาด10
21 6430705122 นายพีระเดช ปัดถากิจ การตลาด10
22 6430705123 นายวราฤทธิ์ ศรีสังข์สุวรรณ การตลาด10
23 6430705124 นายโสภณวิชญ์ พรชัยนภากุล การตลาด10
24 6430705125 นายอริยะ ชัยจักร การตลาด13
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123