รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มK4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6350905101 นางสาวกรศิริ ภัทรบัวสรวง จัดการอุตฯ10
2 6350905102 นางสาวนริศรา ถ้ำกลาง จัดการอุตฯ10
3 6350905104 นางสาวเพ็ญพิชชา ผาดทองหลาง จัดการอุตฯ10
4 6350905106 นางสาวอโนชา บรรดาศักดิ์ จัดการอุตฯ10
5 6350905107 นางสาวอารียา ซื่อตรง จัดการอุตฯ10
6 6350905108 นายเชษฐา ไชยมาตร์ จัดการอุตฯ10
7 6350905109 พันจ่าอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศรี จัดการอุตฯ40
8 6350905110 สิบเอก ณัฏฐ์ชานนท์ ชื่นพิทักษ์ จัดการอุตฯ40
9 6350905111 นายทัตพงศ์ ด่านนาคิน จัดการอุตฯ10
10 6350905112 นายธนวัฒน์ ภาวะรัตน์ จัดการอุตฯ10
11 6350905113 นายภานุพงศ์ ชัยหมก จัดการอุตฯ10
12 6350905114 นายรชต สวัสดี จัดการอุตฯ10
13 6350905115 สิบเอก ศุภวิษฐ์ วิทยอนันต์ จัดการอุตฯ40
14 6350905116 นายปรมะ ชาญศิริ จัดการอุตฯ10
15 6350905117 นายสิทธิชัย วาดพิมาย จัดการอุตฯ10
16 6431403101 นายกษาปณ์ สิริสมพิศ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
17 6431403105 นายฉลองชัย ทองสุข วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
18 6431403106 นายฉัตรชัย เศรษฐวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
19 6431403107 สิบโท ธีรพล โพธิสนธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
20 6431403110 นายปราโมทย์ ทองสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
21 6431403111 สิบโท พงศธร ทองดี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
22 6431403112 นายพงศ์พิสุทธิ์ ศาร์ทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
23 6431403113 นายวิทวัส พันฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
24 6431403114 นายสิรวิชญ์ สังสีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
25 6431403115 สิบเอก อนุพงษ์ ประภาสโนบล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123