รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6330505101 นางสาวกชกานต์ เพชรกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6330505102 นางสาวกมลชนก ต่อมกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6330505103 นางสาวชนิดา เพ็ชรจำนงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6330505105 นางสาวปฏิมากร ชายคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6330505108 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยตัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6330505113 นายชลภัทร์ ทิพย์สันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6330505117 นายเอนก จงพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6330505120 นายพุฒิพงศ์ รักษาทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 6330207101 นางสาวโชติมณี แสงศรีเพ็ญ วิทย์คอม10
10 6330207107 นายดนัย มิสากูล วิทย์คอม10
11 6330207110 นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ วิทย์คอม10
12 6330207111 นายสุรศักดิ์ สีทาสังข์ วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 6330703108 สิบตรี ธนยศ โชติวัฒนกุล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
14 6330703109 สิบเอก นัทธนันท์ บุญคณิตา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
15 6330703111 สิบโท ภาราดา จำปาเฟื่อง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
16 6330703112 สิบเอก ภาสกร อ่อนโก้ก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
17 6330704101 นางสาวทิพยรัตน์ บุดดารัมย์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
18 6330704102 นางสาวอรอนงค์ แสนสุข วิศวกรรมการก่อสร้าง10
19 6330704107 สิบโท ภูวนันต์ ผุยโสภา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
20 6330704108 นายอภิสิทธิ์ พฤกษา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
21 6330704109 สิบโท อานุภาพ สางชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
22 6330704110 สิบโท คทาวุธ สอนทวี วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123