รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา307103 : เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6531601101 นางสาวณัฐสุดา โรมโคกสูง บัญชี10
2 6531601102 นางสาวธัญญารัตน์ โสมกุล บัญชี72
3 6531601103 นางสาวประภาสิริ พลจันทึก บัญชี72
4 6531601104 นางสาวพลอยชมพู ไหลครบุรี บัญชี10
5 6531601105 นางสาวมัลริการ์ เขียนหมื่นไวย บัญชี10
6 6531601106 นางสาววนิดา อันทินทา บัญชี10
7 6531601107 นายณัฐพล นกเอี้ยง บัญชี10
8 6531601108 นายเทพพิทักษ์ โชติเมืองปัก บัญชี10
9 6531601109 สิบตรี ธรรมรัตน์ คงสิน บัญชี10
10 6531601110 สิบเอก นฤนาท พันพูล บัญชี10
11 6531601111 นายพงศธร ไกรยศรี บัญชี10
12 6531601112 สิบตรี ภิรวุฒิ จำปาชัยศรี บัญชี10
13 6531601113 สิบตรี ภูมิรินทร์ นูสูงเนิน บัญชี10
14 6531601114 นายสิรวิชญ์ ไกรกลาง บัญชี10
15 6531601115 นายอรรถยา บุรมย์ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123