รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530302101 นางสาวกัญญาภัค บุษย์ดื อังกฤษ10
2 6530302102 นางสาวเกวลิน ชูหมื่นไวย์ อังกฤษ10
3 6530302103 นางสาวจิราพัชร ทองทาสี อังกฤษ60
4 6530302104 นางสาวชนกนันท์ พรบุษสระเกษ อังกฤษ10
5 6530302105 นางสาวชลธิชา ดาษไธสง อังกฤษ10
6 6530302106 นางสาวณัฏฐณิชา สมสวย อังกฤษ72
7 6530302107 นางสาวนฤพร สอนเสนา อังกฤษ10
8 6530302109 นางสาวพิลาสินี ลิไธสง อังกฤษ10
9 6530302110 นางสาวภาวิณี แตงอยู่ อังกฤษ10
10 6530302111 นางสาวมัลลิกา บริบูรณ์ อังกฤษ10
11 6530302112 นางสาวมุกสวรรค์ ไชยวงศ์ อังกฤษ10
12 6530302113 นางสาวเวชนรี ถนอมพุดซา อังกฤษ10
13 6530302114 นางสาวศิริรัตน์ อาจเวทย์ อังกฤษ10
14 6530302115 นางสาวสิริบุญกิจ ดินไธสง อังกฤษ10
15 6530302116 นางสาวสุวิมล คงสอดทรัพย์ อังกฤษ10
16 6530302117 นางสาวอุ้มฤดี ลาฝอย อังกฤษ10
17 6530302118 นายชินธร จุนทวิเทศ อังกฤษ10
18 6530302119 นายทัตเทพ เงินแท้ อังกฤษ10
19 6530302120 นายนรินทร นิลรัตน์ อังกฤษ10
20 6530302121 นายพัฒนพงศ์ กาฬภักดี อังกฤษ10
21 6530302122 นายภูริกฤศ ไล่มลฑิล อังกฤษ10
22 6530302123 นายวีระชาติ กองกาสี อังกฤษ72
23 6530302124 สิบตรี ฬานนรินทร์ จันทาเทพ อังกฤษ10
24 6530302125 นายบรรณสรณ์ รุ่งโรจน์ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123