รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530901101 นางสาวชญานิษฐ์ เต็มเปี่ยม รปศ.10
2 6530901102 นางสาวธัญญารัตน์ ราษฎร์เจริญสุข รปศ.10
3 6530901103 นางสาวพรพิมล หนูกระโทก รปศ.10
4 6530901104 นางสาวศิริญาภรณ์ แก่งสันเทียะ รปศ.10
5 6530901105 นายเจษฎากร มนต์วิเศษ รปศ.10
6 6530901106 นายธานินทร์ โพธิ์เย็น รปศ.10
7 6530901109 นายภาณุพงศ์ วงษ์เสมา รปศ.10
8 6530901110 นายรัฐพงษ์ คงเพ็ชร์ รปศ.10
9 6530901111 นายศิวัช ต่างกลาง รปศ.10
10 6530901112 จ่าสิบเอก สิทธินนท์ พิณสุวรรณ รปศ.10
11 6530901113 นายสุทธิ์บดินทร์ เหลาคำ รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
12 6530705101 นางสาวกรวรรณ พร้อมจะบก การตลาด10
13 6530705102 นางสาวกุลสตรี บานดี การตลาด10
14 6530705103 นางสาวเกศนี หงษ์ศรี การตลาด10
15 6530705104 นางสาวชนัดดา อัมรานนท์ การตลาด10
16 6530705105 นางสาวญาดา ตั้งตระกูลเอก การตลาด10
17 6530705106 นางสาวพรนภา แก้วสามัคคี การตลาด10
18 6530705107 นางสาวเมวรินทร์ สายไร่โคก การตลาด10
19 6530705108 นางสาวศศิวิมล คำดี การตลาด10
20 6530705109 นางสาวสมพร พรมพุ้ย การตลาด10
21 6530705110 นางสาวอทิยา จรจอหอ การตลาด10
22 6530705111 นางสาวอนัญญา ชะนะทะเล การตลาด10
23 6530705112 นางสาวอภิญญา กุมภากูล การตลาด10
24 6530705113 นายกฤษยาพร ครุฑวิชิต การตลาด10
25 6530705114 นายกันต์พงษ์ มาหมื่นไวย การตลาด10
26 6530705115 นายชยางกุร หงษ์จันทึก การตลาด10
27 6530705116 นายณัฐพล เกตุพันธ์ การตลาด10
28 6530705117 นายภูวัน ฤทธิ์ทองหลาง การตลาด10
29 6530705118 นายศรัณย์ภัทร แสนพันนา การตลาด10
30 6530705119 นายสุวิจักษ์ เกตุธนสารพิพิธ การตลาด10
31 6530705120 นางสาวอนิสรา บุญพยากรณ์ การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123