รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มK3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6531801101 นางสาวจันทกานต์ พลถาวร ร.บ.10
2 6531801102 นางสาวศศิกานต์ บุตรไชย ร.บ.10
3 6531801103 นางสาวพนิตชนก แผ่นกระโทก ร.บ.10
4 6531801104 นางสาวพิมพ์ ภูมิสนิท ร.บ.10
5 6531801105 นางสาววรัญญา ทองยศ ร.บ.10
6 6531801106 นายกิตติพศ บทมาตย์ ร.บ.10
7 6531801107 สิบโท คณัสนันท์ จงเอื้อกลาง ร.บ.10
8 6531801108 สิบตรี จิรธร ดีสัมพันธ์ ร.บ.10
9 6531801109 สิบตรี ชยพล ขุมพลกรัง ร.บ.10
10 6531801110 นายชาคริต พ่วงกลาง ร.บ.10
11 6531801111 นายเดชาธร ผลช่วย ร.บ.10
12 6531801112 สิบเอก ทศพล คงสูงเนิน ร.บ.10
13 6531801113 สิบตรี นิติพจน์ บุญทา ร.บ.10
14 6531801114 สิบโท ประคอง แสนสิงห์ ร.บ.10
15 6531801116 สิบโท พีรพิชญ์ สัมฤทธิ์ ร.บ.10
16 6531801117 สิบตรี ราเมศวร์ กลิ่นสมหวัง ร.บ.10
17 6531801118 นายวรวุฒิ เวชบรรพต ร.บ.10
18 6531801119 สิบตรี ศุภณัฐ อินทร์ทอง ร.บ.10
19 6531801120 สิบโท อภิธาร สร้างคำ ร.บ.10
20 6531801121 นางสาวชวนพิศ เพรงมา ร.บ.10
21 6531801201 นางสาวธิติญา นกสามเมือง ร.บ.10
22 6531801202 นางสาวนิศารัตน์ บัวโค้ง ร.บ.10
23 6531801203 นางสาวพรรณนิภา บุตรพรม ร.บ.10
24 6531801204 นางสาวลภัสรดา ฝั้นอิ่นแก้ว ร.บ.10
25 6531801205 นางสาวสิริจรรยา ตากิ่มนอก ร.บ.10
26 6531801206 นายคฑาวุธ หยดทองแท้ ร.บ.10
27 6531801207 นายจิณณะ กิ่งกุ่มกลาง ร.บ.10
28 6531801208 นายเจริญทอง เกียนประโคน ร.บ.10
29 6531801209 สิบโท ชัยชาญ ช่วงไธสง ร.บ.10
30 6531801210 สิบตรี ณัฐพงศ์ มะปรางค์ ร.บ.10
31 6531801212 สิบตรี นัฐกร รุ่งเรือง ร.บ.10
32 6531801213 นายบัณฑิต เงสันเทียะ ร.บ.10
33 6531801214 นายปฤษฐาวรุตม์ ธานิสพงศ์ ร.บ.10
34 6531801215 นายพิษณุกร เเก้วพลงาม ร.บ.10
35 6531801216 จ่าสิบตำรวจ มีศักดิ์ มีภักดี ร.บ.10
36 6531801217 สิบตรี วงศกร แก้วกลมรัตน์ ร.บ.10
37 6531801218 นายวีระชาติ ชมขุนทด ร.บ.10
38 6531801219 สิบโท สรวิศ ผ่องศรี ร.บ.10
39 6531801220 นายอัคเดช ปลื้มใจ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123