รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มK4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6530701101 นางสาวกันทิมา ตั้วสูงเนิน การจัดการ10
2 6530701102 นางสาวจันทิมาพร เจียมโคกสูง การจัดการ10
3 6530701103 นางสาวชลิตา นันอุมาลี การจัดการ10
4 6530701104 นางสาวณัฏฐณิชา ขอผลกลาง การจัดการ10
5 6530701106 นางสาวดาวประภา ตาพยุง การจัดการ10
6 6530701107 นางสาวนิฐินันท์ แก้ววิเชียร การจัดการ72
7 6530701108 นางสาวประกายดาว ทิศกระโทก การจัดการ10
8 6530701109 นางสาวปวรัตน์ ทอนสูงเนิน การจัดการ10
9 6530701110 นางสาวเมธาวี ไชยนันท์ การจัดการ10
10 6530701111 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุขยอดพะเนา การจัดการ10
11 6530701112 นางสาวสรยา ภูเขียว การจัดการ10
12 6530701113 นางสาวสุภัทราพร บุญทศ การจัดการ10
13 6530701114 นายโชคดี พัฒนกุล การจัดการ10
14 6530701115 นายโชติธัมม์ เเก้ววิชัย การจัดการ10
15 6530701116 สิบเอก ณัฐกานต์ เฮียงโฮม การจัดการ10
16 6530701117 นายธนิก นาเมืองรักษ์ การจัดการ10
17 6530701118 นายธีรสุวัฒน์ สถิตย์เมธี การจัดการ10
18 6530701120 นายพีรพัฒน์ ธีระธนตระกูล การจัดการ10
19 6530701121 นางสาวพลอยฟ้า กลขุนทด การจัดการ10
20 6530701122 นางสาวกมลวรรณ เสียงประเสริฐ การจัดการ10
21 6530701123 นางสาวภูวรินทร์ ยัดสูงเนิน การจัดการ10
22 6530701124 นางสาววรรณิษา วงศ์คลอง การจัดการ10
23 6530701125 นายเล เตรียง เลย การจัดการ10
24 6531601101 นางสาวณัฐสุดา โรมโคกสูง บัญชี10
25 6531601102 นางสาวธัญญารัตน์ โสมกุล บัญชี72
26 6531601103 นางสาวประภาสิริ พลจันทึก บัญชี72
27 6531601104 นางสาวพลอยชมพู ไหลครบุรี บัญชี10
28 6531601105 นางสาวมัลริการ์ เขียนหมื่นไวย บัญชี10
29 6531601106 นางสาววนิดา อันทินทา บัญชี10
30 6531601107 นายณัฐพล นกเอี้ยง บัญชี10
31 6531601109 สิบตรี ธรรมรัตน์ คงสิน บัญชี10
32 6531601110 สิบเอก นฤนาท พันพูล บัญชี10
33 6531601111 นายพงศธร ไกรยศรี บัญชี10
34 6531601113 สิบตรี ภูมิรินทร์ นูสูงเนิน บัญชี10
35 6531601114 นายสิรวิชญ์ ไกรกลาง บัญชี10
36 6531601115 นายอรรถยา บุรมย์ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123