รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6551403101 นายชนะชล หินเหล็ก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
2 6551403102 นายชวณัฐ นะมะหิมา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
3 6551403103 นายณัฐนนท์ จิตหาญ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
4 6551403104 นายธนดล มวลตะคุ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
5 6551403105 นายธีรเชษฐ์ โพธิ์สุ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
6 6551403106 นายธีรดล พิมพ์โพธิ์กลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
7 6551403107 นายนรวิชญ์ เลือดกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
8 6551403108 สิบเอก นิพนธ์ มั่นกิจ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
9 6551403109 นายนิวัฒน์ รัตนแสนสี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
10 6551403110 จ่าอากาศโท ปรัชญา เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
11 6551403111 นายโภควินท์ จบจังหรีด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
12 6551403112 สิบตำรวจตรี ศุภพล สันรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
13 6551403113 นายสหชาติ การเกตกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
14 6551403114 นายสุระศักดิ์ บุญสินธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
15 6551403115 นายอัครพนธ์ พาพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
16 6551404101 นายกิตติศักดิ์ ปะสาวะโพ จัดการอุตฯ10
17 6551404102 นายชาญวิทย์ เหล่าโนนคร้อ จัดการอุตฯ10
18 6551404103 นายณัฐพงศ์ มีขุนทด จัดการอุตฯ10
19 6551404104 นายณัฐพล สำราญราษฎร์ จัดการอุตฯ10
20 6551404105 นายณัฐวุฒิ ดีจันทึก จัดการอุตฯ10
21 6551404106 สิบตรี ทักษิณ งดกระโทก จัดการอุตฯ10
22 6551404107 นายเทวรินทร์ คงฤทธิ์ จัดการอุตฯ10
23 6551404108 นายพัชรพล วิทยสัมพันธ์ จัดการอุตฯ10
24 6551404109 นายพัฒนชัย ถากระโทก จัดการอุตฯ10
25 6551404110 นายวราวุฒิ กงขุนทด จัดการอุตฯ10
26 6551404111 นายวีรพล ชัยอุดม จัดการอุตฯ10
27 6551404112 นายสุธาสิน มะลิใหม่ จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123