รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6550701101 นางสาวกฤษฏิญาภรณ์ คงวิชา การจัดการ10
2 6550701102 นางสาวชนกสุดา สวัสดี การจัดการ10
3 6550701103 นางสาวฐิตินันท์ ต่วนเวชยันตร์ การจัดการ10
4 6550701104 นางสาวภนัชชา เนติปทักษิน การจัดการ10
5 6550701105 นางสาวภัทชา สินสุพรรณ์ การจัดการ10
6 6550701106 นางสาวรสริน โหงกระโทก การจัดการ10
7 6550701107 นางสาวศศิตา เจริญนอก การจัดการ10
8 6550701108 นางสาวสิริวิมล พรมกา การจัดการ10
9 6550701109 นางสาวสุนันทา ม่งเก การจัดการ10
10 6550701110 นางอรอุมา ม่วงเเม้น การจัดการ10
11 6550701111 นายบุญฤทธิ์ ดับโศรก การจัดการ10
12 6550701112 นายอลงกรณ์ ถิ่นสำอาง การจัดการ10
13 6550701114 นางสาวสริตา อุดมสมบัติรัตนะ การจัดการ10
14 6550704101 นางสาวกุลิสรา หนดกระโทก  คอมธุรกิจ10
15 6550704102 นางสาวจุฑามาศ พลราศรี คอมธุรกิจ10
16 6550704103 นางสาวฐณัฑชา หงษ์จินดา คอมธุรกิจ10
17 6550704104 นางสาวณัฏฐณิชา กงทอง คอมธุรกิจ10
18 6550704106 นางสาวภัคจิรา ประโมณะกัง คอมธุรกิจ10
19 6550704107 นางสาวศิริรัตน์ กลีบพิมาย คอมธุรกิจ10
20 6550704108 จ่าอากาศโท กิตติพศ แสงจันทร์ คอมธุรกิจ10
21 6550704109 นายจตุพงศ์ ปะมาระเต คอมธุรกิจ10
22 6550704110 นายปกรณ์ พิมพ์ปรุ คอมธุรกิจ10
23 6550704111 นายจิรายุ ด้วงนอก คอมธุรกิจ10
24 6551601101 นางสาวเกวลิน บาตรโพธิ์ บัญชี10
25 6551601102 นางสาวจิราวรรณ ราชครบุรี บัญชี10
26 6551601103 นางสาวจุฑารัตน์ แปะกระโทก บัญชี10
27 6551601104 นางสาวชลิตา ไพรบึง บัญชี10
28 6551601105 นางสาวไชน่า ปัดทาน บัญชี10
29 6551601106 นางสาวฌาริธร โมราบุตร บัญชี10
30 6551601107 นางสาวเฌอริลิณญ์ โสภา บัญชี10
31 6551601108 นางสาวณัฏฐธิดา คำวัน บัญชี10
32 6551601109 นางสาวธัญชนก ม่วงนอก บัญชี60
33 6551601110 นางสาวธัญสุดา ยอดสง่า บัญชี10
34 6551601111 นางสาวนันทิยาพร โชคธนโสธร บัญชี10
35 6551601112 นางสาวเปรมยุตา แก้วพะเนาว์ บัญชี10
36 6551601113 นางสาวพิชญาภา เขียวนอก บัญชี10
37 6551601114 นางสาวแพรวพราว ปาปะเส บัญชี10
38 6551601115 นางสาววชิราวดี เอกบัว บัญชี10
39 6551601116 นางสาวศกลวรรณ กาฬอ่อนศรี บัญชี10
40 6551601117 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชร์ตะกั่ว บัญชี10
41 6551601118 นางสาวสมาพร ไชย์มะเริง บัญชี10
42 6551601119 นางสาวสวรส โนใหม่ บัญชี10
43 6551601120 นางสาวสุนิสา มะโนเรือง บัญชี10
44 6551601121 นางสาวสุภาลักษณ์ จันสิมมา บัญชี10
45 6551601122 นายกฤษฎากรณ์ แก้วทอง บัญชี10
46 6551601123 นายเกรียงไกร นามวงค์ษา บัญชี10
47 6551601124 นายจักรวาล นามอภิชน บัญชี10
48 6551601125 นายศิริชัย บุญมี บัญชี10
49 6551601126 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาธินี เจริญสุข บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123