รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306121 : การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6550704101 นางสาวกุลิสรา หนดกระโทก  คอมธุรกิจ10
2 6550704102 นางสาวจุฑามาศ พลราศรี คอมธุรกิจ10
3 6550704103 นางสาวฐณัฑชา หงษ์จินดา คอมธุรกิจ10
4 6550704104 นางสาวณัฏฐณิชา กงทอง คอมธุรกิจ10
5 6550704106 นางสาวภัคจิรา ประโมณะกัง คอมธุรกิจ10
6 6550704107 นางสาวศิริรัตน์ กลีบพิมาย คอมธุรกิจ10
7 6550704108 จ่าอากาศโท กิตติพศ แสงจันทร์ คอมธุรกิจ10
8 6550704109 นายจตุพงศ์ ปะมาระเต คอมธุรกิจ10
9 6550704110 นายปกรณ์ พิมพ์ปรุ คอมธุรกิจ10
10 6550704111 นายจิรายุ ด้วงนอก คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123