รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306372 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6450704101 นางสาวกัลยารัตน์ พลเยี่ยม คอมธุรกิจ10
2 6450704102 นางสาวเกวลิน ขอสูงเนิน คอมธุรกิจ10
3 6450704106 นางสาวนฤมล เชียงใหม่ คอมธุรกิจ10
4 6450704109 นางสาวเพ็ญพร ดังกลาง คอมธุรกิจ10
5 6450704111 นางสาวอาทิตยา โสภาหอม คอมธุรกิจ10
6 6450704118 นายณัฐวุฒิ นวลสุภาภรณ์ คอมธุรกิจ10
7 6450704119 นายดนัย ขันทอง คอมธุรกิจ10
8 6450704122 นายอโนชา ทองย้อย คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123