รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210314 : ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440303102 นางสาวกาญจนามาศ เหล่าบุญมา จีน10
2 6440303103 นางสาวเกษราภรณ์ ปัจจัยโคถา จีน10
3 6440303104 นางสาวจินต์ศุจี ผาทอง จีน10
4 6440303105 นางสาวจิราภรณ์ คิมมิม จีน10
5 6440303106 นางสาวญาดา มหายศ จีน10
6 6440303107 นางสาวญาติกา ใหญ่กระโทก จีน10
7 6440303108 นางสาวณัฐกานต์ พัฒน์จะโปะ จีน10
8 6440303109 นางสาวณัฐยา เลียนอย่าง จีน10
9 6440303110 นางสาวอธิกัญญ์ภัค บุตดี จีน10
10 6440303111 นางสาวธันย์ชนก สงคราม จีน10
11 6440303112 นางสาวธิดารัตน์ ถัดจอหอ จีน10
12 6440303113 นางสาวนันชญา อ้มพรมราช จีน10
13 6440303114 นางสาวเบญญาภา เหลืองมะลัง จีน10
14 6440303115 นางสาวปวีณา พลสว่าง จีน10
15 6440303116 นางสาวพรรณชมพู คำโพธิ์ จีน10
16 6440303117 นางสาวพัฑฒิดา บุญมีรัตน์ จีน10
17 6440303118 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พะโนราช จีน10
18 6440303119 นางสาวพีรดา คำพูล จีน10
19 6440303120 นางสาวแพรวพรรณ พันธ์เดช จีน10
20 6440303121 นางสาวมนสิชา ธรรมปัตโตกุล จีน10
21 6440303123 นางสาววาสนา สุภสร จีน10
22 6440303124 นางสาวศรัณพร สีเขียว จีน10
23 6440303125 นางสาวศรีทอง อวงประโคน จีน10
24 6440303126 นางสาวศศิธร สังฆมะณี จีน10
25 6440303127 นางสาวสกุลรัตน์ คำตัน จีน10
26 6440303128 นางสาวสิตานันท์ ฉ่ำบุตร จีน10
27 6440303129 นางสาวสิริญา บุญปลื้ม จีน10
28 6440303130 นางสาวสุขดาทิพย์ จิตโกสุม จีน10
29 6440303131 นางสาวสุพรรณษา คุณลาน จีน10
30 6440303132 นางสาวอรวรา พัดนาน จีน10
31 6440303133 นายณัฐวิทย์ ศรีเตชะ จีน10
32 6440303134 นายนิวัฒน์ พันเหนือ จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123