รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240606121 นายณัฐวัฒน์ ภูศรีเทศ นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 6440201101 นางสาวกนิษฐา ดวงอินทร์ คหกรรม10
3 6440201102 นางสาวกัญญาภัค พลประจัน คหกรรม10
4 6440201103 นางสาวชาลิสา ปานประชาติ คหกรรม10
5 6440201104 นางสาวณภัทศร แอบจันอัด คหกรรม10
6 6440201105 นางสาวทัศยา ประทุมเทา คหกรรม10
7 6440201106 นางสาวธิติมา หินเธาว์ คหกรรม10
8 6440201107 นางสาวพัชราภรณ์ เพชรล้ำ คหกรรม10
9 6440201108 นางสาวพิมพ์ชนก ชมหว้า คหกรรม10
10 6440201109 นางสาวไพลิน แบขุนทด คหกรรม10
11 6440201111 นางสาวโยษิตา สุภาโย คหกรรม10
12 6440201112 นางสาววรรณริษา ศรีอ่อน คหกรรม10
13 6440201113 นางสาววัลลภา ปักการะโต คหกรรม10
14 6440201114 นางสาวสมิตา ดิษฐ์สันเทียะ คหกรรม10
15 6440201115 นางสาวสุรนาถ งามวงศ์ คหกรรม10
16 6440201116 นางสาวเสาวลักษณ์ อินคล้าย คหกรรม10
17 6440201117 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ คหกรรม10
18 6440201118 นางสาวอมรรัตน์ ง่วนสูงเนิน คหกรรม10
19 6440201119 นางสาวอริษา ทะเลดอน คหกรรม10
20 6440201120 นายจิรานุวัฒน์ ฝ่าพิมาย คหกรรม10
21 6440201121 นายเจษฎา ชีวารัตน์ คหกรรม10
22 6440201122 นายณรงค์ศักดิ์ บุงกระโทก คหกรรม10
23 6440201123 นายวิวรรธน์ เเพงห่อพาน คหกรรม10
24 6440201124 นายวุฒินาฏ วุฒิเผ่า คหกรรม10
25 6440201125 นายศรายุทธ มาลา คหกรรม10
26 6440212101 นางสาวกัญญพัชร พงศ์ดำบรรพ์กุล เทคโนอาหาร10
27 6440212102 นางสาวคัธรินทร์ อาสานอก เทคโนอาหาร10
28 6440212103 นางสาวจุฑาทินีย์ อาศัยนา เทคโนอาหาร10
29 6440212104 นางสาวธนพร พวงศรี เทคโนอาหาร10
30 6440212105 นางสาวธนัชชา สันตะวงค์ เทคโนอาหาร10
31 6440212106 นางสาวนิจติการ ฉิมครบุรี เทคโนอาหาร10
32 6440212108 นางสาวพิตตะวัน นาคดิลก เทคโนอาหาร10
33 6440212109 นางสาวเพชรชมพู นุ่มนก เทคโนอาหาร10
34 6440212110 นางสาวเพ็ญนภา สายขุนทด เทคโนอาหาร10
35 6440212111 นางสาวภัทรลดา ฤทธิคำ เทคโนอาหาร10
36 6440212112 นางสาวมาริษา ฮอสูงเนิน เทคโนอาหาร10
37 6440212113 นางสาวรุ่งนภา บุญดี เทคโนอาหาร10
38 6440212114 นางสาวล้อมเพชร พึ่งทหาร เทคโนอาหาร10
39 6440212115 นางสาวลัดดาวัลย์ มุ่งแฝงกลาง เทคโนอาหาร10
40 6440212116 นางสาววรัญญา เหลือสุข เทคโนอาหาร10
41 6440212117 นางสาววาสนา จำปาเฮียง เทคโนอาหาร10
42 6440212118 นางสาวสรัยณา ฮน เทคโนอาหาร10
43 6440212119 นางสาวสุภาวดี ฉิมนอก เทคโนอาหาร10
44 6440212120 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสวัสดิ์ เทคโนอาหาร10
45 6440212121 นางสาวอนัญญา สมจิตร เทคโนอาหาร10
46 6440212122 นางสาวอนันตญา ตรีสอน เทคโนอาหาร10
47 6440212123 นางสาวอมรรัตน์ เกินรัมย์ เทคโนอาหาร10
48 6440212125 นายเกียรติศักดิ์ รอไธสง เทคโนอาหาร10
49 6440212126 นายไกรสร รอดกลาง เทคโนอาหาร10
50 6440212127 นายเจตนิพัทร์ หินแดง เทคโนอาหาร10
51 6440212128 นายนัฐวุฒิ ใบบัว เทคโนอาหาร10
52 6440212129 นายพัทธดนย์ คงประดิษฐ เทคโนอาหาร10
53 6440212130 นายสมมาส บ้านกระโทก เทคโนอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123