รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6340214101 นางสาวณริศรา มอบสันเทียะ ระบบสารสนเทศ10
2 6340214102 นางสาวพรนภา ครุฑมณี ระบบสารสนเทศ10
3 6340214104 นางสาวภัทรวดี ยงขามป้อม ระบบสารสนเทศ10
4 6340214105 นางสาวมัณฑนา ศรีอภัย ระบบสารสนเทศ10
5 6340214106 นายธนภัทร อินเคน ระบบสารสนเทศ10
6 6340214108 นางสาวทิพวรรณ์ นวลจันทร์ ระบบสารสนเทศ10
7 6340214109 นางสาวพัชรินทร์ พิลาแดง ระบบสารสนเทศ10
8 6340214110 นางสาวทิพานัน อิ่มพิมาย ระบบสารสนเทศ10
9 6340214111 นางสาวพรธิยา แถวโนนงิ้ว ระบบสารสนเทศ10
10 6440207101 นางสาวกนิษฐา คำพิมาน วิทย์กีฬา10
11 6440207103 นางสาวเจนจิรา สุขสูงเนิน วิทย์กีฬา10
12 6440207105 นางสาวนันทชา กาจจังหรีด วิทย์กีฬา10
13 6440207106 นางสาวพัชรีพร โพธิ์นอก วิทย์กีฬา10
14 6440207108 นางสาววรรณภา สีสุขโข วิทย์กีฬา10
15 6440207109 นางสาวศศิวรรณ สมบูรณ์ วิทย์กีฬา10
16 6440207110 นายกฤษฎี แจ่มจันทร์ วิทย์กีฬา10
17 6440207111 นายกลวัชร อำตำงาม วิทย์กีฬา10
18 6440207112 นายกิติพงษ์ หงษ์คำมี วิทย์กีฬา10
19 6440207113 นายจักรพรรดิ์ เกิดมงคล วิทย์กีฬา10
20 6440207114 นายจีรทาน ช่วยสงฆ์ วิทย์กีฬา10
21 6440207115 นายชยานนท์ ดวดไธสง วิทย์กีฬา10
22 6440207117 นายฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ วิทย์กีฬา10
23 6440207118 นายณัฐพากย์ สกุลไพศาล วิทย์กีฬา10
24 6440207119 นายณัฐวุฒิ มาตรนอก วิทย์กีฬา10
25 6440207121 นายธนชิต เกษสกุล วิทย์กีฬา10
26 6440207122 นายธนพล ใยไธสง วิทย์กีฬา10
27 6440207123 นายธนวัฒน์ มูลจังหรีด วิทย์กีฬา10
28 6440207124 นายธิเบศน์ ไวแก้วศูนย์ วิทย์กีฬา72
29 6440207125 นายธีระพัฒน์ ภูมิผาลา วิทย์กีฬา10
30 6440207127 นายปนวัฒน์ สุรินทร์เลิศ วิทย์กีฬา10
31 6440207128 นายปัณณวัฒน์ นพตลุง วิทย์กีฬา10
32 6440207129 นายพงศกร บุตรศรีภูมิ วิทย์กีฬา10
33 6440207130 นายพชรพงษ์ พรหมโสดา วิทย์กีฬา10
34 6440207131 นายพัสกร เทพมณี วิทย์กีฬา10
35 6440207132 นายพิริยะ เกิดกลาง วิทย์กีฬา10
36 6440207134 นายภากร ปาลพันธ์ วิทย์กีฬา10
37 6440207135 นายภานุพงศ์ หาญหนองสังข์ วิทย์กีฬา10
38 6440207136 นายภูริต ช่วยพรมราช วิทย์กีฬา10
39 6440207138 นายมาวิน หอมยาประทุม วิทย์กีฬา10
40 6440207139 นายวงศกร จอมเกษม วิทย์กีฬา10
41 6440207141 นายวิชาญ บรรจงจิตร วิทย์กีฬา10
42 6440207142 นายวีกิจ บรรณกิจ วิทย์กีฬา10
43 6440207144 นายศุภกิต สนสมบัติ วิทย์กีฬา10
44 6440207145 นายสรัล เถื่อนหมื่นไว วิทย์กีฬา10
45 6440207146 นายสุรกาญจน์ โพธิ์ศรี วิทย์กีฬา10
46 6440207147 นายอนุชา ศิลป์สม วิทย์กีฬา10
47 6440207148 นายอภิสิทธิ์ แสงรัมย์ วิทย์กีฬา10
48 6440207150 นายปิยพัฒน์ สวัสดิ์ วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123