รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6460701111 นางสาวชนิภา วงศ์ลิมสมุทร การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 6440207201 นางสาวกมลลักษณ์ พรีพรม วิทย์กีฬา10
3 6440207203 นางสาวชัยญาพร กรพรม วิทย์กีฬา10
4 6440207204 นางสาวธันย์ชนก หมายใยกลาง วิทย์กีฬา10
5 6440207205 นางสาวเนตรดาว ใจปิง วิทย์กีฬา10
6 6440207206 นางสาวไพรินทร์ ลมสูงเนิน วิทย์กีฬา10
7 6440207207 นางสาวรัตนาศิริ พันง้าว วิทย์กีฬา10
8 6440207208 นางสาววรรณภาพร สางชัยภูมิ วิทย์กีฬา10
9 6440207209 นางสาวสลิลทิพย์ อินบุญ วิทย์กีฬา10
10 6440207210 นายกฤษณดล พงศธรวรโชติ วิทย์กีฬา72
11 6440207211 นายกองทัพ แจ่มหมื่นไวย วิทย์กีฬา10
12 6440207212 นายเกียรติชัย คำพิลา วิทย์กีฬา10
13 6440207213 นายจักราวุธ อนุทูล วิทย์กีฬา10
14 6440207214 นายจุลจักร คงศรี วิทย์กีฬา10
15 6440207215 นายชลสิทธิ์ สมเสร็จ วิทย์กีฬา10
16 6440207216 นายชาติชาย ราษฏร์นอก วิทย์กีฬา10
17 6440207217 นายณภัทร์ ธนรรถพงษ์ วิทย์กีฬา10
18 6440207218 นายณัฐภัทร ปัญญาปรุ วิทย์กีฬา10
19 6440207219 นายณัฐวุฒิ ยุทธไกร วิทย์กีฬา10
20 6440207220 นายธนกร วงศ์บุตร วิทย์กีฬา10
21 6440207221 นายธนดล หารกิ่ง วิทย์กีฬา10
22 6440207224 นายธีรโชติ มีสูงเนิน วิทย์กีฬา10
23 6440207225 นายนนทพัทธ์ ลาพิมพ์ วิทย์กีฬา10
24 6440207226 นายนันทกิจ มอมขุนทด วิทย์กีฬา10
25 6440207227 นายปรเมศ เพ็ชรบุรี วิทย์กีฬา10
26 6440207228 นายปุญชรัสมิ์ ลาดกระโทก วิทย์กีฬา10
27 6440207229 นายพงศกร รุ่งเป้า วิทย์กีฬา10
28 6440207230 นายพรหมลิขิต แก้วสง่า วิทย์กีฬา10
29 6440207231 นายพัสกร รัญสันเทียะ วิทย์กีฬา10
30 6440207232 นายพีรพัฒน์ นามสา วิทย์กีฬา10
31 6440207233 นายภคินทร์ นิธิทรัพย์ วิทย์กีฬา10
32 6440207235 นายภาราดร ปิ่นกระโทก วิทย์กีฬา10
33 6440207236 นายภูริภรรค ธุรานุช วิทย์กีฬา10
34 6440207237 นายภูวนาท วงศ์ทอง วิทย์กีฬา10
35 6440207238 นายรัชชานนท์ กวีกิจบัญชา วิทย์กีฬา10
36 6440207239 นายวชิรวิทย์ ทองสิทธิ์ วิทย์กีฬา10
37 6440207240 นายวาคิม อิงไธสง วิทย์กีฬา10
38 6440207241 นายวิชิตพล เป้าพะเนาว์ วิทย์กีฬา10
39 6440207243 นายศราวุฒิ พรหมพิมพ์ วิทย์กีฬา10
40 6440207244 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ วิทย์กีฬา10
41 6440207246 นายสุวัจน์ สู้ศึก วิทย์กีฬา10
42 6440207250 นายพีรพัฒน์ โตปาน วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123