รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440702201 นางสาวกัลยาณัฐ กกพิมาย โลจิสติกส์10
2 6440702202 นางสาวกิรณา คูณย่าอุปถัมภ์ โลจิสติกส์10
3 6440702203 นางสาวขจีวรรณ พันธ์บุบผา โลจิสติกส์10
4 6440702204 นางสาวจันทิดา ปิ่นทอง โลจิสติกส์10
5 6440702206 นางสาวจินต์จุฑา ติคำรัมย์ โลจิสติกส์10
6 6440702207 นางสาวจิราภรณ์ หล้ากันหา โลจิสติกส์10
7 6440702208 นางสาวชนัญญา ยันไธสง โลจิสติกส์10
8 6440702209 นางสาวชนาชล นิยมการ โลจิสติกส์10
9 6440702210 นางสาวชานิดา ฝ่ายกลาง โลจิสติกส์10
10 6440702211 นางสาวโชติกา ผลพิมาย โลจิสติกส์10
11 6440702213 นางสาวณัฐรดา พิมบวรธัญ โลจิสติกส์10
12 6440702214 นางสาวทิชานันท์ คำจัตุรัส โลจิสติกส์10
13 6440702215 นางสาวธันยพร ขันโพธิ์ โลจิสติกส์10
14 6440702216 นางสาวนริสรา ศรีทนงาม โลจิสติกส์10
15 6440702217 นางสาวนลินี ภักดีศิริวงษ์ โลจิสติกส์10
16 6440702218 นางสาวปภาวดี คงพิริยากร โลจิสติกส์10
17 6440702219 นางสาวประวีณา เพียรขุนทด โลจิสติกส์10
18 6440702220 นางสาวปอแก้ว ยกจัตุรัส โลจิสติกส์10
19 6440702221 นางสาวปิยกมล กองศรี โลจิสติกส์10
20 6440702222 นางสาวพรสุดา อุระทะเล โลจิสติกส์10
21 6440702223 นางสาวพิลดา ชูใจ โลจิสติกส์10
22 6440702224 นางสาวฟ้าใส วรรณสุข โลจิสติกส์10
23 6440702225 นางสาวภัสสร ช่างเหล็ก โลจิสติกส์10
24 6440702227 นางสาวเมทนี พรมลา โลจิสติกส์10
25 6440702228 นางสาวรุ่งนภา เชยบุปผา โลจิสติกส์10
26 6440702229 นางสาววรัญญา สุขกำปัง โลจิสติกส์10
27 6440702230 นางสาวศศิประภา พลจันทึก โลจิสติกส์10
28 6440702232 นางสาวสิริลักษณ์ แดงดอน โลจิสติกส์10
29 6440702233 นางสาวอภิสมา ฉิมปรุ โลจิสติกส์10
30 6440702235 นางสาวอรยา เยี่ยงอย่าง โลจิสติกส์10
31 6440702237 นายกฤษณพงศ์ ทิพย์นนท์ โลจิสติกส์10
32 6440702238 นายณภัทร วิริยะพันธุ์ โลจิสติกส์10
33 6440702239 นายธนวัฒน์ โภคาศรี โลจิสติกส์10
34 6440702240 นายธีรวัฒน์ ศิริภูวงษ์ โลจิสติกส์10
35 6440702241 นายศิวพล ชุ่มกลาง โลจิสติกส์10
36 6440704201 นางสาวกรกาญจน์ ถนอมสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6440704202 นางสาวกัลยา วังกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6440704203 นางสาวณิชาภา โมบขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6440704204 นางสาวนารีรัตน์ ศิริงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6440704206 นางสาวพชรพรรณ วิชิตโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6440704207 นางสาวพรทิพา เมืองปรางค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6440704208 นางสาวพิมพร หมายชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6440704209 นางสาววนิดา สุขวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6440704210 นางสาวศศิกานต์ วนสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 6440704211 นางสาวสุพรรษา เพ็งมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
46 6440704212 นางสาวอภิญญา ภูนาโคก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
47 6440704213 นายจิรภัทร อ่อนน้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6440704214 นายณัฐชนน เกตุชาญสิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 6440704215 นายดังดล พงศ์วัฒนโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
50 6440704216 นายธนวัฒน์ นานอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
51 6440704218 นายเนวิน ทองนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
52 6440704219 นายพินิจนันต์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
53 6440704221 นายรักเกียรติ ปาจี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
54 6440704223 นายสุรเดช คงวิริยะประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 6440204102 นางสาวกัลยกร ช้อยจอหอ ชีววิทยา10
56 6440204104 นางสาวจีรวรรณ เจตนเสน ชีววิทยา10
57 6440204105 นางสาวดวงกมล ศุภธรรมพิทักษ์ ชีววิทยา10
58 6440204106 นางสาวธนพร ประทุมขันธ์ ชีววิทยา10
59 6440204112 นางสาวพิมพ์ชนก บำรุงนา ชีววิทยา10
60 6440204113 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เปล่งกระโทก ชีววิทยา10
61 6440204116 นางสาววรวลัญช์ ผิวบัว ชีววิทยา10
62 6440204120 นางสาวอิสริยาภรณ์ ดาวกระจ่าง ชีววิทยา10
63 6440204121 นายสวพล องอาจไพบูลย์ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123