รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6441601101 นางสาวกฤติกา จันทร บัญชี10
2 6441601102 นางสาวเกษร กาบขุนทด บัญชี10
3 6441601103 นางสาวขวัญฤดี โม้วงษ์ บัญชี10
4 6441601104 นางสาวจารุวรรณ สีสุขทอ บัญชี10
5 6441601105 นางสาวจิรภิญญา ทะกาเนนะ บัญชี10
6 6441601106 นางสาวจุฬารัตน์ คำมา บัญชี10
7 6441601108 นางสาวฐิติมา ทมตะขบ บัญชี10
8 6441601109 นางสาวณัฐพร จันทีนอก บัญชี10
9 6441601110 นางสาวทอฝัน บุญหว่าน บัญชี10
10 6441601111 นางสาวนริศรา น้อยทอง บัญชี10
11 6441601112 นางสาวนลัทพร บัวงาม บัญชี10
12 6441601113 นางสาวนิธิภร พูนศรี บัญชี10
13 6441601114 นางสาวปภัสรา ถาต่าย บัญชี10
14 6441601115 นางสาวปวิศา เวโสวา บัญชี10
15 6441601117 นางสาวพัชรนันท์ ไขขุนทด บัญชี10
16 6441601119 นางสาวภัทรมล ศรัทธาคลัง บัญชี10
17 6441601121 นางสาวรินทร์ลภัส กิตติพรวรธันยา บัญชี10
18 6441601122 นางสาววนัสนันท์ พรหมสาลี บัญชี10
19 6441601123 นางสาววารุณี มังกร บัญชี10
20 6441601124 นางสาวศศิกานต์ ชัยศรี บัญชี10
21 6441601125 นางสาวศิรประภา มากมาย บัญชี10
22 6441601126 นางสาวศิริยากร ชนะบัว บัญชี10
23 6441601127 นางสาวสิธาดา เทพอารักษ์กุล บัญชี60
24 6441601128 นางสาวสุกัลยา รัดทำ บัญชี10
25 6441601129 นางสาวสุดารัตน์ อันตะละโลก บัญชี10
26 6441601131 นางสาวอทิตยา สายจันทร์ บัญชี10
27 6441601134 นายปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ บัญชี10
28 6441601201 นางสาวกัญญารัตน์ กุลวิเศษศิริ บัญชี10
29 6441601203 นางสาวจารุภา สมานทอง บัญชี10
30 6441601207 นางสาวฐิดารัตน์ มีชำนาญ บัญชี10
31 6441601208 นางสาวณริสสา เก่าพิมาย บัญชี10
32 6441601211 นางสาวนริศรา นามพุทธา บัญชี10
33 6441601212 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสัน บัญชี10
34 6441601215 นางสาวปวีณา หนูโคกสูง บัญชี10
35 6441601216 นางสาวปิยธิดา ถางโพธิ์ บัญชี10
36 6441601217 นางสาวพิชามญชุ์ พิมพ์ปรุ บัญชี10
37 6441601218 นางสาวเพ็ชรา ชินทวัน บัญชี10
38 6441601220 นางสาวเมธินี สุวรรณพิทักษ์ บัญชี10
39 6441601222 นางสาววริศรา กวดพุดซา บัญชี10
40 6441601223 นางสาววิชญาดา พลศรี บัญชี10
41 6441601224 นางสาวศศิธร สอนดี บัญชี10
42 6441601226 นางสาวสายธาร ขาวมณี บัญชี10
43 6441601227 นางสาวสิริจันทร์ เกิดมงคล บัญชี10
44 6441601230 นางสาวสุวนันท์ แพะขุนทด บัญชี10
45 6441601231 นางสาวอนัญญา หอมจันทึก บัญชี10
46 6441601232 นางสาวอารีรัตน์ รอดเผือก บัญชี10
47 6441601233 นายถิรกมล เสนาสังข์ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123