รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801101 นางสาวกนิษฐา อวบสันเทียะ ร.บ.10
2 6441801102 นางสาวกรองแก้ว คีรี ร.บ.10
3 6441801103 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ชือ ร.บ.10
4 6441801105 นางสาวขนิษฐดา แก้วฝ่ายนอก ร.บ.10
5 6441801108 นางสาวชยิสรา ชัยมี ร.บ.10
6 6441801109 นางสาวชัญญานุช นกจั่น ร.บ.10
7 6441801110 นางสาวฐิติมา แดงฉาน ร.บ.10
8 6441801111 นางสาวณัฐธิดา บุญศรี ร.บ.10
9 6441801112 นางสาวทิพย์สุดา กาละเหลา ร.บ.10
10 6441801113 นางสาวธันยพร มีระหาญ ร.บ.10
11 6441801114 นางสาวธิดารัตน์ ทุ่งฤทธิ์ ร.บ.10
12 6441801115 นางสาวนันทาทิพย์ สัตยานุชิต ร.บ.10
13 6441801116 นางสาวบุษกร พันธ์มณี ร.บ.10
14 6441801117 นางสาวปภาวรินท์ หมื่นฤทธิ์ ร.บ.10
15 6441801118 นางสาวปัญชรส คุ้มศิลป์ ร.บ.10
16 6441801119 นางสาวปุณยาพร ทองพา ร.บ.10
17 6441801120 นางสาวพรรณวดี อรรถพรโสภิต ร.บ.10
18 6441801121 นางสาวพิติญา รวมคุณ ร.บ.10
19 6441801123 นางสาวภัทราพร รักษาทรัพย์ ร.บ.10
20 6441801125 นางสาวเมทินี เตียนจันทึก ร.บ.10
21 6441801127 นางสาวรัตนาภรณ์ สาจันทึก ร.บ.10
22 6441801128 นางสาวลัดดาพร ทับน้อย ร.บ.10
23 6441801130 นางสาวศศิกานต์ เงาไพร ร.บ.10
24 6441801131 นางสาวสาวิตรี พิศุทธิสุวรรณ ร.บ.10
25 6441801133 นางสาวสุดารัตน์ ทิมสถิตย์จันทึก ร.บ.10
26 6441801134 นางสาวสุนิดา จ้ำนอก ร.บ.10
27 6441801135 นางสาวเสาวภา เอื้อสันเทียะ ร.บ.10
28 6441801136 นางสาวอมรรัตน์ คลังใหญ่ ร.บ.10
29 6441801137 นางสาวอาจารี ทึมหนองปลิง ร.บ.10
30 6441801138 นายจิรวัฒน์ จงกลาง ร.บ.10
31 6441801139 นายไชยพศ ดวงจิตร ร.บ.10
32 6441801141 นายณัฐพงษ์ แก้วทัพไทย ร.บ.10
33 6441801142 นายทินภัทร แสนโคตร ร.บ.10
34 6441801143 นายธีรพัต พงษ์ใหม่ ร.บ.10
35 6441801144 นายบุรเศรษฐ์ อ้วนโพธิ์กลาง ร.บ.10
36 6441801147 นายวชิรวิทย์ กันขุนทด ร.บ.10
37 6441801148 นายวรัตถ์ บุตรปรีชา ร.บ.10
38 6441801149 นายศตวรรษ ภัคดีคำรงค์รัตน์ ร.บ.10
39 6441801150 นายศิรวุฒิ สินนอก ร.บ.10
40 6441801151 นายสฤษฎ์ภพ ศรีโพธิ์ ร.บ.10
41 6441801153 นายเอื้ออังกูร สมหมาย ร.บ.10
42 6441801201 นางสาวกมลพรรณ จีนนอก ร.บ.10
43 6441801202 นางสาวกฤติยารัตน์ พลพิลา ร.บ.10
44 6441801203 นางสาวกัญธิมา มหามนต์ ร.บ.10
45 6441801204 นางสาวกุลจิรา แจกกลาง ร.บ.10
46 6441801205 นางสาวขวัญเรือน เชื้อวงศ์ ร.บ.10
47 6441801207 นางสาวฉันทิกา ด่างแก้ว ร.บ.10
48 6441801208 นางสาวชลธิชา กิ่งนอก ร.บ.10
49 6441801210 นางสาวณัฐกานต์ ไชยณรงค์ ร.บ.10
50 6441801211 นางสาวณัฐสุรางค์ พละพัฒนางกูร ร.บ.10
51 6441801212 นางสาวธนพร ครัวนอก ร.บ.10
52 6441801213 นางสาวธันยมัย ทับไธสง ร.บ.10
53 6441801214 นางสาวนภาพร เพื่อนเกาะ ร.บ.10
54 6441801215 นางสาวนาฏศิลป์ ระย้ายาว ร.บ.10
55 6441801216 นางสาวปณิตา เผยกลาง ร.บ.10
56 6441801217 นางสาวปริชญา ศรีภิรมย์ ร.บ.10
57 6441801218 นางสาวปารวี เผ่าบ้านฝาง ร.บ.10
58 6441801219 นางสาวพรชิตา ภาสนิท ร.บ.10
59 6441801220 นางสาวพิชชาอร วงศ์ศาธัมมา ร.บ.10
60 6441801221 นางสาวไพรินทร์ พุทรา ร.บ.10
61 6441801222 นางสาวภัคจิรา จันทร์ห้างหว้า ร.บ.10
62 6441801223 นางสาวภาณิดา วงษ์บ้านดู่ ร.บ.10
63 6441801224 นางสาวมัณฑิตา อัตฤทธิ์ ร.บ.10
64 6441801225 นางสาวเย็นฤดี นิยะนุช ร.บ.10
65 6441801226 นางสาวรัตนากร พุทไธสง ร.บ.10
66 6441801227 นางสาวรุ่งนภา โชติทองหลาง ร.บ.10
67 6441801228 นางสาววรรณวิสา เกตจันทึก ร.บ.10
68 6441801229 นางสาววลิษา ธงฉิมพลี ร.บ.10
69 6441801230 นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพชร ร.บ.10
70 6441801232 นางสาวสุชาดา ฉัตรรัศมีกุล ร.บ.10
71 6441801233 นางสาวสุธาทิพย์ ภิรมย์ขวัญ ร.บ.10
72 6441801234 นางสาวสุพรรษา ดิษฐขุนทด ร.บ.10
73 6441801235 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์สูงเนิน ร.บ.10
74 6441801238 นายชัยวัฒน์ ดิลกชาติ ร.บ.10
75 6441801239 นายไชยฤทธิ์ แฟงชัยภูมิ ร.บ.10
76 6441801240 นายณัฐกิตติ์ ยศคำลือ ร.บ.10
77 6441801241 นายณัฐภัทร แจ่มใส ร.บ.10
78 6441801242 นายทิวัตถ์ สวนเพชร ร.บ.10
79 6441801244 นายปรเมศวร์ คุ้มกุดขมิ้น ร.บ.10
80 6441801245 นายภัทรพล ครองตน ร.บ.72
81 6441801246 นายภูวิวรรธน์ ดาวจันอัดธีเดช ร.บ.10
82 6441801248 นายวัชระพงษ์ อุตมะยาน ร.บ.10
83 6441801249 นายศักดิ์ดา ปรีชากิจ ร.บ.10
84 6441801250 นายศิรศักดิ์ โพธิ์พันธ์ ร.บ.10
85 6441801251 นายสินชัย ดงสันเทียะ ร.บ.10
86 6441801252 นายสุภชาติ ศรีจำปา ร.บ.10
87 6441801308 นางสาวชลิตา ประสิทธิ์ ร.บ.10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88 6441401101 นางสาวกรรณิการ์ แก้วรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
89 6441401104 นางสาวจันทนิภา สมงาม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
90 6441401106 นางสาวชลธิชา ไชยโคตร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
91 6441401107 นางสาวนริศรา เนื่องนรินทร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
92 6441401108 นางสาวนิชชาวัลย์ ห้อยไธสง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
93 6441401111 นางสาวมณีมณฑ์ สายแก้วราช วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
94 6441401112 นางสาวมัลลิกา พาชอบ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
95 6441401113 นางสาววรรณวิสา หารินไสล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
96 6441401114 นางสาวศศิกานต์ คุ้มกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
97 6441401115 นางสาวศุภัตตรา บุญประเสริฐ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
98 6441401116 นางสาวสุกัญญา วีปะสูงเนิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
99 6441401118 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
100 6441401119 นางสาวอาภาพร เป้าสอน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123