รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801301 นางสาวกรณิศ แดงจะโปะ ร.บ.10
2 6441801302 นางสาวกวิณา ลาดกระโทก ร.บ.10
3 6441801304 นางสาวเกษศิริ โทนะพันธ์ ร.บ.10
4 6441801305 นางสาวจอมใจ หอมวิเศษ ร.บ.10
5 6441801310 นางสาวณัฐชากรณ์ สุวรรณ ร.บ.10
6 6441801311 นางสาวณิชา กับไชย ร.บ.10
7 6441801312 นางสาวธัญธิญา สุดสายเนตร ร.บ.10
8 6441801313 นางสาวธิดาฉัตร น้อยคร ร.บ.10
9 6441801314 นางสาวนริศรา ปะทักขินัง ร.บ.10
10 6441801315 นางสาวบาเรียน สุขสวัสดิ์ ร.บ.10
11 6441801316 นางสาวปภัสรา สีน้ำอ้อม ร.บ.10
12 6441801318 นางสาวปารีรัตน์ ทองจันทร์ ร.บ.10
13 6441801320 นางสาวพิชญา ดุงโคกกรวด ร.บ.10
14 6441801321 นางสาวไพลิน ภักดีพุดซา ร.บ.10
15 6441801322 นางสาวภัทรานุช ทบสนธิ์ ร.บ.10
16 6441801323 นางสาวมณีวรรณ จันทรพรม ร.บ.10
17 6441801324 นางสาวมัลลิกา ประยูรคำ ร.บ.10
18 6441801325 นางสาวเยาวรัตน์ แสนรัมย์ ร.บ.10
19 6441801327 นางสาวรุ่งมณี เชิดชู ร.บ.10
20 6441801329 นางสาววิยะดา พาขุนทด ร.บ.10
21 6441801330 นางสาวศุภลักษณ์ กองพรหมราช ร.บ.10
22 6441801331 นางสาวสุจิตรา อมรศิริการกุล ร.บ.10
23 6441801332 นางสาวสุดารัตน์ ตากิ่มนอก ร.บ.10
24 6441801333 นางสาวสุธิมา ภู่นาค ร.บ.10
25 6441801334 นางสาวสุวิมล ศรีละมัย ร.บ.10
26 6441801335 นางสาวเสาวลักษณ์ ลาดเข่ง ร.บ.10
27 6441801336 นางสาวอรอนงค์ ชำนาญ ร.บ.10
28 6441801337 นายการจกิจ แก้วเก่ง ร.บ.10
29 6441801340 นายณัฐชัย ทูขุนทด ร.บ.10
30 6441801341 นายณัฐวุฒิ กิจการ ร.บ.10
31 6441801343 นายนันทภพ คงสิงห์ ร.บ.10
32 6441801346 นายยศธศักดิ์ ดีบ้านโสก ร.บ.10
33 6441801348 นายวัชรินทร์ อาจสูงเนิน ร.บ.10
34 6441801349 นายศักริณภ์ ศรีหามาตย์ ร.บ.10
35 6441801350 นายศุภกร ทนปรางค์ ร.บ.10
36 6441801352 นายอลงกต บูรณะ ร.บ.10
37 6441801353 นางสาวรุ่งทิวา ปลั่งกลาง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
38 6240606328 นายพงศธร ฟักหวาน นิเทศศาสตร์10
39 6460701103 นางสาวกัญญ์วรา บัญชาพิทักษ์ การจัดการ10
40 6460701104 นางสาวกัญญารัตน์ คำเลิศ การจัดการ10
41 6460701105 นางสาวกิติยา อินทร์เสนา การจัดการ10
42 6460701106 นางสาวเกตุแก้ว แก้วมูลมุข การจัดการ10
43 6460701108 นางสาวจารุพิชญา สารีมน การจัดการ10
44 6460701109 นางสาวจิราภา มณีแสง การจัดการ10
45 6460701110 นางสาวชนาภา กลิ่นจันทร์ การจัดการ10
46 6460701111 นางสาวชนิภา วงศ์ลิมสมุทร การจัดการ10
47 6460701112 นางสาวชลิดาพร ธรรมประสิทธิ์ การจัดการ10
48 6460701113 นางสาวณัชชา ชูชาติ การจัดการ10
49 6460701114 นางสาวณัฐฐา ฝ่อกระโทก การจัดการ10
50 6460701115 นางสาวดลญา ศิริสูงเนิน การจัดการ10
51 6460701116 นางสาวทรรศนีย์ เมฆกลาง การจัดการ10
52 6460701117 นางสาวทัศนีย์ โสมศุภผล การจัดการ10
53 6460701118 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาลา การจัดการ10
54 6460701120 นางสาวนิภาวัลย์ สุทธิสน การจัดการ10
55 6460701124 นางสาวประภานิช บุญประดิษฐ์ การจัดการ10
56 6460701125 นางสาวปรียาภรณ์ เซียงหนู การจัดการ10
57 6460701126 นางสาวปิยะธิดา พัจนา การจัดการ10
58 6460701127 นางสาวพิมพ์ประพันธ์ ปลอดโคกสูง การจัดการ10
59 6460701129 นางสาวมุจลิน ชูสระน้อย การจัดการ10
60 6460701130 นางสาวรุ่งนะภา เกตุใหม่ การจัดการ10
61 6460701131 นางสาววนาลี เชื่อมกระโทก การจัดการ10
62 6460701132 นางสาววรรณพร กิสันเทียะ การจัดการ10
63 6460701133 นางสาวสุธิดา คานนิม การจัดการ10
64 6460701134 นางสาวสุนิสา มีด้วง การจัดการ10
65 6460701135 นางสาวสุพรรณี อรุณศักดิ์ การจัดการ10
66 6460701136 นางสาวสุวัลย์วณี จงจิตร์กลาง การจัดการ10
67 6460701137 นางสาวสุวิมล อุ่นบุญ การจัดการ10
68 6460701139 นายกมล จันสด การจัดการ10
69 6460701141 นายพันธนันท์ ปราบโจร การจัดการ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
70 6481501103 นางสาวชยุดา สังฆมะณี สถาปัตยกรรม10
71 6481501104 นางสาวเบญญทิพย์ ค้าทอง สถาปัตยกรรม10
72 6481501105 นางสาวปริยฉัตร เพียรการ สถาปัตยกรรม10
73 6481501107 นางสาวยุภาวดี ชูจัตุรัส สถาปัตยกรรม10
74 6481501108 นางสาววรนุช อดุลย์รัมย์ สถาปัตยกรรม10
75 6481501117 นายภูมินทร์ สอาด สถาปัตยกรรม10
76 6481501118 นายยุทธศาสตร์ ดวงสี สถาปัตยกรรม10
77 6481501121 นายสหรัฐ ช่วยนา สถาปัตยกรรม10
78 6481501122 นายสุขสันต์ รสจันทร์ สถาปัตยกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
79 6440216104 นางสาวกัญญารัตน์ หล่าจันทึก อาชีวอนามัย10
80 6440216105 นางสาวจันทิมา สุดกระโทก อาชีวอนามัย10
81 6440216106 นางสาวจารุวรรณ จีนจิ้งหรีด อาชีวอนามัย10
82 6440216107 นางสาวจิรภา รถไฟรี อาชีวอนามัย10
83 6440216108 นางสาวจุฑารัตน์ สิมมา อาชีวอนามัย10
84 6440216109 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิทักษ์นอก อาชีวอนามัย10
85 6440216111 นางสาวณัฏฐา เชียงน้อย อาชีวอนามัย10
86 6440216113 นางสาวณัฐธิดา ประพายพิษ อาชีวอนามัย10
87 6440216114 นางสาวณัฐพร สีดาเดช อาชีวอนามัย10
88 6440216115 นางสาวณัฐมณ หมีคุ้ม อาชีวอนามัย10
89 6440216117 นางสาวธารารัตน์ จันทร์ภิรมย์ อาชีวอนามัย10
90 6440216118 นางสาวน้ำผึ้ง คำทา อาชีวอนามัย10
91 6440216119 นางสาวบัวชมภู ดวงแก้ว อาชีวอนามัย10
92 6440216121 นางสาวเบญญทิพย์ เปลี่ยนไธสง อาชีวอนามัย10
93 6440216122 นางสาวพรธิรา โสวรรณะ อาชีวอนามัย10
94 6440216123 นางสาวพันธิตร การรัมย์ อาชีวอนามัย10
95 6440216124 นางสาวพิมพ์รำไพ เฉื่อยสูงเนิน อาชีวอนามัย10
96 6440216125 นางสาวมณีรัตน์ แป้นประโคน อาชีวอนามัย10
97 6440216126 นางสาวรวีวรรณ ประจิระฆัง อาชีวอนามัย10
98 6440216127 นางสาวรัตนาภรณ์ ประวรรณโก อาชีวอนามัย10
99 6440216128 นางสาวศศิภรณ์ ซองกิ่ง อาชีวอนามัย10
100 6440216129 นางสาวศิริพร การปลูก อาชีวอนามัย10
101 6440216131 นางสาวศิริวรรณ แซ่ไหล อาชีวอนามัย10
102 6440216132 นางสาวโศจิรัตน์ อาตมา อาชีวอนามัย10
103 6440216133 นางสาวสิริยากร สาฆ้อง อาชีวอนามัย10
104 6440216134 นางสาวสิริรักษ์ การปลูก อาชีวอนามัย10
105 6440216135 นางสาวสุชาดา โพธิ์กำเนิด อาชีวอนามัย10
106 6440216137 นางสาวสุพัตรา แสวงศรี อาชีวอนามัย10
107 6440216138 นางสาวสุมินตรา บู่ทอง อาชีวอนามัย10
108 6440216139 นางสาวอริสา ราชสุวรรณ อาชีวอนามัย10
109 6440216141 นายกานต์ดนัย ปาระบับ อาชีวอนามัย10
110 6440216142 นายกิติศักดิ์ งามกลาง อาชีวอนามัย10
111 6440216143 นายชินวัตร องอาจ อาชีวอนามัย10
112 6440216145 นายบูรพา จุ้ยทองหลาง อาชีวอนามัย10
113 6440216147 นายพงษ์ศธร จงรวมกลาง อาชีวอนามัย10
114 6440216149 นายอภิรักษ์ คำด้วง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123