รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440704101 นางสาวกมลวรรณ เดชพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6440704102 นางสาวกัญวรา ศิริคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6440704103 นางสาวณิชมน รอดนิยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6440704104 นางสาวตวงรัตน์ แก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6440704105 นางสาวบัญฑิตรา มูลอุดม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6440704106 นางสาวปณิตา การบรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6440704107 นางสาวพรชิตา พรหมสุขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6440704109 นางสาวฟ้าพราว คุณานนท์วรกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6440704110 นางสาววิชญา ชอบนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6440704111 นางสาวสิริวัฒนา กระสันกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6440704112 นางสาวอพิชญา แก้วรัตนศรีโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6440704113 นายกฤตภาส เสนียะกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6440704115 นายณัฐชัย สติใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6440704117 นายธีรพงษ์ แพงศรีแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6440704121 นายมานน สืบจะบก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6440704123 นายสหชัย ส่งอุทัยกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6440704201 นางสาวกรกาญจน์ ถนอมสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6440704202 นางสาวกัลยา วังกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6440704203 นางสาวณิชาภา โมบขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6440704204 นางสาวนารีรัตน์ ศิริงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6440704206 นางสาวพชรพรรณ วิชิตโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6440704207 นางสาวพรทิพา เมืองปรางค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6440704208 นางสาวพิมพร หมายชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6440704209 นางสาววนิดา สุขวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6440704210 นางสาวศศิกานต์ วนสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6440704211 นางสาวสุพรรษา เพ็งมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6440704212 นางสาวอภิญญา ภูนาโคก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
28 6440704213 นายจิรภัทร อ่อนน้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6440704214 นายณัฐชนน เกตุชาญสิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6440704215 นายดังดล พงศ์วัฒนโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6440704216 นายธนวัฒน์ นานอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6440704218 นายเนวิน ทองนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6440704219 นายพินิจนันต์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6440704221 นายรักเกียรติ ปาจี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6440704223 นายสุรเดช คงวิริยะประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6441001102 นางสาวกุลณัฐ นาชัยโชติ นิเทศศาสตร์10
37 6441001104 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก่นมา นิเทศศาสตร์72
38 6441001105 นางสาวจิรฐา หวังเสริมกลาง นิเทศศาสตร์10
39 6441001110 นางสาวปภาดา สง่ากลาง นิเทศศาสตร์10
40 6441001111 นางสาวปริยาภัทร ชุ่มชัย นิเทศศาสตร์10
41 6441001112 นางสาวพรชิตรา แสงศรีลา นิเทศศาสตร์10
42 6441001113 นางสาวพลอยไพลิน โสภาบุตร นิเทศศาสตร์10
43 6441001114 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีมังคละ นิเทศศาสตร์10
44 6441001115 นางสาวภัคจิรา ศรีภู นิเทศศาสตร์10
45 6441001116 นางสาววนิดา แก้วพรม นิเทศศาสตร์10
46 6441001117 นางสาวสโรชา พาจันทึก นิเทศศาสตร์10
47 6441001119 นางสาวสุดารัตน์ ไพศาล นิเทศศาสตร์10
48 6441001120 นางสาวสุพรรณษา เหนี่ยวบุบผา นิเทศศาสตร์10
49 6441001121 นางสาวสุพรรษา แก้วดอนรี นิเทศศาสตร์10
50 6441001122 นางสาวสุภธิดา รุ่งพิรุณ นิเทศศาสตร์10
51 6441001125 นางสาวอัญธิดา อวบสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
52 6441001127 นายชลกร มะเริงสิทธิ์ นิเทศศาสตร์10
53 6441001128 นายชาครีย์ เหยียดรัมย์ นิเทศศาสตร์10
54 6441001130 นายทัสมา จุลกะเศียน นิเทศศาสตร์10
55 6441001132 นายธีรภัทร์ สายเพชรแสง นิเทศศาสตร์10
56 6441001135 นายพงศธร หน่ายโคกสูง  นิเทศศาสตร์10
57 6441001136 นายพัชรพล เขมะโร นิเทศศาสตร์10
58 6441001137 นายพีรพล เปรี่ยมสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
59 6441001138 นายภูมิเพชร ปีจัตุรัส นิเทศศาสตร์10
60 6441001139 นายรัชชานนท์ อินทร์นอก นิเทศศาสตร์10
61 6441001141 นายสุรวิทญ์ น้อมมนัส นิเทศศาสตร์10
62 6441001143 นายอัครภัทร เดชพงษ์โสภณ นิเทศศาสตร์10
63 6441001203 นางสาวกฤตยา พรมพิมพ์ นิเทศศาสตร์10
64 6441001204 นางสาวจุฑามาศ แก้วชาติ นิเทศศาสตร์10
65 6441001205 นางสาวณัฎฐณิชา เหล่าชุมพล นิเทศศาสตร์10
66 6441001206 นางสาวณัฐฐา แสงสุวรรณ นิเทศศาสตร์10
67 6441001207 นางสาวธนัชพร เก่งนา นิเทศศาสตร์72
68 6441001209 นางสาวธิดารัตน์ ประวะเข นิเทศศาสตร์10
69 6441001210 นางสาวบวรลักษณ์ หลักคำ นิเทศศาสตร์10
70 6441001211 นางสาวปานสิน เทียนโต นิเทศศาสตร์10
71 6441001212 นางสาวพิมลพรรณ ผิวผ่อง นิเทศศาสตร์10
72 6441001213 นางสาวศรินทิพย์ จันทร์ศิริสุข นิเทศศาสตร์10
73 6441001214 นางสาวสโรชา พระเสมา นิเทศศาสตร์10
74 6441001217 นางสาวสุนารี ประดา นิเทศศาสตร์10
75 6441001219 นางสาวอาริอาดนิ พาพาดูดีส นิเทศศาสตร์10
76 6441001222 นายจิเมธ เชื่อมมะรัง นิเทศศาสตร์10
77 6441001225 นายณัฐชนน ศูนย์สูงเนิน นิเทศศาสตร์10
78 6441001227 นายณัฐภูมิ มอญจัตุรัส นิเทศศาสตร์10
79 6441001229 นายทศพนธ์ แสนปรางค์นอก นิเทศศาสตร์10
80 6441001231 นายธนพร แซ่เหล็ก นิเทศศาสตร์10
81 6441001232 นายนิธิพล ธงไชย นิเทศศาสตร์10
82 6441001233 นายปัณณวิชญ์ สังฆมณี นิเทศศาสตร์10
83 6441001235 นายพีรพัฒน์ สุดจะบก นิเทศศาสตร์10
84 6441001238 นายภูมิรัตน์ เศษดา นิเทศศาสตร์10
85 6441001240 นายวัชรพล ภาอุภัย นิเทศศาสตร์10
86 6441001241 นายศุภวิชญ์ จอมเกาะ นิเทศศาสตร์72
87 6441001242 นายสรวิชญ์ ลีระสันทัดกุล นิเทศศาสตร์10
88 6441001243 นายสิรวิชญ์ สินมะเริง นิเทศศาสตร์10
89 6460310101 นางสาวกมลชนก บุญแย้ม การโรงแรม10
90 6460310102 นางสาวคัทลียา ศรีพลกรัง การโรงแรม10
91 6460310103 นางสาวชนิดา อ๊อดเอก การโรงแรม10
92 6460310104 นางสาวฏิญาพร พ่วงชาวนา การโรงแรม10
93 6460310105 นางสาวนรากร เขียวอ่อน การโรงแรม10
94 6460310106 นางสาวปวีณา เพ็ชรหมื่นไวย การโรงแรม10
95 6460310107 นางสาววัลลภา กมลเพ็ชร การโรงแรม10
96 6460310108 นางสาววิภาวดี ตะวะนะ การโรงแรม10
97 6460310109 นางสาววิไลพร พันธะ การโรงแรม10
98 6460310110 นางสาวสิริญญา เคล้าเคลีย การโรงแรม10
99 6460310111 นายกฤตนนท์ แถบวิลัย การโรงแรม10
100 6460704103 นางสาวพรธิตา หงษาแก้ว คอมธุรกิจ10
101 6460704104 นางสาวพีชานิกา แสดใหม่ คอมธุรกิจ10
102 6460704105 นางสาวเมธาวี ขวาคำ คอมธุรกิจ10
103 6460704106 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริประภา แก้วเมืองน้อย คอมธุรกิจ10
104 6460704107 นางสาวอรอนงค์ ปราบนอก คอมธุรกิจ10
105 6460704108 นายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ์สูงเนิน คอมธุรกิจ10
106 6460704109 นายณรงค์ฤทธิ์ พิพิธกุล คอมธุรกิจ10
107 6460704111 นายปฏิพาน กระต่ายทอง คอมธุรกิจ10
108 6460704112 นายปฏิภาณ ท้าวสูงเนิน คอมธุรกิจ10
109 6460704114 นายสุขวงศ์ นาคกะสัง คอมธุรกิจ10
110 6460704115 นายสุรศักดิ์ วงศ์ก้อนทอง คอมธุรกิจ10
111 6460704116 นายอรรถพล เพ็ชรเจริญ คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123