รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440701101 นางสาวกนกวรรณ มาสเหียน การจัดการ10
2 6440701103 นางสาวเกวลิน หาญจันทร์ การจัดการ10
3 6440701104 นางสาวจรรยาพร พรมเกษา การจัดการ10
4 6440701105 นางสาวจิรัฐิติกาล จันทร์นอก การจัดการ10
5 6440701106 นางสาวชนิสรา สินธุบัว การจัดการ10
6 6440701107 นางสาวญาณิดา ศรียงค์ การจัดการ10
7 6440701108 นางสาวณัฐธิกา ใจเอื้อ การจัดการ10
8 6440701109 นางสาวธิดารัตน์ ประเสริฐพงษ์ การจัดการ10
9 6440701110 นางสาวนวพร เลียบกระโทก การจัดการ10
10 6440701113 นางสาวบุษบา ชีพอุบัติ การจัดการ10
11 6440701114 นางสาวปัณฑิตา เคล้าพิมาย การจัดการ10
12 6440701115 นางสาวปิยธิดา กลางนอก การจัดการ10
13 6440701116 นางสาวพัชราพร บุญเครือบ การจัดการ10
14 6440701117 นางสาวพิมผกามาศ วิทยา การจัดการ10
15 6440701118 นางสาวมยุรฉัตร ชุดทะเล การจัดการ10
16 6440701119 นางสาวรุ่งทิวา ควรขุนทด การจัดการ10
17 6440701121 นางสาววารุณี เตยไธสง การจัดการ10
18 6440701123 นางสาวศลิษา โพธิ์ณรงค์ การจัดการ10
19 6440701124 นางสาวศิริพร เทพปาน การจัดการ10
20 6440701125 นางสาวสโรชา กองทองนอก การจัดการ10
21 6440701126 นางสาวสุธิดา สุขดำ การจัดการ10
22 6440701127 นางสาวเสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง การจัดการ10
23 6440701128 นางสาวอภิญญา จอดนอก การจัดการ10
24 6440701129 นางสาวอริสยา ฮะสูงเนิน การจัดการ10
25 6440701131 นายกษิดินทร์ แป้นปลื้ม การจัดการ10
26 6440701132 นายจักรวาล เรืองลือชา การจัดการ10
27 6440701133 นายชรินทร์ สมกวน การจัดการ10
28 6440701134 นายชานนท์ อินจันทึก การจัดการ10
29 6440701135 นายณพฤกษ์ สายภักดี การจัดการ10
30 6440701136 นายณัฐดนัย สีสุพรรณ การจัดการ10
31 6440701137 นายธนภัทร์ พะธะนะ การจัดการ10
32 6440701139 นายพิชิตชัย ใยเทศ การจัดการ10
33 6440701140 นายอาทิตย์ กล่าวพิมาย การจัดการ10
34 6440701201 นางสาวกรณิษาภา ธงสันเทียะ การจัดการ10
35 6440701203 นางสาวขนิษฐา กิจรัตน์ การจัดการ10
36 6440701204 นางสาวจันจิรา ยะกะ การจัดการ10
37 6440701205 นางสาวจุไรรัตน์ ซ้อนกระโทก การจัดการ10
38 6440701206 นางสาวชลธิชา เนื่องทองหลาง การจัดการ10
39 6440701207 นางสาวญาดา จ่ารักษ์ การจัดการ10
40 6440701208 นางสาวธัญพิชชา รัตนกาฬ การจัดการ10
41 6440701209 นางสาวนงนภัส สุระรีรักษ์ การจัดการ10
42 6440701210 นางสาวนัชชา กองทองนอก การจัดการ10
43 6440701211 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ การจัดการ10
44 6440701212 นางสาวน้ำหนึ่ง ขอใหญ่กลาง การจัดการ10
45 6440701213 นางสาวปริตา มุ่งเขื่องกลาง การจัดการ10
46 6440701215 นางสาวปิยาภัทร สุขขัง การจัดการ10
47 6440701216 นางสาวพัชรี วิวรรณ์รัมย์ การจัดการ10
48 6440701218 นางสาวมลทิรา เมยกลาง การจัดการ10
49 6440701219 นางสาวรุ่งฟ้า เจริญรัตน์ การจัดการ10
50 6440701220 นางสาวลัดดาวรรณ วังคีรี การจัดการ10
51 6440701222 นางสาวแววณิภา นบสูงเนิน การจัดการ10
52 6440701223 นางสาวศศินา บินขุนทด การจัดการ10
53 6440701225 นางสาวสโรชิน แสงนาค การจัดการ10
54 6440701226 นางสาวสุธิตา สิงขรอาจ การจัดการ10
55 6440701227 นางสาวอนิฌา กรดสูงเนิน การจัดการ10
56 6440701228 นางสาวอภิสรา คานกลาง การจัดการ10
57 6440701230 นายกรุณา ประกอบผล การจัดการ10
58 6440701231 นายเกียรติศักดิ์ อุดแก้ว การจัดการ10
59 6440701232 นายจิรภัทร อ่ำต่ำงาม การจัดการ10
60 6440701233 นายชัยวัฒน์ นินโท การจัดการ10
61 6440701234 นายไชยวัฒน์ เบียดนอก การจัดการ10
62 6440701235 นายณภัทร กระธงกลาง การจัดการ10
63 6440701237 นายธนภูมิ วิชญะกุล การจัดการ10
64 6440701238 นายนัฐพงษ์ จึงวัฒนศิริกุล การจัดการ10
65 6440701239 นายพีรพัฒน์ ภัคสุรีย์รัช การจัดการ10
66 6440701240 นายชุมพล เกตุแก้ว การจัดการ10
67 6440701301 นางสาวกรวิกา มีมานะ การจัดการ10
68 6440701302 นางสาวกุลนาถ พันไธสง การจัดการ10
69 6440701303 นางสาวข้าวทิพย์ รัตนวิจิตร การจัดการ10
70 6440701305 นางสาวชนานันท์ พันไธสงค์ การจัดการ10
71 6440701306 นางสาวชุลีกร บรรดาศักดิ์ การจัดการ10
72 6440701308 นางสาวธิดาพร ชิดโคกสูง การจัดการ10
73 6440701309 นางสาวนฤมล ชวนกลาง การจัดการ10
74 6440701312 นางสาวบุญสิตา เชยปั่นกลาง การจัดการ10
75 6440701313 นางสาวปวริศา คงสุวรรณ การจัดการ10
76 6440701314 นางสาวปาลิดา เทียมมูล การจัดการ10
77 6440701315 นางสาวพรไพลิน มูลติปฐม การจัดการ10
78 6440701317 นางสาวพิยะดา รักกระโทก การจัดการ10
79 6440701318 นางสาวรัชดาพร ขอช่วยกลาง การจัดการ10
80 6440701319 นางสาวรุ่งรัตน์ หิบขุนทด การจัดการ10
81 6440701320 นางสาววราพร นิรัตนะไพร การจัดการ10
82 6440701323 นางสาวศิริจรรณ์ญา สังคด การจัดการ10
83 6440701324 นางสาวสมฤดี กิติสกนธ์ การจัดการ10
84 6440701325 นางสาวสุชาวดี แลสันเทียะ การจัดการ10
85 6440701327 นางสาวอภิชญา นิลเกษม การจัดการ10
86 6440701328 นางสาวอรปรียา ต่อประเสริฐ การจัดการ10
87 6440701329 นางสาวอัญชัน บุญทมาท การจัดการ10
88 6440701330 นายกวิน ชื่นบัวทอง การจัดการ10
89 6440701332 นายเจษฎา ผาดไธสง การจัดการ10
90 6440701333 นายชานนท์ ปะวะสี การจัดการ10
91 6440701334 นายฐิติพงศ์ บั้งทอง การจัดการ10
92 6440701336 นายธนพล รอดวินิจ การจัดการ10
93 6440701337 นายธนวัฒน์ อัมรินทร์รัตน์ การจัดการ10
94 6440701338 นายพงศ์พัฒน์ เพ็ชรเกื้อ การจัดการ10
95 6440701339 นายภูวดล สุดกระโทก การจัดการ10
96 6440706102 นางสาวกรกนก เสียงดัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
97 6440706103 นางสาวกัญญาณัฐ อึงพุดซา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
98 6440706105 นางสาวณัฐวดี จันทรภาส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
99 6440706106 นางสาวณัทภัค แสนวงษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
100 6440706108 นางสาวทัตพิชา บุญพลี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
101 6440706109 นางสาวธีมาพร กุยเทพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
102 6440706110 นางสาวพรชิตา ป้อมสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
103 6440706111 นางสาวเมธาวี เทียมชนะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
104 6440706112 นางสาววรรณิภา ฆ้องนอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
105 6440706113 นางสาวรวีวรรณ ศรีดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
106 6440706115 นางสาวสุทธิดา ชินขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
107 6440706116 นางสาวสุธิมา อมรสถิตย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
108 6440706117 นางสาวอนันทิตา ทองประเสริฐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
109 6440706118 นางสาวอังศนา ฤาหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
110 6440706119 นายกฤษฎา เสือพันธุ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
111 6440706120 นายเกษม ความสวัสดิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
112 6440706123 นายศักรินทร์ สถาปนรัตน์กุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
113 6440706124 นายปุญญพัฒน์ นิราช การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
114 6440707101 นางสาวกัญญาณี ประเสริฐดี การเงิน10
115 6440707102 นางสาวเกตน์สิรี ตัวสระเกษ การเงิน10
116 6440707103 นางสาวขนิษฐา กฤษณะสุวรรณ การเงิน10
117 6440707104 นางสาวชัชฎาภรณ์ พันธุ์บัว การเงิน10
118 6440707105 นางสาวธิดารัตน์ เกตุลาพร การเงิน10
119 6440707106 นางสาวบุญสิตา ปัญโญ การเงิน10
120 6440707108 นางสาวพงษ์ศิณีย์ ขันมณีชานน การเงิน10
121 6440707109 นางสาวพิชญาภา มาลำโกน การเงิน10
122 6440707110 นางสาวยุพิน แพ่งจันทึก การเงิน72
123 6440707111 นางสาววรรณิภา ดินขุนทด การเงิน10
124 6440707112 นางสาววารีนิธิ เหมเงิน การเงิน10
125 6440707113 นางสาวสุกัญญา ปทุมมาจิระนันท์ การเงิน10
126 6440707115 นางสาวอรทัย เป้าพงษ์ การเงิน10
127 6440707116 นางสาวอริษา ทองอินทร์ การเงิน10
128 6440707117 นางสาวอาทิตยา ประดับวงษ์ การเงิน10
129 6440707120 นายชนัญชิดา พงษ์สระพัง การเงิน10
130 6441901101 นางสาวภคกฤษฏิ์ ไชยเชษฐ์ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
131 6441901102 นายสุเมธัส ก้อนศิลา ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
132 6441901103 นายอภิเชษฐ์ ตรีภพ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123