รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440702101 นางสาวกนกวรรณ รุ่งโรจน์ โลจิสติกส์10
2 6440702102 นางสาวกานต์สุดา คำเชื้อต้น โลจิสติกส์10
3 6440702103 นางสาวกุลิสรา วิเชียรดี โลจิสติกส์10
4 6440702104 นางสาวจันทร์เต็มดวง จันทร์เอี่ยม โลจิสติกส์10
5 6440702105 นางสาวจารุวรรณ ดวงมะณี โลจิสติกส์10
6 6440702106 นางสาวจิดาภา ยอดจังหรีด โลจิสติกส์10
7 6440702107 นางสาวจิราพรรณ ปิ่นสุวรรณ โลจิสติกส์10
8 6440702108 นางสาวจิราภา เลิศขุนทด โลจิสติกส์10
9 6440702109 นางสาวชนากานต์ จรอนรัมย์ โลจิสติกส์10
10 6440702110 นางสาวชนิตกานต์ มูลวงษ์ โลจิสติกส์10
11 6440702111 นางสาวชูขวัญ ทองดี โลจิสติกส์10
12 6440702113 นางสาวณัฐธิดา สังข์พระเหวก โลจิสติกส์10
13 6440702114 นางสาวดวงหทัย รวมขุนทด โลจิสติกส์10
14 6440702115 นางสาวทิพย์เกษร สุภาษร โลจิสติกส์10
15 6440702116 นางสาวธิดารัตน์ กอกกกลาง โลจิสติกส์10
16 6440702117 นางสาวนลิน หวังท่ากลาง โลจิสติกส์10
17 6440702118 นางสาวนิตินันท์ ชินกลาง โลจิสติกส์10
18 6440702119 นางสาวประภาพร ก่อนกระโทก โลจิสติกส์10
19 6440702121 นางสาวปาริฉัตร เพชรก้อน โลจิสติกส์10
20 6440702123 นางสาวพลอยไพลิน ไพร่เวหา โลจิสติกส์10
21 6440702124 นางสาวเพชรรัตน์ ลายไผ่ โลจิสติกส์10
22 6440702125 นางสาวภัทรปภา พันแสน โลจิสติกส์10
23 6440702127 นางสาวมัทนพร จัดนอก โลจิสติกส์10
24 6440702128 นางสาวเมวิกา คีรีกลาง โลจิสติกส์10
25 6440702130 นางสาววีริญาธร ตั้งสงวน โลจิสติกส์10
26 6440702131 นางสาวศิริมาส เฉยน่วม โลจิสติกส์10
27 6440702132 นางสาวศุภิสรา ปราชญ์นิวัฒน์ โลจิสติกส์10
28 6440702134 นางสาวอภิสรา จักเฮียม โลจิสติกส์10
29 6440702135 นางสาวอรปรียา กายขุนทด โลจิสติกส์10
30 6440702136 นางสาวอลิสา ชมชื่น โลจิสติกส์10
31 6440702137 นางสาวสเรยมาวส์ เฮือน โลจิสติกส์10
32 6440702138 นายคชา อาจกล้า โลจิสติกส์10
33 6440702139 นายธนกร ทั่งกล่ำ โลจิสติกส์10
34 6440702140 นายธนาวุฒิ บัวกลาง โลจิสติกส์10
35 6440702141 นายพีรพัฒน์ เอื้อจิตอารี โลจิสติกส์10
36 6440702142 นางสาวนิชาภัทร สีลาสอน โลจิสติกส์10
37 6440702201 นางสาวกัลยาณัฐ กกพิมาย โลจิสติกส์10
38 6440702202 นางสาวกิรณา คูณย่าอุปถัมภ์ โลจิสติกส์10
39 6440702203 นางสาวขจีวรรณ พันธ์บุบผา โลจิสติกส์10
40 6440702204 นางสาวจันทิดา ปิ่นทอง โลจิสติกส์10
41 6440702206 นางสาวจินต์จุฑา ติคำรัมย์ โลจิสติกส์10
42 6440702207 นางสาวจิราภรณ์ หล้ากันหา โลจิสติกส์10
43 6440702208 นางสาวชนัญญา ยันไธสง โลจิสติกส์10
44 6440702209 นางสาวชนาชล นิยมการ โลจิสติกส์10
45 6440702210 นางสาวชานิดา ฝ่ายกลาง โลจิสติกส์10
46 6440702211 นางสาวโชติกา ผลพิมาย โลจิสติกส์10
47 6440702212 นางสาวณัฐฐินันท์ แซ่กอ โลจิสติกส์10
48 6440702213 นางสาวณัฐรดา พิมบวรธัญ โลจิสติกส์10
49 6440702214 นางสาวทิชานันท์ คำจัตุรัส โลจิสติกส์10
50 6440702215 นางสาวธันยพร ขันโพธิ์ โลจิสติกส์10
51 6440702216 นางสาวนริสรา ศรีทนงาม โลจิสติกส์10
52 6440702217 นางสาวนลินี ภักดีศิริวงษ์ โลจิสติกส์10
53 6440702218 นางสาวปภาวดี คงพิริยากร โลจิสติกส์10
54 6440702219 นางสาวประวีณา เพียรขุนทด โลจิสติกส์10
55 6440702220 นางสาวปอแก้ว ยกจัตุรัส โลจิสติกส์10
56 6440702221 นางสาวปิยกมล กองศรี โลจิสติกส์10
57 6440702222 นางสาวพรสุดา อุระทะเล โลจิสติกส์10
58 6440702223 นางสาวพิลดา ชูใจ โลจิสติกส์10
59 6440702224 นางสาวฟ้าใส วรรณสุข โลจิสติกส์10
60 6440702225 นางสาวภัสสร ช่างเหล็ก โลจิสติกส์10
61 6440702227 นางสาวเมทนี พรมลา โลจิสติกส์10
62 6440702228 นางสาวรุ่งนภา เชยบุปผา โลจิสติกส์10
63 6440702229 นางสาววรัญญา สุขกำปัง โลจิสติกส์10
64 6440702230 นางสาวศศิประภา พลจันทึก โลจิสติกส์10
65 6440702232 นางสาวสิริลักษณ์ แดงดอน โลจิสติกส์10
66 6440702233 นางสาวอภิสมา ฉิมปรุ โลจิสติกส์10
67 6440702235 นางสาวอรยา เยี่ยงอย่าง โลจิสติกส์10
68 6440702237 นายกฤษณพงศ์ ทิพย์นนท์ โลจิสติกส์10
69 6440702238 นายณภัทร วิริยะพันธุ์ โลจิสติกส์10
70 6440702239 นายธนวัฒน์ โภคาศรี โลจิสติกส์10
71 6440702240 นายธีรวัฒน์ ศิริภูวงษ์ โลจิสติกส์10
72 6440702241 นายศิวพล ชุ่มกลาง โลจิสติกส์10
73 6440705101 นางสาวกมลพรรณ จันทร์ไพสณ การตลาด10
74 6440705105 นางสาวฐิติพร วีระพัฒน์ การตลาด10
75 6440705106 นางสาวฑิตฐิตา ฉายครบุรี การตลาด10
76 6440705107 นางสาวณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ การตลาด10
77 6440705108 นางสาวณิชานันท์ ถิ่นโคกสูง การตลาด10
78 6440705109 นางสาวธันยมัย ธิโสภา การตลาด10
79 6440705111 นางสาวบัญฑิตา ดอกสันเทียะ การตลาด10
80 6440705113 นางสาวพิชชา แก้วคูนอก การตลาด10
81 6440705115 นางสาววิรากร วิชัยสงคราม การตลาด10
82 6440705117 นางสาวสุธิตา จงฟุ้งกลาง การตลาด10
83 6440705118 นางสาวสุภนิดา ตระกูลศรี การตลาด10
84 6440705119 นางสาวอรพรรณ ประพล การตลาด10
85 6440705121 นางสาวอุษณิษา ดีทองหลาง การตลาด10
86 6440705122 นายจักรพงศ์ ทองชำนาญ การตลาด10
87 6440705123 นายชยพล ปิ่นสุวรรณ การตลาด10
88 6440705124 นายณัชพล ใบขุนทด การตลาด10
89 6440705125 นายถิรสวัสดิ์ ประคำ การตลาด10
90 6440705128 นายภูมินทร์ เพ็ชรสูงเนิน การตลาด10
91 6440705129 นายรังสิมันตุ์ คำพิลา การตลาด10
92 6440705130 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์ การตลาด10
93 6440705131 นายสดใส พิรักษา การตลาด10
94 6440705132 นางสาวฤทัยรัตน์ รักพินิจ การตลาด10
95 6440705201 นางสาวกัลยาณี ศรีภาชัย การตลาด10
96 6440705203 นางสาวชลธิชา จ่าพุลี การตลาด10
97 6440705204 นางสาวญาณิศา อ่อนฉลวย การตลาด10
98 6440705205 นางสาวฐิติรัตน์ ทิมโคกกรวด การตลาด10
99 6440705206 นางสาวฑิตฐิตา ฮุงภูเขียว การตลาด10
100 6440705209 นางสาวนันทินี พัฒนะสาร การตลาด10
101 6440705211 นางสาวประภาพร แย้มจันทึก การตลาด10
102 6440705213 นางสาวพิมพลอย จวนพรมราช การตลาด10
103 6440705215 นางสาวศริญทิพย์ ปะวะโข การตลาด10
104 6440705216 นางสาวสุฑาทิตย์ ไว้สันเทียะ การตลาด10
105 6440705217 นางสาวสุพรรณนิศา วันนา การตลาด10
106 6440705218 นางสาวสุมณฑา ครุฑกูล การตลาด10
107 6440705219 นางสาวอรัญญา เดชธนาธร การตลาด10
108 6440705220 นางสาวอุมาภรณ์ แซ่โล้ว การตลาด10
109 6440705221 นายกิจจา เจริญศรี การตลาด10
110 6440705222 นายชนะชล เพชรดีคาย การตลาด10
111 6440705223 นายชยังกูร ตรีศักดิ์ การตลาด10
112 6440705224 นายภูริวัจน์ รังสิริวรวงศ์ การตลาด10
113 6440705225 นายธนะโชติ ชูวลัยกุล การตลาด10
114 6440705228 นายมงคลชัย เสมียนมูล การตลาด10
115 6440705229 นายวรัญญู นิ่มใหม่ การตลาด10
116 6440705230 นายศุภชัย ทองกล่ำ การตลาด10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
117 6440402101 นางสาวฐิติภัค สิริวัฒนากุล ออกแบบอุต10
118 6440402103 นายธนากร พาแก้ว ออกแบบอุต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123