รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440503101 นางสาวจุฑาทิพย์ ก้อนจันทึก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
2 6440503104 นางสาวดลฤดี เลือดสงคราม การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
3 6440503105 นางสาวธัญดี มีศิริ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
4 6440503106 นางสาวนภัสสร นาคเรือ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
5 6440503107 นางสาวปณิตตา ไปแดน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
6 6440503110 นางสาวภัทรพรรณ บุตรแสงดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
7 6440503112 นางสาวศศิวิมล คำสุนี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
8 6440503113 นางสาวอรัญญา บุตรดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
9 6440503116 นายเนติพงศ์ หมั่นคง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
10 6440503216 นางสาวอุบลวรรณ แก้วสูงเนิน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123