รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901301 นางสาวกรพินธุ์ อินศรีเมือง รปศ.10
2 6440901302 นางสาวกัญญารัตน์ ทองดี รปศ.10
3 6440901303 นางสาวกาญจนพัชร เพมขุนทด รปศ.10
4 6440901304 นางสาวกุลสตรี ทัดมาลา รปศ.10
5 6440901305 นางสาวเข็มอักษร อุปฮาด รปศ.10
6 6440901306 นางสาวจินดารัตน์ นึกชนะ รปศ.10
7 6440901307 นางสาวชฎาภรณ์ หินกำปัง รปศ.10
8 6440901308 นางสาวชยาภรณ์ สาศิลา รปศ.10
9 6440901309 นางสาวชุติกาญจน์ นรินทร์นอก รปศ.10
10 6440901310 นางสาวฐิติมา ยันพิมาย รปศ.10
11 6440901313 นางสาวธนิกานต์ น้อยนวล รปศ.10
12 6440901315 นางสาวนัฐมน แสนเดช รปศ.10
13 6440901316 นางสาวน้ำหวาน ฉัตรตะขบ รปศ.10
14 6440901317 นางสาวบุณยานุช เกตุนอก รปศ.10
15 6440901318 นางสาวปติญญา สิมขุนทด รปศ.10
16 6440901320 นางสาวประภาภรณ์ ทรัพย์สง่า รปศ.10
17 6440901321 นางสาวปวีณา กุลวิเศษ รปศ.10
18 6440901322 นางสาวปิยะนัฐ งามพลกรัง รปศ.10
19 6440901323 นางสาวพรรณิษา มณีอุทัยศรี รปศ.10
20 6440901324 นางสาวพิมลัดดา ภู่กลาง รปศ.10
21 6440901325 นางสาวภัทราวดี โพธิกะ รปศ.10
22 6440901326 นางสาวมณีรัตน์ ฝอยจันทร์ รปศ.10
23 6440901327 นางสาวยศวดี หอมขุนทด รปศ.10
24 6440901328 นางสาวรัตนาวลี เหล็กพะไล รปศ.60
25 6440901329 นางสาวลัลน์ลลิต หมั่นพิมาย รปศ.10
26 6440901330 นางสาววรรณษา กวนขุนทด รปศ.10
27 6440901331 นางสาววราภรณ์ ไฉวกลาง รปศ.10
28 6440901332 นางสาววันประภา ชวารีรัมย์ รปศ.10
29 6440901333 นางสาววิภาดา สุวรรณ รปศ.10
30 6440901334 นางสาวศศิวิมล พรมกลาง รปศ.10
31 6440901335 นางสาวศิริลักษณ์ ดมสูงเนิน รปศ.10
32 6440901336 นางสาวสิริรัตน์ ใช้ช้าง รปศ.10
33 6440901337 นางสาวสุชาดา ทุมนาหาด รปศ.10
34 6440901338 นางสาวสุปราณา ปะละทัง รปศ.10
35 6440901339 นางสาวสุภาพร ดีขุนทด รปศ.10
36 6440901340 นางสาวหทัยภัทร เชิดศิวกุล รปศ.10
37 6440901341 นางสาวอทิติญา ช่วงกลาง รปศ.10
38 6440901343 นางสาวอาทิตยา รัตนพิมาย รปศ.10
39 6440901344 นายกฤษดา โจทย์พิมาย รปศ.10
40 6440901346 นายชนิตพล โชคเหมาะ รปศ.10
41 6440901348 นายธนพนธ์ ด้วงกลาง รปศ.10
42 6440901350 นายปิยะวิชญ์ ถนอมพุดซา รปศ.10
43 6440901351 นายไพชยนต์ ยิ้มตะคุ รปศ.10
44 6440901352 นายรณยุทธ ดำกฤษฎา รปศ.10
45 6440901353 นายศักรินทร์ มัฆวิน รปศ.10
46 6440901354 นายสุทธิพจน์ ศรีเกาะ รปศ.10
47 6440901355 นายอัษฎาวุฒิ ศรีอภัย รปศ.10
48 6441801310 นางสาวณัฐชากรณ์ สุวรรณ ร.บ.10
49 6441801312 นางสาวธัญธิญา สุดสายเนตร ร.บ.10
50 6441801314 นางสาวนริศรา ปะทักขินัง ร.บ.10
51 6441801322 นางสาวภัทรานุช ทบสนธิ์ ร.บ.10
52 6441801323 นางสาวมณีวรรณ จันทรพรม ร.บ.10
53 6441801324 นางสาวมัลลิกา ประยูรคำ ร.บ.10
54 6441801333 นางสาวสุธิมา ภู่นาค ร.บ.10
55 6441801334 นางสาวสุวิมล ศรีละมัย ร.บ.10
56 6441801335 นางสาวเสาวลักษณ์ ลาดเข่ง ร.บ.10
57 6441801353 นางสาวรุ่งทิวา ปลั่งกลาง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
58 6340502323 นายกรพรรษ สุรพัสดี การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123