รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801101 นางสาวกนิษฐา อวบสันเทียะ ร.บ.10
2 6441801103 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ชือ ร.บ.10
3 6441801105 นางสาวขนิษฐดา แก้วฝ่ายนอก ร.บ.10
4 6441801108 นางสาวชยิสรา ชัยมี ร.บ.10
5 6441801109 นางสาวชัญญานุช นกจั่น ร.บ.10
6 6441801110 นางสาวฐิติมา แดงฉาน ร.บ.10
7 6441801111 นางสาวณัฐธิดา บุญศรี ร.บ.10
8 6441801113 นางสาวธันยพร มีระหาญ ร.บ.10
9 6441801114 นางสาวธิดารัตน์ ทุ่งฤทธิ์ ร.บ.10
10 6441801115 นางสาวนันทาทิพย์ สัตยานุชิต ร.บ.10
11 6441801116 นางสาวบุษกร พันธ์มณี ร.บ.10
12 6441801117 นางสาวปภาวรินท์ หมื่นฤทธิ์ ร.บ.10
13 6441801118 นางสาวปัญชรส คุ้มศิลป์ ร.บ.10
14 6441801119 นางสาวปุณยาพร ทองพา ร.บ.10
15 6441801120 นางสาวพรรณวดี อรรถพรโสภิต ร.บ.10
16 6441801121 นางสาวพิติญา รวมคุณ ร.บ.10
17 6441801123 นางสาวภัทราพร รักษาทรัพย์ ร.บ.10
18 6441801125 นางสาวเมทินี เตียนจันทึก ร.บ.10
19 6441801127 นางสาวรัตนาภรณ์ สาจันทึก ร.บ.10
20 6441801130 นางสาวศศิกานต์ เงาไพร ร.บ.10
21 6441801133 นางสาวสุดารัตน์ ทิมสถิตย์จันทึก ร.บ.10
22 6441801134 นางสาวสุนิดา จ้ำนอก ร.บ.10
23 6441801135 นางสาวเสาวภา เอื้อสันเทียะ ร.บ.10
24 6441801136 นางสาวอมรรัตน์ คลังใหญ่ ร.บ.10
25 6441801137 นางสาวอาจารี ทึมหนองปลิง ร.บ.10
26 6441801138 นายจิรวัฒน์ จงกลาง ร.บ.10
27 6441801141 นายณัฐพงษ์ แก้วทัพไทย ร.บ.10
28 6441801142 นายทินภัทร แสนโคตร ร.บ.10
29 6441801147 นายวชิรวิทย์ กันขุนทด ร.บ.10
30 6441801148 นายวรัตถ์ บุตรปรีชา ร.บ.10
31 6441801149 นายศตวรรษ ภัคดีคำรงค์รัตน์ ร.บ.10
32 6441801150 นายศิรวุฒิ สินนอก ร.บ.10
33 6441801153 นายเอื้ออังกูร สมหมาย ร.บ.10
34 6441801202 นางสาวกฤติยารัตน์ พลพิลา ร.บ.10
35 6441801205 นางสาวขวัญเรือน เชื้อวงศ์ ร.บ.10
36 6441801207 นางสาวฉันทิกา ด่างแก้ว ร.บ.10
37 6441801218 นางสาวปารวี เผ่าบ้านฝาง ร.บ.10
38 6441801222 นางสาวภัคจิรา จันทร์ห้างหว้า ร.บ.10
39 6441801223 นางสาวภาณิดา วงษ์บ้านดู่ ร.บ.10
40 6441801240 นายณัฐกิตติ์ ยศคำลือ ร.บ.10
41 6441801244 นายปรเมศวร์ คุ้มกุดขมิ้น ร.บ.10
42 6441801250 นายศิรศักดิ์ โพธิ์พันธ์ ร.บ.10
43 6441801308 นางสาวชลิตา ประสิทธิ์ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123