รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440704201 นางสาวกรกาญจน์ ถนอมสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6440704202 นางสาวกัลยา วังกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6440704203 นางสาวณิชาภา โมบขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6440704204 นางสาวนารีรัตน์ ศิริงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6440704206 นางสาวพชรพรรณ วิชิตโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6440704207 นางสาวพรทิพา เมืองปรางค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6440704208 นางสาวพิมพร หมายชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6440704209 นางสาววนิดา สุขวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6440704210 นางสาวศศิกานต์ วนสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6440704211 นางสาวสุพรรษา เพ็งมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6440704212 นางสาวอภิญญา ภูนาโคก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
12 6440704213 นายจิรภัทร อ่อนน้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6440704214 นายณัฐชนน เกตุชาญสิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6440704215 นายดังดล พงศ์วัฒนโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6440704216 นายธนวัฒน์ นานอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6440704218 นายเนวิน ทองนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6440704219 นายพินิจนันต์ เอี่ยมยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6440704221 นายรักเกียรติ ปาจี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6440704223 นายสุรเดช คงวิริยะประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6441001203 นางสาวกฤตยา พรมพิมพ์ นิเทศศาสตร์10
21 6441001204 นางสาวจุฑามาศ แก้วชาติ นิเทศศาสตร์10
22 6441001205 นางสาวณัฎฐณิชา เหล่าชุมพล นิเทศศาสตร์10
23 6441001206 นางสาวณัฐฐา แสงสุวรรณ นิเทศศาสตร์10
24 6441001207 นางสาวธนัชพร เก่งนา นิเทศศาสตร์72
25 6441001209 นางสาวธิดารัตน์ ประวะเข นิเทศศาสตร์10
26 6441001210 นางสาวบวรลักษณ์ หลักคำ นิเทศศาสตร์10
27 6441001211 นางสาวปานสิน เทียนโต นิเทศศาสตร์10
28 6441001212 นางสาวพิมลพรรณ ผิวผ่อง นิเทศศาสตร์10
29 6441001213 นางสาวศรินทิพย์ จันทร์ศิริสุข นิเทศศาสตร์10
30 6441001214 นางสาวสโรชา พระเสมา นิเทศศาสตร์10
31 6441001217 นางสาวสุนารี ประดา นิเทศศาสตร์10
32 6441001219 นางสาวอาริอาดนิ พาพาดูดีส นิเทศศาสตร์10
33 6441001222 นายจิเมธ เชื่อมมะรัง นิเทศศาสตร์10
34 6441001225 นายณัฐชนน ศูนย์สูงเนิน นิเทศศาสตร์10
35 6441001227 นายณัฐภูมิ มอญจัตุรัส นิเทศศาสตร์10
36 6441001229 นายทศพนธ์ แสนปรางค์นอก นิเทศศาสตร์10
37 6441001231 นายธนพร แซ่เหล็ก นิเทศศาสตร์10
38 6441001232 นายนิธิพล ธงไชย นิเทศศาสตร์10
39 6441001233 นายปัณณวิชญ์ สังฆมณี นิเทศศาสตร์10
40 6441001235 นายพีรพัฒน์ สุดจะบก นิเทศศาสตร์10
41 6441001238 นายภูมิรัตน์ เศษดา นิเทศศาสตร์10
42 6441001240 นายวัชรพล ภาอุภัย นิเทศศาสตร์10
43 6441001241 นายศุภวิชญ์ จอมเกาะ นิเทศศาสตร์72
44 6441001242 นายสรวิชญ์ ลีระสันทัดกุล นิเทศศาสตร์10
45 6441001243 นายสิรวิชญ์ สินมะเริง นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123